HELSENORGE
BIOPOSTEN

Endring av terapeutisk område for antiepileptika

Fra 06.11.17 rapporterer avdeling for medisinsk biokjemi de nye terapeutiske områdene for antiepileptika på svarrapporten.

​Konsentrasjonsmåling av antiepileptika har lang tradisjon som hjelpemiddel i behandling av epilepsi i Norge. Norsk forening for klinisk farmakologi har jobbet med en harmonisering av de terapeutiske områdene blant norske sykehus. Nye felles terapeutiske områder er publisert og er basert på eksisterende områder i Norge, en internasjonal konsensusrapport om bruk av terapeutisk legemiddelmonitorering og oppdatert informasjon fra litteraturen og utenlandske epilepsisentre (1).
F.o.m. 06.11.2017 rapporterer avdeling for medisinsk biokjemi de nye terapeutiske områdene for antiepileptika på svarrapport. Dette vil medføre en finjustering av nåværende område for fenobarbital og karbamazepin.

 


(1) Reimer A et al. Felles referanseområder for antiepileptika. Tiddskr Nor Legeforen 2017 mai 31.