Døgnseksjonen PHBU

Vi har 10 sengeplassar delt på 8 plassar for akutt hjelp og 2 intermediære plassar. Sengeposten er eit tilbod for heile Møre og Romsdal. Aldersgruppa er 12 – 18 år, men det hender også at innleggingar av yngre barn og unge kan vere naudsynt. Vi har ei familieleilegheit som kan nyttast når foreldre/pårørande bør vere med.

Les meir om Døgnseksjonen PHBU

Døgnseksjonen PHBU

Akutt og utgreiingseininga ved Døgnseksjonen tek imot pasientar med psykiske lidingar både til frivillig innlegging (§2.1.) og tvungent psykisk helsevern (§3.2 og 3.3) i Psykisk helsevernlova. Vi tek imot pasientar med ulike diagnosar, og kan såleis karakteriserast som ei allmennpsykiatrisk avdeling. Behandlinga blir individuelt retta, der kvar enkelt sitt behov er i fokus gjennom miljøterapeutisk tilnærming og individuell kontakt med behandlar (lege/psykolog). Teamarbeid er basisen i tilbodet på sengeposten.

I arbeidet med observasjon, utgreiing og behandling bruker vi mellom anna:

 • Samtaleterapi
 • Miljøterapi
 • Foreldrearbeid
 • Informasjon
 • Rettleiing
 • Samarbeidsmøte


Seksjonsleiar:
Beate Olsbø Nilsen

Akutt hjelp

Innlegging med akutt hjelp (ø.-hjelp) utgjer størsteparten av opphalda her. Fastlegar, legevaktslegar, poliklinikk Ålesund BUP,  poliklinikk Volda BUP, poliklinikk Molde BUP og poliklinikk Kristiansund BUP, er dei som då tar kontakt med oss. Problemstillingane er akutt psykiatriske tilstandar hos barn og unge der innlegging vurderast som naudsynt. Av omsyn til pasientane sin sikkerheit har denne posten låste dører.

Intermediære plassar

Dei intermediære plassane brukast meir fleksibelt. Desse er også tilgjengeleg for ungdomar frå heile fylket.

Behandlarar på poliklinikken/BUP i Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund kan søkje pasientar til slik type opphald. Desse planlagde opphalda forutset at ungdomane er heime på permisjon i helgane.

Årsak til innlegging på intermediær post kan vere

 • Overføring av pasientar frå lukka post når tilstanden tilseier det
 • Halv akutt hjelp, der tilstanden ikkje krev låste dører
 • Innleggingar der det er ønskjeleg med ei del-utgreiing/observasjon for klare spørsmålsstillingar/problemstillingar /diagnostisering som eit tillegg til den polikliniske utgreiinga
 • Kortare avgrensa behandlingsintervensjon (f.eks. spiseforstyrring, depresjon, oppstart av medisinering, bytte av medikament (antipsykotika etc.)

Kven er vi?

Lege, psykolog og miljøterapeutar (sjukepleiarar, vernepleiarar og barnevernspedagogar). Sekretæren møter du i ekspedisjonen.

UPA-skule

Vi har eige skuletilbod til ungdomane som har opphald over lengre tid. Skulen har eit eige bygg som ligg like ved avdelinga. Lærarane der er knytt til utdanningsavdelinga i fylkeskommunen, og elevane ved skulen har same rettar som alle andre elevar.

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad

Geilebergvegen 18, 6017 Ålesund.
Avdelinga ligg ca 500 meter aust for sjukehuset. Sjå punkt 10 i Kart og parkering.
Innkøyring til Geilebergvegen anten frå Borgundvegen (nord) eller Borgundfjordvegen (sør).

Telefon
70 10 67 00 / 97 64 09 44
Ekspedisjon / forløpskoordinator
Postadresse
Helse Møre og Romsdal HF
Postboks 1600
6026 Ålesund
Ålesund sjukehus
Besøksadresse
Åsehaugen 5(Kart)
Telefon
70 10 50 00
Medisinsk nødtelefon 1 1 3

Kart og parkering

​​Besøksparkering på tilvist stad på sjukehusområdet. Betaling pr. time kontant eller bankkort.

Merka parkering, bygningar og avdelingar på sjukehusområdet.

 

KORONAVIRUSET: Viktig informasjon til pasientar og besøkande

​For å unngå koronasmitte har vi restriksjonar for besøk på sjukehusa. Viss du har fått innkalling til time, eller planlegg eit besøk, må du gjere deg kjent med gjeldande rutine.

Gjeldande rutine finn du her

Praktisk informasjon

​Aktivitetstid/møte

Kvar dag frå kl 16.30 planlegg vi aktivitetar for dagen/veka. Det skjer anten saman med dei andre ungdomane eller åleine saman med miljøterapeut. Det kan vere aktivitetar på huset som spel, teikning, glasmåling, kortlaging, legobygging og anna av interesse.
Ein kan også reise ut av bygget dersom det er hensiktsmessig. Det kan vere å gå tur, reise på kino, bowling, besøke Atlanterhavsparken, grille om vêret er bra osv.


På dette planmøtet er det også greitt å seie i frå om eventuelt besøk, og avklare dersom det er ulike interesser til kva ein skal sjå på TV.


Det er ønskjeleg at du deltek i aktivitetstida og til dømes ikkje blir sitjande frå klokka fem til åtte om kvelden på rommet med
datamaskina. For at du skal få best mogleg utbytte av opphaldet her, er det viktig at miljøterapeutane får bli kjent med deg.

​Besøk

Vi har ikkje faste besøkstider, så ønskjer du å ta imot besøk, så avtaler du dette med personalet på førehand. Dykk kan saman finne ut kor lenge det skal vare.

​Måltid

Frukost kl 08:00 – 08:30
Lunsj kl 11:30 – 12:00
Middag kl 15:30 – 16:00
Kveldsmat kl 20:00 – 20:30

​Ro i avdelinga

Som regel går du på rommet klokka ti om kvelden. Er det grunn til at du ønskjer å vere oppe lengre, kan dette avklarast med din
hovudkontakt eller med den som har ansvaret for deg på den aktuelle vakta. Om natta er det tre vakne miljøterapeutar som
passer på deg og dei andre som er inne på UPS.

​Samtalar

Kor ofte du går til samtale med behandlingsansvareleg avtalast spesielt for deg saman med din lege eller psykolog.

​Skulen

Ved sidan av sengeposten (UPS) står det eit bygg som blir brukt til skule. Der er det tilrettelagt undervisning for innlagte ungdomar. Undervisningstida er vanlegvis frå kl 08.45 til 14.00, men litt seinare start på måndagar og tidlegare slutt fredagar.

Barn som pårørande

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

Berre spør!

​Hugs at du alltid kan spørje ein vaksen om hjelp dersom det er noko du ikkje forstår eller treng hjelp til!

Forløpskoordinator psykisk helsevern for barn og ungdom

​​​​​Forløpskoordinator skal informere, rettleie og gi råd om pakkeforløp før pasientforløpet er starta og fagperson er tildelt. Pasient, pårørande, fastlegar og andre aktuelle i kommunehelsetenesta kan ta direkte kontakt med koordinator for informasjon.

97640944

Telefontid måndag til fredag frå kl 8.00-11.30 og 12.00-1600

 

Kva er eit pakkeforløp? Les meir på helsenorge.no

Gjennomgang av bagasje

​Når du kjem hit med bagasje vil to miljøterapeutar gå gjennom den saman med deg. Det er fordi vi må passe på at det ikkje er gjenstandar i avdelinga som nokon kan skade seg på. Foreldre/ føresette kan gjerne vere med.

Internett/Wifi

Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett i deler av sjukehuset, men diverre ikkje i alle avdelingar/etasjar enno. Utbygging av dekninga pågår. Sjå etter GjestenettHMN på mobil eller datamaskin.

 

Passord på SMS
Når du opnar nettlesaren får du opp ei side der du kan bestille gratis passord for å logge deg på nettet. Dette passordet varer ei veke. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt, og får då tilsendt eit passord på SMS.  

 

 


Mobiltelefon/telefontid

​Når du er på UPS ønskjer vi at merksemda skal vere retta mot å arbeide med seg sjølv og si betring. Difor har vi avgrensa telefon-bruken. Mobiltelefon og data skal som regel oppbevarast på ditt rom, men blir teke hand om av personalet i tidsrommet frå kl
22.30 og fram til neste morgon. Ein kan ikkje ta bilete av andre pasientar eller personalet, eller vere på skype når andre er tilstades.

Pasienthotellet

​​​Næraste alternativ for pasientar og pårørande som treng overnatting er pasienthotellet på Åse.

Åse hotell


Presteteneste

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Reise og tilkomst

Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon om pasientreiser finn du på helsenorge.no

Buss

Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

Fly
Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
 

Retten til å klage

​Du eller dine næraste har rett til å klage dersom dykk meiner at den hjelpa du får er feil eller ikkje er god nok. Personalet er pliktig
til å hjelpe til med klagen, så du må gjerne ta kontakt. Det er to måtar å klage på:

 1. Kontrollkommisjonen: Alle sjukehus ha ein kontrollkommisjon som skal føre tilsyn med at pasientane har det bra under innlegging. Dei har eit spesielt ansvar for den som er innlagt utan samtykke. Kommisjonen kjem jamnleg på besøk til UPS og du kan sjølv ta kontakt ved behov.
 2. Fylkeslegen: Behandlar klager som gjeld alle sider ved helsehjelpa. Oppgåva til fylkeslegen er å føre tilsyn med at alle lover og reglar blir fulgt for helseinstitu-sjonar og
  helsepersonell i fylket, og at hjelpa er forsvarleg.

Røyking

​Dersom du skal røyke må du ha skriftleg løyve frå dine næraste. Vi anbefaler å spise før ein tek den første røyken. Røyk og lighter blir oppbevart av personalet når det ikkje er ibruk. Den siste røyken må takast før kl 21.30.

Servicetorget

​Du finn oss i hovudvestibylen. Ta kontakt med oss om du treng vegskildring til avdelinga du skal besøke, om du har behov for å betale poliklinikk-timen din kontant, hjelp til å bestille drosje, eller andre serviceoppgåver.

Opningstid

07.30–15.30

Sjukehusapoteket i Ålesund

​Apoteket ligg på nordsida av sjukehuset, nær inngangen til poliklinikkane.

Opningstider og kontaktinformasjon finn du på sjukehusapoteket sine sider

 

Spisestader

Kantina

Kantina finn du i 1. etasje, og den er open for pasientar, pårørande og tilsette. 

Opningstider:

 • Måndag til fredag: kl 09.00 - 15.00
 • Helg og høgtid: stengtTa bilde?

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten at dei har sagt at det er greit.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket på sjukehuset.

Psykiske lidingar hos barn og ungdom - pakkeforløphttps://helse-mr.no/behandlinger/psykiske-lidingar-hos-barn-og-ungdom-pakkeforlopPsykiske lidingar hos barn og ungdom - pakkeforløpPPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløpPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløpPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløpPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløp

Fann du det du leita etter?