Mork rehabiliteringssenter

Mork rehabiliteringssenter er ein del av den spesialiserte rehabiliteringstenesta i Helse Møre og Romsdal.

Les meir om Mork rehabiliteringssenter

Mork rehabiliteringssenter

Bilde av huset.jpg 

 

 Vi legg vekt på rehabilitering med ei tverrfagleg tilnærming og høg fagleg kompetanse som byggjer på samhandling med pasient, pårørande og omgjevnadane. Rehabiliteringssenteret dekkjer eit stort geografisk område og tek mot pasientar frå sjukehusa og frå kommunane i Møre og Romsdal.

Målsettinga for arbeidet vårt er å gi eit individuelt tilpassa rehabiliteringstilbod. Vi har fokus på respekt, brukarmedverknad, deltaking, meistring, sjølvstende og funksjon.

 

Framside.png 

Organisering

 

Seksjonsleiar: Anita Myklebust Nybø - Epost: anita.myklebust.nybo@helse-mr.no

Mork Rehabiliteringssenter er ei eining under Klinikk for rehabilitering i Helse Møre og Romsdal. Vi ønskjer å organisere avdelinga slik at det kreative mangfaldet i avdelinga vår vert utløyst. Dette gjer vi best ved å ha ein flat struktur og legge til rette for at heile avdelinga skal mobiliserast for å gi det beste tilbodet til pasientane våre.
 
Det viktigaste er likevel å utforske pasienterfaringane for å betre brukarmedverknaden og samhandlingsprosessane internt og eksternt. Derfor har vi gjennomført brukarundersøkingar dei femten siste åra, og desse er det viktigaste grunnlaget for evaluering. To dagar i året samlast alle medarbeidarane til måldagar, der vi evaluerar tilbodet vårt og finn fram til nye satsingsområde og mål.
Leiarrådet har møte annakvar veke og har følgjande deltakarar: Leiande fysioterapeut, leiande ergoterapeut, seksjonsleiar, sosionom, logoped, ass.avd.spl, lege og avdelingssjef. 

Elles har vi følgjande råd/utval ved rehabiliteringssenteret: kvalitetsråd, samarbeidsutval (SAMU) og personalmøte.

Prosjekt

”Rehabiliteringsløftet”

Kompetanseløft på rehabilitering av hjerneslag.

Dette er eit samhandlings- og utviklingsprosjekt som er forankra i medisinsk klinikk Helse Møre og Romsdal, Mork Rehabiliteringssenter og kommunane på Søre Sunnmøre.

Bakgrunn

Hjerneslag representerer ei stor utfordring for den einskilde som blir råka, for pårørande, for helsetenesta og for samfunnet. Ein reknar med at om lag 15 000 blir råka av hjerneslag kvart år i Noreg. Slag er den tredje hyppigaste dødsårsaka, og den vanlegaste årsaka til funksjonshemming hos vaksne i den vestlege verda. Hjerneslag gir store samfunnsøkonomiske konsekvensar, ein anslår at dei samla årlege kostnadane er på 7-8 milliardar kroner. Kostnadane kan bli redusert gjennom behandling og rehabilitering som reduserer funksjonshemminga. Sjansen for å få hjerneslag aukar med alderen, og sidan andelen eldre aukar, reknar ein med at talet på slagramma vil auke med 50 % fram mot 2030 dersom ein ikkje får til ei meir effektiv førebygging.

Utfordringar

I dei nye nasjonale retningslinene for behandling og rehabilitering av hjerneslag som kom i 2010 er organisering av effektive behandlingskjeder viktig. Det overordna målet for organiseringa av tilbodet til slagramma er at det skal vere eit effektivt og heilheitleg behandlingstilbod som ivaretek ulike behov gjennom ulike fasar, frå sjukdomsdebut, via akuttbehandling, rehabilitering, førebygging av nye hjerneslag, og vidare oppfølging tilbake til eit meiningsfullt liv.

Målsetjing

Pasienten med hjerneslag skal få kvalitativt gode og likeverdige rehabiliteringstenester både i første- og andrelinetenesta i tråd med nasjonale retningsliner for hjerneslag, og med basis i samhandlingsavtalane mellom Helse Sunnmøre og kommunane.


 

For å få til dette vil vi:

 • Sikre kompetanseutveksling på rehabilitering av hjerneslag, bl.a. gjennom gjensidig læring mellom alle aktørar. Kommunane kan lære meir spesifikt om rehabilitering av hjerneslag frå spesialisthelsetenesta, medan spesialisthelsetenesta kan lære meir om kva som er viktig og korleis ting fungerer/moglegheiter i kommunane. Både kommunane og spesialisthelsetenesta kan lære mykje gjennom å samarbeide med pasient og pårørande.
 • Sikre at gode samhandlingsmodellar og oppgåvefordeling mellom dei sju kommunane og dei spesialiserte tilboda i Volda også involverer pasientar og pårørande. Eit tiltak kan vere å utarbeide gode pasientforløp som sikrar at kontinuitet for den slagramma, også blir vidareført attende i heimkommunen. Dette i tråd med dei nasjonale retningslinene for rehabilitering av hjerneslag.
 • Samhandle om å finne gode fleksible løysingar på behovet den slagramma har for rehabilitering, og for vedlikehald av funksjonsnivå. Dette kan til dømes vere meir ambulant verksemd.
 • Sikre optimal ressursutnytting på Søre Sunnmøre ved å sjå dei tilgjengelege ressursane under eitt og søke utvikle nye løysingar på tvers av både kommune- og nivågrenser

Prosjektet er finansiert som ei tredeling mellom Helse Midt Norge RHF, Helse Sunnmøre og dei 7 kommunane. Planen er at det skal vere eit treårig prosjekt. Det er tilsett prosjektleiar som er utdanna sjukepleiar,  frå 01.01.12 får ein i tillegg med ergoterapeut i full stilling. Det blir arbeidd med å tilsette nevropsykolog i prosjektet.

Kartleggingsarbeidet er starta opp og vil ta føre seg aktivitetar, ressursar og mulegheiter i alle dei sju kommunane, spesialisthelsetenesta og NFS (Norsk forening for slagrammede) si gruppe på Søre Sunnmøre. Ei slik kartlegging er naudsynt for å kunne gjere eit best mogleg arbeid vidare med prosjektet. I prosjektarbeidet vil ein ha fokus på reell likeverd mellom partane. Ein jobbar for at å få forsking inn i prosjektet og å kunne gjennomføre systematisk og målretta lærings- og utviklingsprosessar. Vi ser  føre oss at ei fylgjeevaluering vil vere eit tenleg hjelpemiddel til dette. 

Mork Rehabiliteringssenter gjev tilbod om rehabilitering til følgjande diagnosegrupper:

 • Hjerneslag
 • Hjerneskadar
 • Omfattande skadar (multitraumer) etter ulykke
 • Følgjetilstandar etter kreft
 • Nevrologiske lidingar
 • Ryggmargskadar
 • Andre med behov for spesialisert rehabilitering 

Type opphald

Mork Rehabiliteringssenter gir tilbod til 18 pasientar til ei kvar tid, og tilbyr følgjande typar opphald:

 • Primærrehabilitering etter nyoppstått funksjonstap
 • Rehabilitering for personar med kroniske og komplekse funksjonsvanskar
 • Kontrollopphald
 • Vurderingsopphald
 • Gruppeopphald for slagramma (seinfase)

Vi tilbyr også

 • Tverrfaglig poliklinisk vurdering
 • Pasientopplæring – i grupper og individuelt
 • Familie- og pårørande arbeid
 • Hospiteringstilbod
 • Undervisning / veiledning / kurs
 • Ambulante tenester for inneliggande pasientar
 • Ambulant teneste ved behov om spesialiserte vurderingar etter ønskje frå kommunane 

Teamarbeid

Eit individuelt tilpassa rehabiliteringstilbod krev at pasient og pårørande er ein naturleg del av teamet. Ulike arenaer/metodar for samhandling er:

 • Innkomstsamtale
 • Vurderingsmøte/målmøte
 • Heimebesøk
 • Individuell rehabiliteringsplan
 • Individuell plan
 • Sluttevalueringsmøte. Tverrfagleg sluttrapport vert utarbeidd til alle pasientar 

Tverrfaglig samarbeid

Følgjande yrkesgrupper arbeider ved senteret:Legespesialist, sjukepleiarar, hjelpepleiarar, sosionom, fysioterapeutar, ergoterapeutar, logoped, Miljøterapeut, seksjonsleiar, sekretær, kjøkkenassisten og vaktmeister. 

Familie- og pårørande

Arbeid med familie og pårørande er eit satsingsområde for rehabiliteringssenteret, og desse vert rekna som ein ressurs i rehabiliteringa. Familie- og pårørande kan delta i rehabiliteringa og bu ved senteret når dette er teneleg for pasientforløpet. Vi arrangerer også familie- og pårørandeseminar. 

Fasilitetar

 • 18 einerom som er godt tilrettelagt for rullestolbrukarar (med eige bad / toalett)
 • 5 gjesterom
 • Store og godt utstyrte treningslokaler
 • Treningskjøkken
 • Varmtvassbasseng
 • Tredemølle med vektavlasting
 • Treningsleilegheiter
 • Lyse og trivelege fellesrom
 • Bibliotek
 • Trådlaust internett
 • Stort uteområde med brygge, lavvo og gapahuk 

Hospitering på Mork Rehabiliteringssenter

 • Personale frå kommunen som skal følgje opp ein pasient etter utskriving frå Mork, kan hospitere ein eller fleire dagar. Dei kan fylgje pasienten og observere tilboda vedkommande får på Mork og øve seg på teknikkar og liknande som er naudsynt for å vidare oppfylging av rehabiliteringsarbeidet.
 •  Ved generell hospitering frå kommune eller statleg institusjon vil fagpersonar får følgje dei yrkesgruppene dei ønskjer. Dei kan observere behandlingsmetodar, få informasjon om samarbeidet her, og på kva måte Mork rehabiliteringssenter arbeider osb.
 •  Begge sortar hospitering vil innehalde ein del undervisning, diskusjon og generell kompetanseutveksling osb. Kor stramt og fastlagt program som vert sett opp, vil variere etter ønskje frå hospitantane og kapasitet ved Mork.
  Vi skreddarsyr opplegg ut frå ønskjer og behov.

Brukarorganisasjonar

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Norges handikapforbund

Afasiforbundet

Foreningen for muskelsyke

Personskadeforbundet LTN

Landsforeningen for slagrammede LFS

Ryggforeningen i Norge

Norsk revmatikerforbund

Korleis søke

Det skal sendast skriftleg søknad frå sjukehuslege eller fastlege med opplysningar om:

 • Aktuelle funksjonsvanskar og diagnose
 • Mål for opphaldet
 • Det bør leggast ved rapport frå andre faggrupper du mottek tilbod frå, t.d. heimebasert omsorg, fysioterapeut, ergoterapeut eller logoped.

Vi gir tilbod til pasientar frå heile Møre og Romsdal. 

Søknadar sendast til

HELSE MØRE OG ROMSDAL
Felles inntaksnemnd
Avdeling for fys. med. og rehab.
Ålesund sjukehus
6026 Ålesund

Kontakt

Besøkstider
måndag - sundag Utanom treningstid og andre gjeremål. Ring oss for informasjon om når på dagen det passer best med besøk.
Telefon
70168900 /Faks: 70168901
måndag - fredag 08:00 - 15:30
E-post
Postadresse
Mork rehabiliteringssenter
Rydet 16
6105 Volda
Mork rehabiliteringssenter
Telefon
70168900
E-post

Praktisk informasjon

Barn som pårørande

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

Internett/Wifi

Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett i deler av sjukehuset, men diverre ikkje i alle avdelingar/etasjar enno. Utbygging av dekninga pågår. Sjå etter GjestenettHMN på mobil eller datamaskin.

 

Passord på SMS
Når du opnar nettlesaren får du opp ei side der du kan bestille gratis passord for å logge deg på nettet. Dette passordet varer ei veke. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt, og får då tilsendt eit passord på SMS.  

 

 


Parkering

​Det er gratis å parkere ved Mork rehabiliteringssenter.

Presteteneste

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Reise og tilkomst

​Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon finn du på pasientreiser.no.

Buss

Bussen stoppar om lag 1 km frå Mork rehabiliteringssenter.

Fly

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden er næraste flyplass.

Ta bilde?

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten at dei har sagt at det er greit.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket på sjukehuset.

Rehabilitering - Tidlegrehabilitering etter erverva hjerneskade, Morkhttps://helse-mr.no/behandlinger/rehabilitering-tidlegrehabilitering-etter-erverva-hjerneskade-morkRehabilitering - Tidlegrehabilitering etter erverva hjerneskade, MorkRRehabilitering - Tidlig rehabilitering ved hjerneskadeRehabilitering - Tidlig rehabilitering ved hjerneskadeRehabilitering - Tidlig rehabilitering ved hjerneskadeRehabilitering - Tidlig rehabilitering ved hjerneskade

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.