HELSENORGE
BIOPOSTEN

Hormonanalyser

Nye referanseintervaller fra og med 1. april 2018

​F.o.m. 01.04.2018 analyseres hormoner med ny metode (ECLIA) på nye instrumenter (Roche Diagnostics) ved avdeling for medisinsk biokjemi, Ålesund. Endringen gir høyere analysekapasitet og enda raskere prøvesvar.

Overgang til nye metoder medfører signifikante nivåendringer som krever endring av referanseintervall. De nye referanseintervallene er vist i tabellen på neste side.

For følgende analyser forventer vi en signifikant nivåendring som kan ha klinisk relevans. Dette må tas hensyn til ved vurdering av kumulative svar.

ACTH
For ACTH forventes i gjennomsnitt 12 % høyere resultater. Hos enkelte pasienter kan det forventes en forskjell opp til -30 % hhv. +50 % i forhold til nåværende metode.

PTH
Grunnet ny målemetode forventes i gjennomsnitt 9 % lavere resultater for PTH. Enkelte pasienter kan vise opp til 52 % lavere resultater.

Prolaktin
Resultater med ny metode blir i gjennomsnitt 36 % høyere. Referanseintervallene er tilpasset. Eksklusjonsdiagnostikk for makroprolaktinemi ved patologisk forhøyede prolaktinkonsentrasjoner fortsettes som før. Referanseintervall for biologisk aktiv prolaktin (Post-PEG prolaktin) ble endret tilsvarende og rapporteres på svarrapport.

LH og østradiol
For hormonene LH og østradiol forventes i gjennomsnitt hhv. 23 % og 11 % høyere resultater. Enkelte resultater kan avvike med opp til +60 %. Resultatene må vurderes i forhold til nytt referanseintervall og bør ikke sammenlignes med tidligere svar.

Progesteron
Overgang til ny metode medfører lavere resultater i konsentrasjonsområdet opp til 15 nmol/L og høyere resultater i konsentrasjonsområdet >15 nmol/L. Særlig ved lave konsentrasjoner kan avviket fra tidligere svar være betydelig.

Analyse og nytt referanseintervall fra 1. april 2018 kan sees i tabellen som ligger under overskriften Hormonanalyser i Bioposten.

 

 Fagbioingeniør Siw Berbu ved instrumentet i Ålesund som blandt annet analyserer hormoner