Føde-barsel Kristiansund

Føde- og barselavdelingane på sjukehusa i Møre og Romsdal har innført ei rekke tiltak knytt til koronasituasjonen. Her er informasjon til deg som venter barn.

Les meir om Føde-barsel Kristiansund

Føde-barsel Kristiansund

Ring til fødeavdelinga når fødselen er igang: Telefonnummer 71 12 18 05. Her får du snakke med jordmor som gir råd og rettleiing om teikn til fødselsstart og når du skal komme til sjukehuset. Merk at nummeret er for situasjonar knytt til fødsel og kan ikkje brukast for å søkje råd om normale svangerskapsplagar. Ta kontakt med fastlege/kommunejordmor i slike høve.

Vi legg vekt på at fødselen skal skje så naturleg som mogeleg. Ved innkomst blir det gjort ei individuell vurdering utifrå helse før og under svangerskapet, og med bakgrunn i tidlegare fødslar. Det gir grunnlag for trygg oppfølging gjennom fødselen.

Vanlegvis skjer overflytting til barselrom 2 timar etter fødselen. Så sant det er kapasitet i avdelinga vil det vere høve for barnefar å bu saman med mor og barn.  

Føde-barselavdelinga har to sengeplassar til gynekologiske pasientar.

Jordmødrer, barnepleiarar og legar arbeider tverrfagleg for å gi eit tilrettelagt tilbod til den enkelte.

 

Seksjonsleiar: Victoria Stormo.

Beredskap- og følgjeteneste

I Møre og Romsdal er det kommunane med reiseveg over 90 minuttar frå kommunesentrum til næraste sjukehus som har beredskap for følgjeteneste for fødande. Dette gjeld kommunane Aukra, Aure, Halsa, Smøla og Surnadal. For meir informasjon kontakt den einskilde kommune. Ved akutt behov ta kontakt med fødeavdelinga eller ring 113.

Ved behov for jordmorhjelp i dei kommunane som ikkje har avtale om beredskap- og følgjeteneste, kan jordmor frå fødeavdelinga ved behov reise i møte med den fødande. Ta kontakt med fødeavdelinga eller ring 113.

Tilpassa fødetilbod

Alle fødeavdelingane i Møre og Romsdal har tilpassa (differensiert) fødselsomsorg.
Det betyr at fødande får eit tilbod tilpassa sine behov for omsorg og oppfølging ved fødselen.  Vurderinga skjer fortløpande gjennom heile fødselsforløpet.
Praksisen er i tråd med Verdens Helseorganisasjon (WHO) sine 10 prinsipp for omsorg i svangerskapet, under fødselen og den første tida etter fødselen (perinatal omsorg).

Dei ti prinsippa:

 1. Demedikalisering av normale fødslar -  den grunnleggande fødselsomsorga skal gis med berre heilt nødvendige inngrep, og med minst mogleg bruk av teknologi.
 2. Redusere unødig bruk av avansert teknologi -  bruk av avansert og komplisert teknologi bør ikkje nyttast der enklare prosedyrar vil fungere like bra eller betre.
 3. Kunnskapsbasert omsorg - omsorga bør vere basert på best tilgjengeleg kunnskap, helst kunnskap frå randomiserte studiar der det er formålstenleg.
 4. Desentralisert omsorg - omsorga bør vere desentralisert, og organisert etter prinsippet om lågast effektive omsorgsnivå, med utgangspunkt i primærhelsetenesta og med høve om tilvising til spesialisthelsetenesta.
 5. Tverrfagleg omsorg - omsorga bør være tverrfagleg, og involvere helsearbeidarar som m.a. jordmødrer, fødselslegar, barnelegar og sjukepleiarar.
 6. Heilskapleg omsorg - omsorga bør omhandle heile mennesket, med dei intellektuelle, kjenslemessige, sosiale og kulturelle behov som kvinna, barna og familien har, ikkje berre deira fysiske behov.
 7. Familiesentrert omsorg - omsorga bør møte behova ikkje berre for kvinna og barnet, men også for kvinnas partnar og deira familie/ vener.
 8. Kulturtilpassa omsorg - omsorga bør vurderast og tilpassast ut frå kva som passar best i den kulturelle samanhengen den blir gitt.
 9. Medverknad - kvinner bør involverast i avgjersle om behandling og ivaretaking.
 10. Respekt - omsorga bør spegle respekt for kvinnas private sfære og hennar integritet, samt retten til konfidensiell behandling.

Hud-til-hud kontakt i barseltida

Vi er opptatt av å legge til rette for at mor og barn er i lag heile døgnet med minst mogeleg uro. Fordelane med tett kontakt er at du raskare vert kjend med barnet sin døgnrytme. Mykje hud til hud kontakt er særleg viktig for tilknytting til barnet og for ein god start på amminga. I tillegg vil det stimulere dei naturlege funksjonane hos den nyfødde. Vi oppmodar også far/partner til å bruke hud-til-hud metoden.

Mor-barn-vennleg sjukehus

Vi er godkjend som mor-barn-vennleg sjukehus. Godkjenninga krev at vi følgjer WHO/Unicef sine ti trinn for vellykka amming.

10 trinn for vellykka amming:

 1. Ha ei skriftleg ammeprosedyre som rutinemessig blir gjort kjent for alt helsepersonell ved avdelinga.
 2. Tilby opplæring slik at det er mogleg for personalet å følgje ammeprosedyra.
 3. Bidra til å spre informasjon til gravide om fordelane ved brysternæring og om kva dei kan gjere for å få til amminga.
 4. Sørge for at mor og barn etter ein normal fødsel kan ha uforstyrra hudkontakt i minst ein time, eller til barnet er klar til å suge og den første amminga har funne stad. Gjere mødrene merksame på tidlege tegn på svolt/sugebehov hos barnet.
 5. Vise mødrer korleis dei skal amme og korleis dei kan oppretthalde mjølkeproduksjonen sjølv om dei midlertidig er skild frå sine spedbarn.
 6. Ikkje gi nyfødde barn noko anna form for næring eller drikke enn morsmjølk, unntatt når det er medisinsk grunn til det.
 7. Gi mor og barn anledning til å vere saman 24 timar i døgnet.
 8. Oppmuntre til amming etter behov (sjølvregulering).
 9. Unngå bruk av narresmokk eller flaskesmokk til brystbarn, i alle fall til amminga er godt etablert.
 10. Bidra til at det blir etablert ei heilskapleg arbeidande tiltakskjede mellom svangerskapsomsorga, føde/barselavdelinga og helsestasjonen. Helsetenesta bør informere om Ammehjelpen, og støtte oppstart av ammehjelpgrupper.

Søke fødeplass

Det er ikkje nødvendig å søke fødeplass i Møre og Romsdal. Ein blir registrert etter å ha vore på ultralydscreening i svangerskapsveke 17-20, og når ein har levert inn informasjonsskjema. Skjemaet blir tilsendt i posten saman med innkalling til ultralydundersøkinga.

Fødande som krev utvida behandling vil bli tilvist til oppfølging/behandling ved Ålesund sjukehus. For nokre gravide kan det bli aktuelt med tilvising til St.Olavs hospital eller anna sjukehus med særskilt fagansvar.

Filme/ta bilde i samband med keisarsnitt

Det er ikkje høve til å filme eller ta bilde inne på sjølve operasjonsstova, men i rommet utanfor er det mogleg å ta bilde av barnet.

NB! Mobiltelefon er ikkje tillat å bruke i operasjonsavdelinga og oppvaknings/intensivavdelinga.

Barseltida

Pasientforløpet er skrive for fagpersonell, men opent for alle. Det inneheld prosedyrar som er forankra i nasjonale rettleiarar og regionalt standardisert pasientforløp. Les meir om standardiserte pasientforløp 

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad

Møt direkte i 3.etasje - fødselsseksjonen.

Ring oss før oppmøte.

Telefon
71 12 18 05
Kristiansund sjukehus
Besøksadresse
Herman Døhlens vei 1(Kart)
6508 Kristiansund
Telefon
71 12 00 00
Medisinsk nødtelefon 1 1 3

Til deg som har termin i haust og som skal føde i Molde eller Kristiansund

Frå 5. oktober vil fødetilbudet i Nordmøre og Romsdal veksle mellom Molde og Kristiansund sjukehus kvar 14. dag. For deg som har termin i haust, kan det bety at du må føde på eit anna sjukehus enn ditt næraste lokalsjukehus. Vi har stor forståing for at dette kan kjennast usikkert, men vi forsikrar om at vårt viktigaste mål er at du skal ha ei trygg og god oppfølging.

Fødetilbodet er opent:

Veke 41 og 42:  Kristiansund sjukehus
Veke 43 og 44:  Molde sjukehus
Veke 45 og 46:  Kristiansund sjukehus
Veke 47 og 48:  Molde sjukehus
Veke 49 og 50:  Kristiansund sjukehus
Veke 51 og 52:  Molde sjukehus
Veke 53/1 og 2: Kristiansund sjukehus
Veke 3 og 4: Molde sjukehus

Du skal fortsatt følge vanlege kontrollar hos di kommunejordmor og/eller fastlege, i tillegg til standard ultralyd på sjukehuset i veke 18/19.

Kva skjer når du skal føde?

Du tar kontakt med fødeavdelinga som vanleg og får rettleiing av jordmor. Avdelinga som har fødedrift vil vere open for inntak av fødande fram til kl. 08 på mandag i oddetallsvekene og opent tilbod om barselomsorg fram til onsdag same veke. Målet vårt er at du som fødande skal vere innlagd på same avdeling under fødsels- og barselopphaldet.

Dersom det hastar må du kontakte 113, AMK er godt førebudde og vil rettleie deg til kontakt med riktig fødeavdeling.

Viss du har lang reiseveg (over 90 minutt)

Alle fødande frå kommunar med reiseveg over 90 minutt vil no bli kontakta direkte. Vi planlegg å ringe deg i svangerskapsveke 35/36 slik at vi saman kan legge ein plan som er tilpassa dine behov fram mot fødsel. Sidan du har lang reiseveg, vil du få tilbod om kostnadsfritt hotellopphald inntil 14 dagar før termin. Du står heilt fritt til å benytte deg av dette når som helst innafor dei 14 dagane. Partnar er også velkomen til å vere med, om det skulle vere aktuelt. Ved behov for booking tar du kontakt med ein av seksjonsleiarane(kontaktinfo under).

I dei kommunane der vi har beredskap og følgeteneste med jordmor, vil denne vere forsterka. I kommunar utan fast følgeteneste kan vi i veka før du har termin starte ei beredskapsteneste som er tilpassa deg. Ei beredskapsjordmor som er på vakt 24/7 vil bistå med følgeteneste til sjukehuset dersom det blir behov for det.  Denne beredskapsjordmora kan vere ei av våre jordmødre, eller ho kan vere tilsett i kommunen. Nærare avtale om dette blir gjort rundt svangerskapsveke 35/36.

Har du spørsmål?

I denne ekstraordinære situasjonen er vi opptatt av at du skal føle deg trygg og ivaretatt. Har du spørsmål, kan du kontakte di fødeavdeling direkte.

Kontaktinfo

Fødeavdelinga Kristiansund sjukehus telefon 71121805
Spørmål kan rettast til Victoria Stormo, telefon 71121813, victoria.stormo@helse-mr.no

Fødeavdelinga Molde sjukehus telefon 71121760
Spørsmål kan rettast til; Cecilie Lysgård, telefon: 71121757, cecilie.lysgard@helse-mr.no

Praktisk informasjon

Barn som pårørande

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

Besøkstider føde/barsel

​Sjå egen informasjon om Korona.

Internett/Wifi

Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett i deler av sjukehuset, men diverre ikkje i alle avdelingar/etasjar enno. Utbygging av dekninga pågår. Sjå etter GjestenettHMN på mobil eller datamaskin.

 

Passord på SMS
Når du opnar nettlesaren får du opp ei side der du kan bestille gratis passord for å logge deg på nettet. Dette passordet varer ei veke. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt, og får då tilsendt eit passord på SMS.  

 

 


KORONAVIRUSET: Informasjon til fødande og partnar

​For å unngå koronasmitte har vi innført nye retningsliner ved våre føde- og barselavdellingar.

Her kan du lese retningslinene

KORONAVIRUSET: Viktig informasjon til besøkande

​For å unngå koronasmitte har vi restriksjonar for besøk på sjukehusa. Viss du planlegg eit besøk, må du gjere deg kjent med gjeldande rutine.

Gjeldande rutine finn du her

Presteteneste

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Reise og tilkomst

Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon om pasientreiser finn du på helsenorge.no

Buss

Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

Fly
Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
 

Servicetorget

​Du finn oss i hovudvestibylen. Ta kontakt med oss om du treng vegskildring til avdelinga du skal besøke, om du har behov for å betale poliklinikk-timen din kontant, hjelp til å bestille drosje, eller andre serviceoppgåver.

Opningstid

Kvardagar: 07.30–21.00

Laurdag: 10.00–17.00

Søndag: 12.00–19.00

Sjukehusapoteket i Kristiansund

Spisestader

​Kantina i 2. etasje er open for pasientar, pårørande og tilsette.

Kantina har følgjande opningstider:

 • Måndag til fredag: kl 10.00 - 14.00
 • Helg og høgtid: stengt  

I tillegg kan du finne kiosk i 1. etasje ved Kristiansund sjukehus.

Ta bilde?

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten at dei har sagt at det er greit.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket på sjukehuset.

Amming, Kristiansundhttps://helse-mr.no/behandlinger/amming-kristiansundAmming, KristiansundAAmmingAmmingAmmingAmming
Fødsel - tvillingar/fleirlingar, Kristiansundhttps://helse-mr.no/behandlinger/fodsel-tvillingarfleirlingar-kristiansundFødsel - tvillingar/fleirlingar, KristiansundFTvillinger/flerlingerTvillinger/flerlingerTvillinger/flerlingerTvillinger/flerlinger
Fødsel og barsel, Kristiansundhttps://helse-mr.no/behandlinger/fodsel-og-barsel-kristiansundFødsel og barsel, KristiansundFFødsel og barselFødsel og barselFødsel og barselFødsel og barsel
Fødselsrifter med skade på endetarmen sin lukkemuskel, Kristiansundhttps://helse-mr.no/behandlinger/fodselsrifter-med-skade-pa-endetarmen-sin-lukkemuskel-kristiansundFødselsrifter med skade på endetarmen sin lukkemuskel, KristiansundFFødselsrifter med skade på endetarmens lukkemuskelFødselsrifter med skade på endetarmens lukkemuskelFødselsrifter med skade på endetarmens lukkemuskelFødselsrifter med skade på endetarmens lukkemuskel
Graviditet - overvaking av barn i magen til mor, Kristiansundhttps://helse-mr.no/behandlinger/graviditet-overvaking-av-barn-i-magen-til-mor-kristiansundGraviditet - overvaking av barn i magen til mor, KristiansundGOvervåking av barn i mors mageOvervåking av barn i mors mageOvervåking av barn i mors mageOvervåking av barn i mors mage
Igangsetting av fødselhttps://helse-mr.no/behandlinger/igangsetting-av-fodselIgangsetting av fødselIIgangsetting av fødselIgangsetting av fødselIgangsetting av fødselIgangsetting av fødsel
Keisarsnitt, Kristiansundhttps://helse-mr.no/behandlinger/keisarsnitt-kristiansundKeisarsnitt, KristiansundKKeisersnittKeisersnittKeisersnittKeisersnitt
Nyføddscreeninghttps://helse-mr.no/behandlinger/nyfoddscreeningNyføddscreeningNNyfødtscreening - blodprøveNyfødtscreening - blodprøveNyfødtscreening - blodprøveNyfødtscreening - blodprøve

Fann du det du leita etter?