HELSENORGE

Hjerneskade - seinfaserehabilitering, Ålesund

Gruppeopplæring, 03.04.2018-13.04.2018,

Har du hatt hjerneslag, skade eller sjukdom i hjerna? Seinfasetilbodet  er eit rehabiliteringsopplegg for menneske med kognitiv svikt etter erverva hjerneskade.

Illustrasjonsbilde, hjerne.

Seinfasetilbodet er eit gruppebasert tilbod vi arrangerer kvart år. Tilbodet går over 8 dagar fordelt på 2 veker. Etter eit halvt år arrangerer vi ein oppfølgingsdag.

Tema på senfasetilbodet

 • Hjerna si oppbygging og funksjon
 • Hjerneskadar, skademekanismar, konsekvensar
 • Kognitive vanskar
 • Rettar
 • Rehabilitering
 • Arbeidsliv
 • Samliv/familie
 • Fysisk aktivitet

Tilbod til pårørande

Tilbodet til pårørande er ein vesentleg del av tilbodet, då vi ser at heile familien blir ramma når eit familiemedlem får kognitiv svikt. Tilbodet til pårørande består av

 • Forsamtale
 • Samtalegruppe for nære pårørande

Målet med gruppesamlingane er å gi pårørande moglegheit til å møte andre i ein liknande situasjon, utveksle erfaringar og gjennom regelmessige gruppemøte kunne støtte kvarandre og oppleve eit fellesskap.


Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Fyll ut følgjande skjema for å søke om plass på seinfasetilbodet:

Søknadsfrist fredag 26. januar 2018

Målgruppa er personar med kognitiv svikt etter erverva hjerneskade. Årsak til hjerneskade kan vere hjerneslag, traumatisk hovudskade (TBI), svulstar, hjernebetennelse, løysemiddelskade etc.

Kriterium for inntak

 • Personar i yrkesaktiv alder (16 - 67 år)
 • Seinforløp, ferdig med primærrehabilitering, erfaring frå dagleglivet heime, frå ca 1,5 år etter skade
 • Motivert til å arbeide med eigne utfordringar i gruppe
 • Sjølvhjelpt
 • Må ha språklege ferdigheiter


Når og kor

Dato
03.04.2018-13.04.2018 
Klokkeslett
Stad
Ålesund sjukehus
Åsebøen 1, 8. etasje, like ved Ålesund sjukehus
 
Arrangør

 
Kontaktinformasjon
Fysikalsk medisinsk ekspedisjon, telefon 70 10 57 51 (Telefontid 08.00 - 12.00 og 14.00 - 15.00)

Postadresse: Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Ålesund sjukehus, 6026 Ålesund.
 

Det er plass til 9-10 deltakarar på seinfasetilbodet.

Vi er eit tverrfagleg team frå rehabiliteringssengeposten som driv tilbodet. Teamet består av:

 • nevropsykolog
 • overlege
 • sosionom
 • sjukepleiar
 • fysioterapeut
 • ergoterapeut

Fagpersonalet er i det daglege ein del av eit større team som arbeider med utgreiing og poliklinisk oppfølging av personar med kognitiv svikt. Teamet har også erfaring frå rehabiliteringsarbeid i døgnavdelinga

Målsetting

Målet med seinfasetilbodet er:

 • At du skal fungere betre i kvardagslivet
 • At du skal få innsikt i eigen tilstand og kva dette fører til for din situasjon
 • At du skal få informasjon om kompanserande metodar og hjelpemiddel
 • At du får utveksle erfaringar med andre som har liknande vanskar

Læringsmetodar

 • Gruppeundervising
 • Samtale
 • Erfaringsutveksling og diskusjon
 • Gruppearbeid
 • Praktisk trening
 • Jobbe med eigne mål


Å leve med kognitive vanskar

Mange pasientar med kognitive vanskar etter erverva hjerneskade opplev at deira usynlege handikap er vanskeleg å forstå for andre. Å leve med kognitive vanskar kan få konsekvensar for kva ein tenker om seg sjølv, det kan påverke familielivet, det sosiale og yrkeslivet.

Eksempel på kognitiv svikt kan vere vanskar med å hugse, kontrollere følelsar, manglande initiativ og vanskar med å planlegge aktivitetar. Nokre slike vanskar opplev ein sjølv, mens andre gongar er det ektefelle, barn eller kollegaer som merkar det mest. Kognitiv svikt kan oppstå åleine eller i lag med motoriske utfall (lammingar).

Praktisk informasjon om gruppetilbodet

Ein blir innlagd på sengeposten dei to vekene gruppetilbodet varer.

Fann du det du leita etter?