IBD - Volda

Gruppeopplæring , 05.03.2019-06.03.2019 , Medisinsk avdeling Volda

Eit kurstilbod til deg med inflammatorisk tarmsjukdom.
Pårørande er velkomne.

Korleis leve med inflammatorisk tarm?

Kurset er for deg med sjukdomen Ulcerøs colitt eller Morbus Crohn og gjerne ein av dine pårørande.

Opplæring til pasientar og pårørende er ei av spesialisthelsetenesta sine fire viktigaste oppgåver.
Denne invitasjonen er ein del av tilbodet om opplæring ved medisinsk avdeling på Volda sjukehus.
Kurset går over 2 dagar.

Mål:

Auka kunnskap og forståing av sjukdomen og korleis ein betre kan meistre kvardagen.
Møte andre med same sjukdom og utveksle erfaringar.
Råd og rettleiing.

Program og meir informasjon

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Fastlege eller spesialist i fordøyingssjukdomar kan tilvise deg til kurs i spesialisthelsetenesta.

Når og kor

Dato
05.03.2019-06.03.2019 
Klokkeslett
10:00-16:00 2 dager
Stad
Volda sjukehus
Du møter på Lærings- og meistringssenteret på Kløvertun. Det ligg i bygget nedanfor sjukehuset
 
Arrangør
Medisinsk avdeling Volda
i samarbeid med LMF Møre og Romsdal og Læring og mesitringssenteret 
Kontakt
Volda sjukehus
Medisinsk poliklinikk v. Eva Iren Halse
Kløvertunvegen 1
6100 Volda
tlf: 70 05 83 06
 
Meir informasjon
eva.iren.halse@helse-mr.no  

Eigenandel:

Du betalar ein eigenandel på 351 kr for begge dagane, om ikkje du har frikort. Pårørande er gratis.
Dersom du er påmeldt og ikkje har meldt fråfall, vil du bli fakturert med dobbel eigenandel.

Lunsj;

Både pasient og pårørande betalar kvar kr. 50 pr. person pr. dag, for mat og drikke.
Gi beskjed ved påmelding hvis du har cøliaki, er vegetarianer etc.
OBS! Hugs å gi beskjed hvis du ikkje vil ha lunsj slik at du ikkje blir fakturert for denne.

Opplæring er likestilt med fråvær i samband med behandling/undersøking og kjem difor inn under same regelverket, både når det gjeld
reiserefusjon og sjukefråvær frå jobb.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.