HELSENORGE

Sjølvtillitsgruppe - Ålesund

Kurs for personar som slit med lavt sjølvbilde og har utfordringar med å hevde seg sjølv.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Ønsker du/dykk å delta på opplæringa, ta kontakt med fastlegen din eller behandlar i spesialisthelsetenesta for tilvising. Tilvising skal sendast elektronisk til Psykiatrisk poliklinikk, Ålesund sjukehus

Kvifor delta på kurs

Målsettinga er å betre deltakarane si evne til å kommunisere eigne ønske og behov, uttrykke eigne meiningar og ta eigne val.

Innhald

Hovudsakleg kognitiv og meistringsorientert tilnærming. 

Aktuelle tema, med atterhald om endringar:

  • Reaksjonsmåtar
  • Kroppsspråk
  • Mine rettar som menneske
  • Korleis be om det du har behov for?
  • Korleis bygge sjølvrespekt?
  • Gi og ta imot kritikk
  • Ulike forventningar til menn og kvinner
  • Vegen vidare

Praktiske opplysningar

Før oppstart i gruppe får alle deltakarar individuell vurderingssamtale. Saman med terapeuten finn ein ut om dette gruppetilbodet er den rette behandlinga no.

Gruppa møtast til faste tider ein gong i veka, ca. 2 timer kvar gong, til saman 10 veker. 
Maks 8 gruppemedlemmar per kurs.

Rettar og eigenandel

Sjukemelding: Dersom du treng sjukmelding, kontakt fastlegen din.

Pasientar har rett til fri for å delta på pasientopplæring. Rettar ved reise og opphald gjeld som ved andre polikliniske timar på sjukehuset.

Du må betale eigenandel som ved ein vanleg poliklinisk konsultasjon. Dette går inn i frikortgrunnlaget, ingen eigenandel for deg som har frikort. Faktura sendes etter kurset.

Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du herFann du det du leita etter?