Illustrasjonsbilde levande lys. Foto: Colourbox.com

Prestetenesta

Prestetenesta i Helse Møre og Romsdal består av ein sjukehusdiakon og tre sjukehusprestar. Dei har hovudansvar for kvart sitt sjukehus. Prestetenesta si viktigste oppgave er samtalar med pasientar og pårørande. Vi tilbyr også undervisning, vegleiing og samtalegrupper, både for pasientar og personal.

​Sjukehusdiakonen og sjukehusprestane er også tilgjengelege etter vanleg arbeidstid. Ta kontakt via sentralbordet på 71 12 00 00 (Nordmøre og Romsdal) og 70 10 50 00 (Sunnmøre).  

Tverrfagleg samarbeid

Prestetenesta skal bidra til å ivareta pasientars behov for hjelp både eksistensielt, etisk, åndeleg og religiøst. Prestane samarbeider tett med anna helsepersonell. Ved nokre avdelingar er prestetenesta fast representert på tverrfaglege møte.  Ved andre avdelingar kjem sjukehusprest til som ressursperson eller konsulent når det er aktuelt.

Anna tverrfagleg samarbeid skjer gjennom at prestetenesta er representert i faglege utval eller gjennom fellesprosjekt med andre tilsette. Prest er med i sjukehusa sine katastrofeutval, i klinisk etikkutval og i sjukehuset sin beredskap for psykososial støtte.

Rettleiing, refleksjon og debriefing

Presteteamet går inn i ulike grupper. Gruppene kan vere faste grupper, eller dei kan opprettas ved særskilte behov og vanskelige opplevingar på avdelinga.

 • Rettleiingsgruppe er lukka fora, er prosess-orientert, og har faste medlemmar
 • Refleksjonsgrupper er opne, er her og no-orientert
 • Debriefing og gjennomgang av vanskelege behandlingssituasjonar skjer også som oftast i grupper
 • Sorggrupper, prosjektgrupper og andre grupper kan opprettas ved behov

 

Prestetenesta har tilbod til personale, både enkeltvis og i grupper. 

Undervisning

Ein stor del av prestetenesta sine oppgåver er undervisning saman med og for tilsette. Undervisningsemne fastleggast ut frå behov som blir meldt frå ulike grupper ved sjukehuset, eller ved at prestetenesta tilbyr undervisning.

Søndagshelsing

 • Jakob Sande sin sjømannssong

  Alle Vestlendingar, samt dei langt fleste Sunnmøringar, kjenner til Jakob Sande. Som 12-åring sat han i heimekyrkja og strevde med å halde ut den lange preika til soknepresten høgt der oppe på stolen. For å korte tida skribla han ned fem li...

 • Jeg kjenner Salme 23. Men du kjenner hyrden!

  En historie fra siste krig gjorde inntrykk. Jeg glemmer den visst ikke. Det var gjort klart til fest på den amerikanske basen i Sør-England – kvelden før D-dagen, invasjonen i Normandi! Topp servering, topp underholdning! Så entrer en kjent...

 • Sjå – bli sett – og starte på nytt

  Bibelteksten er henta fra Johannes evangeliet kapitel 4. Det er eit lite utdrag fra ein lengre samtale mellom Jesus og ei samaritansk kvinne. Har du tilgang på heile teksten, så er den verd å lese – kanskje du kjenner den godt fra før ? Jes...

 • Tilfeldig?

  Dersom du legg fra deg Søndagsbrevet ei lita stund og tenker attende på livet ditt og alle vala du har tatt opp igjennom – små og store – kva var grunnlaget; bakgrunnen til det valet du tok – kvifor vart det slik ??

 • Den bortkomne sonen

  Ramma er herregarden med eigarfamilie og tenarstab, og sorga over ein son som hadde forlete dei: Tru om han var i live?

 • Din gledes bekk

  Hvor dyrebar er din kjærlighet, Gud! I skyggen av dine vinger søker menneskebarna ly. Du lar dem drikke av din gledes bekk. For hos deg er livets kilde, i ditt lys ser vi lys. (Salme 36)

 • Gleda ved å gjere det gode...

  Forteljinga om Den Miskunnsame Samaritanen.

 • Glede og Gud

  Eg får av og til brysame tankar: Ein av dei er denne: Gud ser og høyrer neppe meg i det heile teke. Slikt er jo berre ikkje mogeleg! Eg meiner fleire milliardar menneske!

 • Som eit lite barn

  Frå kyrkja sin dåpsliturgi. Vi høyrer om desse alvorlege, unge mennene rundt Jesus: Det kunne ikkje vere så farleg med desse små! Dei forstod ikkje noko likevel!

 • Apropos tilgivelsen…

 • Dele historier med kvarandre...

 • «Jeg burde ikke føle sånn…»

 • Mine tider...?