Seksjon for akuttpsykiatri Hjelset

Vår hovudoppgåve er å ta hand om pasientane som kjem inn, og raskt vurdere situasjonen dei er i. Mottaksseksjonen har plikt til å gi strakshjelp. Det vil sei at nesten alle pasientar som vert innlagd i psykiatrisk avdeling, kjem innom denne seksjonen før dei eventuelt blir overflytta til andre seksjonar.

Les meir om Seksjon for akuttpsykiatri Hjelset

Seksjon for akuttpsykiatri Hjelset

Seksjon for akuttpsykiatri Hjelset er ein av dei 7 sjukehusseksjonane i avdeling for sjukehuspsykiatri. Vi tar imot pasientar som treng utgreiing og behandling av psykiske lidingar og rusproblem, og som treng døgnopphald. Seksjonen tilbyr i hovudsak tenester til innbygjararane i Nordmørs- og Romsdalskommunane.

Vi har døgnbasert akutthjelp til personar over 18 år med psykiatriske lidingar. Vi disponerer 12 sengeplassar.

Behandlingstilbod

Vi tilbyr utgreiing og behandling av vaksne innlagt med for eksempel depresjon, angst, psykosar, bipolar lidelse og personlegheitsforstyrringar.

Når du kjem til oss får du ein fast behandlar (psykiater eller psykologspesialist) og eigne miljøkontaktar. Vi lagar ein individuell behandlingsplan for deg. Behandlingstilbodet inneberer faste samtalar med behandlar og miljøkontaktar, somatisk undersøking (inkl. blodprøver og urinprøver), vurdering av medikamentell behandling, i tillegg til miljøterapeutiske tiltak (tilpassa aktivitetar etter behov). Hovudmålet for behandlinga er utgreiing av psykisk tilstand og kartlegging av behandlingsbehov, stabilisering og/eller bedring av psykisk helse, i tillegg til mestring av eigen livssituasjon. Personalgruppa består hovudsakeleg av legar, psykologspesialist, sjukepleiarar, psykiatriske sjukepleiarar, hjelpepleiarar og sosionom. Varigheit på opphaldet er i gjennomsnitt ca 10 dagar. Du blir tilvist til andre seksjoner i spesialist- og kommunehelsetenesta for behandling og oppfølging ved behov.

Vi ønskjer eit godt samarbeid med pårørande og oppfølgande instansar. Vi har eigne barneansvarlege som har fokus på barn under 18 år som pårørande.

Rutine for tilvising og innlegging

Vaksne med behov for akuttpsykiatrisk døgnbasert behandling oppsøker vanlegvis legevakt, fastlege eller ambulant akuttteam, som kan tilvise til innlegging hos oss.  

Ambulant akutt-team

Ved dei distriktspsykiatriske sentra (DPS) i Molde og Kristiansund kan ambulante akutt-team tilby konsultasjon på kort varsel, som regel same eller påfølgande dag, ved poliklinikk eller i nærmiljøet ditt. Disse teama bidreg i samarbeid med kommunehelsetenesta til å tilrettelegge vidare behandlingsforløp. I helger, på kveld og natt har helseføretaket døgnkontinuerleg vakt av lege som kan vurdere akutte hendingar.

Kontakt

Oppmøtestad
Opdølsveien
Paviljongbygg A
6450 Hjelset
Telefon
71120581 eller 71120000
E-post
Hjelset
Besøksadresse
Opdølvegen(Google maps)
Telefon
71120000
E-post

Praktisk informasjon

Barn og unge i familien?

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og unge blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vil gjer for barn og unge som er pårørande

Internett/Wifi

Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett i deler av sjukehuset, men diverre ikkje i alle avdelingar/etasjar enno. Utbygging av dekninga pågår. Sjå etter GjestenettHMN på mobil eller datamaskin.

 

Passord på SMS
Når du opnar nettlesaren får du opp ei side der du kan bestille gratis passord for å logge deg på nettet. Dette passordet varer ei veke. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt, og får då tilsendt eit passord på SMS.  

 

 


Presteteneste

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Ta bilde?

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten at dei har sagt at det er greit.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket på sjukehuset.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.