HELSENORGE
BIOPOSTEN

Pasientar med kjente kuldeagglutininar og Waldenstrøms makroglobulinemi

Viktigheita med fullstendige opplysningar ved rekvirering.

Prøvar frå pasientar med desse sjukdomane vil kunne få falske for høge og/eller for lave verdiar for fleire analysar. Det er derfor svært viktig at rekvirenten ved rekvirering skriv på dette under kliniske opplysningar.

Vi har den siste tida hatt nokre avvik på grunn av manglande opplysningar.