HELSENORGE
BIOPOSTEN

Bruk laboratoria i Helse Midt-Norge

Oppfordring fra Helse Møre og Romsdal.

Helse Møre og Romsdal betaler kvart år ut million-beløp i såkalla Fylkesdel.

Fylkesdel blir generert når poliklinikkar ved sjukehusa eller fastlegar sender prøvar ut av region Midt-Norge for analysering.
Fylkesdel blir fakturert føretaket. Det er derfor viktig for økonomien til føretaket at ein primært nyttar det samla analysetilbodet i Helse Midt-Norge.