IBD - skule - Ålesund

Eit kurstilbod til deg med inflammatorisk tarmsjukdom
(Ulcerøs colitt eller Crohns) og eventuelt ein av dine pårørande.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Fastlegen eller spesialist i fordøyingssjukdomar kan tilvise deg til kurs i spesialhelsetenesta.

Vi ynskjer at du tek med ein av dine pårørande; denne betaler ikkje eigenandel.

Påmeldingsfrist for pårørende:
Du som får tilsendt denne invitasjonen og vil ta med deg ein pårørande, må melde på din pårørande snarest og seinast innan 24.08.20 (slik at vi veit kor mange som kjem).

Kurset går over 2 dagar og er for deg som har diagnosen Ulcerøs kolitt eller Crohns sjukdom, og ein av dine pårørande.

Mål:

Auka kunnskap og forståing av sjukdomen og korleis ein betre kan meistre kvardagen.

  • Møte andre med same sjukdom.
  • Gjere det mogeleg å stille spørsmål og utveksle erfaringar.
  • Råd og rettleiing.

Eigenandel

Du betaler ein eigenandel/frikort som ved eit poliklinisk besøk, éin gong for begge dagane.
Viss du er påmeldt og ikkje har meldt frå om du ikkje kan møte, må du betale dobbel eigendel.

Rettar

Opplæring er likestilt med fråver i samband med behandling/undersøking og kjem difor inn under same regelverket, både når det gjeld reiserefusjon og sjukefråvær frå jobb.

Du kan få refundert reiseutgiftene dine om du fyller vilkåra for reiserefusjon. Sjå nærare informasjon og evt.elektronisk registrering av reise på www.helsenorge.no . Reiserekningsskjema blir tilgjengeleg på kurset.

Mat og drikke

Vi tek oss tid til pausar mellom foredraga og lunsj midt på dagen, der vi hygger oss med kaffe, te, rundstykke og prat. Både pasient og pårørande betalar kvar kr. 50 pr. person pr. dag, for mat og drikke.
Gi beskjed ved påmelding hvis du har cøliaki, er vegetarianer etc.
OBS! Hugs å gi beskjed hvis du ikkje vil ha lunsj slik at du ikkje blir fakturert for denne.Fann du det du leita etter?