HELSENORGE

Nytt laboratoriedatasystem, HMNLab Beaker

HMNLab Beaker tas i bruk i Helse Møre og Romsdal og Helse Nord-Trøndelag 6. februar 2021

​Beaker leveres av EPIC og er en del av Helseplattformen. Avdeling for medisinsk biokjemi og Avdeling for medisinsk mikrobiologi tar nå i bruk Beaker. Datasystemet ble tatt i bruk ved St. Olavs hospital for cirka et år siden. Omstillinga er stor, men vil merkes mest for sykehusene.

Det har ved innføring av HMNLab/Beaker vært arbeidet med å standardisere analysenavn og referanseområder for mange analyser. Vedlagt følger informasjonsskriv direkte fra HMNLab-prosjektet. Der finnes blant annet en egen oversikt over analyser som får endra analysenavn. I tillegg presenteres her noen endringer som kun gjelder sykehusene i HMR.

Informasjon vedrørende nytt laboratoriedatasystem i Helse Møre og Romsdal og Helse Nord Trøndelag fra 6. februar 2021 kan leses mer om her.

Nye rekvisisjoner

Det sendes nå ut nye rekvisisjoner . Først ut er biokjemi Ålesund og mikrobiologi Ålesund og Molde. Når dere får nye papir rekvisisjoner er det viktig at alle gamle rekvisisjoner kastes.

Allergi - medisinsk biokjemi Molde

Benevning «Phadiatop» endres til «S-Inhalasjonspanel (T3, W6, G6, M2, E1, E5, D1, D2, E3) IgE». I praksis vil vi fortsatt bruke Phadiatop til screening-analyse. Men oppfølging med enkelt-allergener gjøres bare mot de enkeltallergenene som er listet opp. Grunnen til det er at Phadiatop også inneholder enkeltallergenene pollen av oliven og blidnesle, som ikke analyseres i Molde da allergi mot disse er sjelden / lite relevant i Norge. Screening-testen Phadiatop er tilpasset de vanligste/viktigste luftveisallergener i Europa, ikke alle er like relevante i Norge.

HbA1c - Molde

HbA1c målt med metoden i Molde har vist for høyt resultat. Dette er kommet tydeligere fram etter at Noklus gradvis har skiftet til nytt referanselaboratorium for HbA1c. Vi innførte derfor en faktor 0,94 for beregning av faktorisert HbA1c, jfr. info i Bioposten 3-2020. Produsenten har nå lansert en ny kalibrator som er riktigere enn den gamle.
Vi har gjort metodesammenligning av faktorisert HbA1c og HbA1c målt med ny kalibrator. De to viser godt samsvar. I forhold til faktorisert HbA1c blir HbA1c med ny kalibrator i gjennomsnitt 0,59 mmol/mol lavere. Fra 6.2.2021 går vi over til å utgi HbA1c målt med ny kalibrator.

Referanseintervall HbA1c justeres samtidig til: 27-40 mmol/mol.

Harmonisering av referanseintervall for hematologiske analyser i Midt Norge

Avdeling for medisinsk biokjemi har harmonisert referanseintervall for hematologiske analyser på tvers av sykehusene. Vi går over til felles referanseintervall og enhetlig rapportering for hematologiske analyser i Midt-Norge f.o.m. 6. februar 2021.

Referanseintervall for både voksne og barn er oppdatert i samsvar med aktuell litteratur.

Nedenstående referanseintervall gjelder f.o.m. 6. februar 2021 for voksne. Referanseintervall for barn rapporteres på svarrapport og finnes på analyselista på vår nettside:

Referanseintervall voksne
​Menn​Kvinner
Retikulocytter​​                     0,03-0,11​ ​​x1012/L
​Retikulocytter%​                      0,7-2,0​ ​​%
Hemoglobin​13,4-17,011,7-15,3​g/dL
​Hematokrit​0,41-0,53​0,37-0,46
​Erytrocytter​4,50-6,05​3,88-5,34​x1012/L
​MCV                          81-95 ​​fL
​MCH          ​              27,1-32,6 ​​pg
​MCHC​32,7-35,9​31,7-34,9 ​g/dL
​RDW%                      11,7-14,3 ​​%
​Trombocytter​                       164-370 ​​x109/L
​Leukocytter                        4,1-9,8 ​​x109/L
​Nøytrofile granulocytter                       1,8-6,9 ​​x109/L
​Lymfocytter​                       1,2-3,1 ​​x109/L
​Monocytter                     0,28-0,90 ​​x109/L
​Eosinofile granulocytter                          ≤0,5 ​​x109/L
​Basofile granulocytter                          <0,1 ​
​x109/L

Ved utfordringer med tabellvisning, se tabellen her.

Endring av enhet for retikulocytter

I sammenheng med harmonisering av måleenhet på laboratoriene i Helse Midt-Norge kommer medisinsk biokjemi Ålesund og Volda til å endre enhet for retikulocytter. Det er ingen endring for Molde og Kristiansund.

Enhet for retikulocytter endres fra x109/L til x1012/L. Tallverdiene blir dermed redusert med en faktor på 1000, dvs. en retikulocytt konsentrasjon på 90 x109/L tilsvarer 0,09 x1012/L. Referanseintervall for retikulocytter med ny enhet er 0,03 – 0,11 x1012/L.

Bestilling av kortisol, ACTH og kortisol i spytt med oppgitt prøvetakingstidspunkt endres

I nytt laboratoriedatasystem styrer prøvetakingstidspunktet i bestillingen hvilke referansegrenser som sendes med prøveresultatet. Det trengs derfor ikke lenger å velge analyse med et oppgitt tidspunkt ved rekvirering. Dette gjelder analysene S-kortisol, P-ACTH og kortisol i spytt. Riktig prøvetakingstidspunkt må oppgis!

Endring av enhet for etanol

Som et ledd i harmoniseringsprosessen av laboratorieanalyser i regionen endres enhet for etanol f.o.m. 6. februar 2021. Avdeling for medisinsk biokjemi kommer til å rapportere etanol med SI-enhet mmol/L. Etanol skal normalt ikke kunne påvises i serum.

Nytt referanseintervall: < 2,2 mmol/L (tilsvarer <0,1 g/L)

Ved behov kan SI-enhet omregnes til tidligere enhet for serum-etanol (g/L) ved bruk av følgende faktor:

mmol/L x 0,046 = g/L

Mer informasjon om ny enhet finnes på vår nettside.

Rapportering av serum-proteinelektroforese, Ålesund

Avdeling for medisinsk biokjemi Ålesund gir ikke lenger ut et kvantitativt svar på fraksjoner (%) ved serum-proteinelektroforese. Hovedindikasjon for rekvirering av serumproteinelektroforese er diagnostikk og oppfølging av myelomatose og Waldenstrøms sykdom. F.o.m. 6. februar 2021 rapporteres resultatene som kommentar.

Sædanalyser

Nye referansegrenser
​Analysenavn​Referanseområde​Enhet
​Sæd-Volum​1,6 - 6,8​mL
​Sæd-Konsistens, viskositet​Normal viskøs
​Sæd-Spermier, bevegelighet​≥ 3
Sæd-Spermier, bevegelige​​≥ 40​%
​Sæd-Spermier, konsentrasjon​≥ 15​10**9/L
​Sæd-Spermier (totalt antall)≥ 39​​10**6/ejakulat
​Sæd-Leukocytter​0-5​Antall per synsfelt

Utringing av sterk avvikende prøvesvar

Avdeling for medisinsk biokjemi har justert ringegrensene for varsling av sterkt avvikende prøvesvar. Endringene gjelder nedenstående analyser. For disse analysene gjelder følgende ringegrenser f.o.m. 6. februar 2021:

Kalsium:
<1,8 mmol/L og >3,0 mmol/L

Kreatinin:
>400 umol/L (≥18 år, ved første gangs observasjon)

Fritt T4:
>70 pmol/L (ved første gangs observasjon)

Etanol:
Alle resultat med påvist etanol hos barn < 12 år

Paracetamol:
>500 µmol/L

Salisylsyre:
>3,5 mmol/L

Endring av analysenavn

Samtidig med overgang til nytt laboratoriedatasystem går avdelinga over til å bruke norsk bruksnavn definert
i nasjonal laboratoriekodeverk i størst mulig grad. Dette fører til at noen analyser vil få nytt analysenavn.
Noen laboratorier har allerede tatt i bruk norsk bruksnavn tidligere. Eksempel på dette er at «urinstoff»
erstattes med «karbamid» og «urinsyre» erstattes med «urat». Ellers er det små endringer som er
selvforklarende. Dette er viktig å huske når man leter etter analyser ved bestilling av
laboratorieundersøkelser. Les også vedlagte informasjon fra HMNLab-prosjektet.

Kopi av prøveresultat fra fastlege til sykehuslege

Prøver som sendes til sykehuslaboratoriene i Helse Midt-Norge vil nå være synlige for legene på sykehusene på samme prøveoversikt som prøver som rekvireres av sykehusets leger.
Det er ikke lenger nødvendig å be om at det sendes kopi av svar til sykehuslege. Beskjed til sykehuset om dette skal sendes via dialogmelding.

VIKTIG!

Dersom dere oppdager feil eller har andre kommentarer og spørsmål – ta kontakt med nærmeste laboratorium eller avdelingssjef Brit Valaas Viddal.

 

Ansvarlig redaktør:
Avdelingssjef Brit Valaas Viddal, Avdeling for medisinsk biokjemi.
brit.valaas.viddal@helse-mr.no

Ta gjerne kontakt med oss for spørsmål og innspill!