DPS Vegsund

Vegsund DPS er eit av fem distriktspsykiatriske senter i klinikk for psykisk helsevern. DPS Vegsund har ansvar og oppgåver på spesialistnivå innan psykisk helsevern for vaksne over 18 år, i eit gitt geografisk område. Tilbodet omfattar døgnavdeling, i tillegg til polikliniske og ambulante tenester.
Vi tek imot pasientar som treng utgreiing og behandling av psykiske lidingar og rusproblem. Opptaksområdet er kommunane Giske, Sula og Ålesund.

Les meir om DPS Vegsund

DPS Vegsund

Senteret har planlagde opphald etter søknad frå tilvisar. Pasientane kjem anten direkte frå heimen, eller frå avdelingar ved sjukehus. Her er pasientar med alle slags psykiske tilstandar/sjukdommar. Senteret har hovudsakleg frivillige opphald. Opphaldslengda er vanlegvis 2 - 6 veker.

Senteret er delt slik

 • Post A med 7 behandlingsplassar
 • Post B med 9 behandlingsplassar
 • Poliklinisk oppfølging etter utskriving
 • Ambulant team

Fasilitetar

 • Alle pasientar har einerom.
 • Nokre må dele bad med ein medpasient.
 • Vi har ikkje røykerom. Røyking skjer på tilviste plassar utandørs.
 • Senteret har også fleire aktivitetsrom, stove/allrom på kvar post
 • Vi har eit fint uteområde.
 • Vi tilbyr utlån av syklar, ski og anna fritidsutstyr.
 • Gratis internett (WiFi)

 

Om å vere pasient ved Vegsund DPS

Den dagen du skal innleggast, er det ønskeleg at du kjem så tidleg som mogleg, helst før kl 10:00. Ta med deg dei medisinane du bruker. Ta også med individuell plan dersom du har fått utarbeidd ein slik.

Vi har ulike fysiske aktivitetar som turar ute, og fysiske aktivitetar innandørs. For å kunne delta i desse treng du eigna klede (enkle treningsklede, turtøy og sko/tursko).

Kjem du til Vegsund DPS, er du her for å arbeide med deg sjølv i eit aktivt miljø. Du er den som kan gjere behandlingstilbodet til vektøy i din eigen behandlingsprosess. Du er ansvarleg for eigne prosessar. Du er den som kjenner deg best, og som veit mest om problema og ressursane dine. Bruk desse kunnskapane og ressursane, også når du er pasient!

Ein viktig del av behandlinga er å ta del i ulike aktivitetar. Det blir lagt stor vekt på fysisk aktivitet, som er vektlagd gjennom evidensbasert forsking.  Vi har også gruppeterapi, undervising, aktivitetsavdeling, individuelle samtalar m.m.  Dags- og vekeprogrammet vert utforma i samråd med miljøpersonalet, og i størst mogleg grad tilpassa måla for opphaldet.

Som pasient får du din eigen primærkontakt som saman med behandlande lege/psykolog og anna personale vil følgje opp behandlinga.  Der det er ønskeleg vil vi legge til rette for samarbeid med andre instansar.

Vår felles oppgåve er å vere med og utforme eit behandlingsopplegg som samsvarer med måla og føresetnadene dine. Behandlingsplan, miljøterapiplan og individuell plan er verktøy som kan nyttast i dette arbeidet.  Vi ønsker at du sjølv i størst mogleg grad er aktiv med i desse planane.

Når ein er pasient på DPS, skal ein ha ei moralsk teieplikt som skal hindre at medpasientar vert identifisert.

Måla for opphaldet kan vere

 • Vurdering: Avklaring av diagnose og behandling.
 • Stabilisering: Vedlikehald av funksjonar og stabilisering etter akuttfase.
 • Aktivisering: Betring av funksjon i fysisk og sosial aktivitet.
 • Medisinjustering.

Behandling

Personalet ved DPS Vegsund er tverrfagleg samansett og består av psykiater, psykolog, sosionom, fysioterapeut, spesialsjukepleiar/sjukepleiar og hjelpepleiar.  Vi tilbyr samtalar, utgreiing, diagnostisering og behandling, alt i samråd med deg. Vi samarbeidar tett med det kommunale hjelpeapparatet og ønsker at det skal vere kontinuitet i dette samarbeidet både under og etter opphaldet.

Miljøterapi

Miljøterapi står sentralt i tilbodet. Gjennom å delta i målretta aktivitetar i miljøet/fellesskapet, skal pasienten kunne oppnå å fungere betre både psykisk og sosialt. DPS Vegsund har lokaler, og eit ytre miljø som eignar seg svært godt for slike aktivitetar. Når du har blitt innlagd, er det særs viktig at du følgjer avtalt opplegg, for slik å dra nytte av opphaldet.

Rus

Alkohol og andre russtoff påverkar grunnleggande fungering.  Dersom menneske søker hjelp for å få oversikt over seg sjølv i samspel med andre, er aktiv rusing forstyrrande. Både alkohol, narkotiske stoff og enkelte former for legemiddel verkar inn på utforskinga av mentale tilstander. Desse kan både utydeleggjere og øydelegge for overordna mål i ei behandling. Vi legg vekt på at vårt møte med pasientane her skal foregå utan ruspåvirkning. For deg som er innlagt hos oss, eller som er i ein ambulant/poliklinisk oppfølging, er det ein føresetnad at du er rusfri.  Rustestar kan vere aktuelt ved mistanke om rusbruk.

Permisjon

Etter våre erfaringar er det nyttig for mange pasientar å dra heim på permisjon. Du blir oppfordra til å dra heim av og til, for å kjenne på korleis det fungerer heime. I hovudsak ønskjer vi at du er på institusjonen første helga.  

Brukarstyrt plass

Pasientar som har vore innlagde hos oss, eller som har fått behandling i ambulant team, kan få eit avgrensa tilbod om brukarstyrt plass når behovet melder seg etter avtale med behandlaren ved institusjonen.

AHT-plass

Aktutt heimebehandlingsteam ved Ålesund sjukehus (AHT) disponerer plassar ved DPS Vegsund.

Avslutning av behandlingsopphaldet

Før utskriving har du ein samtale med behandlingsansvarleg og primærkontakt. Fokus på samtalen blir om kva nytte du har hatt av behandlinga, og utfordringar etter utreise. Du får med deg ei oversikt over medisinen du har no, oversikt over oppfølging og vidare avtalar, og eventuelt resept på nye medisinar som du har starta med i avdelinga.

Oppfølging etter utreise

Etter utskriving kan det vere behov for vidare oppfølging frå DPS Vegsund i kortare eller lengre tid.

Tilbod utan innlegging

Polikliniske samtalar etter utskriving med for eksempel lege, psykolog, fysioterapeut eller sjukepleiar.
Ambulante tenester. Oppfølging av pasientar heime i samarbeid med førstelinetenesta. Dette kan vere til dømes samtalar med pasient og familie, rettleiing til hjelpeapparat, deltaking i ansvarsgruppemøte med meir.

Kontakt

Oppmøtestad
Vegsundvegen 68
6020 Ålesund
Telefon
70 10 67 60
E-post
Postadresse

DPS Vegsund
6020 Ålesund

Vegsund
Besøksadresse
Vegsundvegen 68(Google maps)
Besøkstider
måndag - fredag 16:00 - 21:00
laurdag - sundag 12:00 - 21:00
Er det behov for besøk utanom desse tidene, kan dette avtalast med personalet.

Husk at du kan ha rett til å få dekt reiseutgifter

​​Du kan ha rett til å få dekt nødvendige utgifter til og frå behandling. 

Sjekk dine rettar på helsenorge.no

Praktisk informasjon

Presteteneste

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Ta bilde?

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten at dei har sagt at det er greit.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket på sjukehuset.

Medikamentfri behandling, psykisk helsevernhttps://helse-mr.no/behandlinger/medikamentfri-behandling-psykisk-helsevernMedikamentfri behandling, psykisk helsevernMMedisinfri behandling psykisk helsevern - Helse MidtMedisinfri behandling psykisk helsevernMedisinfri behandling psykisk helsevern - Helse MidtMedisinfri behandling psykisk helsevern - Helse Midt

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.