HELSENORGE

Rekvirering av obduksjonar frå primærhelsetjenesten i Møre og Romsdal til avdeling for patologi, Helse Møre og Romsdal HF

​Ved spørsmål om obduksjon må rekvirent alltid ta kontakt med preparant ved Avdeling for patologi for å avklare tidspunkt for obduksjon, tlf 90996408, evt. tlf 70106621.

Avdeling for patologi, Helse Møre og Romsdal HF har no åpna postkasse i Doculive.

Obduksjon kan rekvirerast som dialogmelding som adresserast til Patologi ved Ålesund sjukehus. Alle spørsmål som er ført opp i obduksjonsrekvisisjonen må svarast på.

Det vil i løpet av kort tid komme ein mal på heimesida til Avdeling for patologi, HMR som ein kan kopiere inn i vurderingsnotatet, slik at det er enklare å få med seg alle spørsmåla som skal svarast ut. Rekvisisjon finnast her.