Nevrologisk avdeling

Nevrologisk avdeling i Helse Møre og Romsdal har døgntilbod ved Molde sjukehus og poliklinisk tilbod ved Molde sjukehus og Ålesund sjukehus.
Les meir om Nevrologisk avdeling

Nevrologisk avdeling

Organisering


 

 • Sengepost med 17 senger i Molde, bestående av slagenhet, rehabiliteringspasienter og allmennevrologi.
 • Nevrologisk poliklinikk med nevrofysiologisk laboratorium i Ålesund og Molde
 • Legepoliklinikk
 • Sjukepleiepoliklinikk: Hovudverk, epilepsi, parkinsons sjukdom, MS
 • Pasientskular: Hovudverkskole, svimmelheitsskule
 • Laboratorieundersøkingar: EEG, nevrografi, EMG, EP, søvnregistrering
 • Tverrfagleg ryggpoliklinikk og kurssenter


 Avdelingssjef: Åse Hagen Morsund

Diagnoser

 • Hjerneslag
 • MS
 • Parkinsons sjukdom
 • Demens
 • Epilepsi
 • Nakke- og rygglidingar
 • Sjukdommar i perifere nervar
 • Svulstar i sentralnervesystemet
 • Betennelsestilstandar i sentralnervesystemet
 • Hovudskadepasientar når akuttfasen er over

Nevrologisk avdeling behandlar pasientar som treng akutthjelp og pasientar som blir søkt inn til planlagt utgreiing og behandling.

Behandlingar

Hjerneslag

Trombolyse. I 2013 var 25 prosent av pasientane behandla med trombolyse. Det er etablert eit godt samarbeid med alle involverte avdelingar for å få til ei effektiv og rask utgreiings- og behandlingskjede. Det er i tillegg etablert avtale med radiologisk avdeling for å få utført ei spesiell MR-undersøking hos pasientar som vaknar med hjerneslag. Denne gruppa fell tradisjonelt utanfor gruppa som kan behandlast med trombolyse pga. ukjent debuttidspunkt, men det er no utarbeida ein metode for å velge ut pasientar som kan ha nytte av trombolyse sjølv om vi ikkje veit eksakt når symptoma oppsto. I tillegg blir pasientane behandla ved hjelp av eit tverrfagleg personale med lege, sjukepleiar, fysioterapeut, ergoterapeut, logoped og klinisk ernæringsfysiolog etter individuelle behov. Behandling følger nasjonal rettleiar for utgreiing og behandling ved hjerneslag


MS

Behandling av forverringsepisodar. Individuell vurdering av «bremsemedisin» i tråd med nasjonale retningsliner.


Epilepsi

Pasientar med alvorleg epilepsi med behov for observasjon og stabilisering blir behandla i sengepost. Ved behov blir pasienten behandla i nært samarbeid med overvåkingsavdelinga.


Hjernesvulstar

Symptomlindrande behandling før operasjon, postoperativ behandling og vidare støttebehandling i samarbeid med kreftavdelinga.


Parkinsons sykdom

Tradisjonell medikamentell behandling, tverrfagleg kartlegging og behandling. Ved avansert sjukdom har avdelinga tilbud om utprøving av «duodopa» som er parkinsonmedisin gitt via sonde (PEG).


Inflammatoriske sykdommer i perifere nervar

Behandling med immunmodulerende medikament med regelmessige intervall.


Rygg- og nakkelidingar med nerverotsymptom

Pasientar som ikkje skal opererast får behandling i nevrologisk avdeling når symptoma er så alvorlege at dei ikkje kan få poliklinisk behandling. Behandlinga er ein kombinasjon av smertelindring og rehabilitering/trening under rettleiing av fysioterapeut.


Betennelsestilstandar i sentralnervesystemet

Desse pasientane kan ha alvorlege symptom som krev intensivbehandling på intensivavdeling i akuttfasen. Symptoma kan vere samansett av kognitive symptom, psykiatriske symptom, epileptiske anfall, gangvanskar og talevanskar. Behandling rettar seg spesifikt mot årsak om muleg. I tillegg er støttebehandling for komplikasjonar ofte nødvendig. Tverrfagleg behandling og rehabilitering er viktige tiltak for å oppnå betring.


Nevrorehabilitering

Rehabiliteringseininga behandlar nevrologiske pasientar med behov for spesialisert rehabilitering. 

Kontaktinformasjon

Telefon
Nevrologisk ekspedisjon Molde: 71 12 04 80 Nevrologisk poliklinikk Ålesund: 70 10 54 37
Postadresse

Helse Møre og Romsdal HF

Postboks 1600
6026 Ålesund
Besøksadresser og praktisk informasjon

Praktisk informasjon

Besøkstid nevrologisk avdeling

​Nevrologisk avdeling har open besøkstid, dvs at ein kan besøke når ein ønskjer det.

EEG, Moldehttps://helse-mr.no/behandlinger/eeg-moldeEEG, MoldeEEEGEEGEEGEEG
EEG, Ålesundhttps://helse-mr.no/behandlinger/eeg-alesundEEG, ÅlesundEEEGEEGEEGEEG
EEG-registrering i 24 timar, Ålesundhttps://helse-mr.no/behandlinger/eeg-registrering-i-24-timar-alesundEEG-registrering i 24 timar, ÅlesundEEEG-registrering i 24 timerEEG-registrering i 24 timerEEG-registrering i 24 timarEEG-registrering i 24 timer
HelseIArbeid - Individtiltak Nordmøre og Romsdalhttps://helse-mr.no/behandlinger/helseiarbeid-individtiltak-nordmore-og-romsdalHelseIArbeid - Individtiltak Nordmøre og RomsdalHHelse i arbeidHelse i arbeidHelse i arbeidHelse i arbeid
Søvndeprivert EEG, Moldehttps://helse-mr.no/behandlinger/sovndeprivert-eeg-moldeSøvndeprivert EEG, MoldeSSøvndeprivert EEGSøvndeprivert EEGSøvndeprivert EEGSøvndeprivert EEG
Søvndeprivert EEG, Ålesundhttps://helse-mr.no/behandlinger/sovndeprivert-eeg-alesundSøvndeprivert EEG, ÅlesundSSøvndeprivert EEGSøvndeprivert EEGSøvndeprivert EEGSøvndeprivert EEG

Arrangement

Nevrologisk dagpost Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-rehabilitering/nevrologisk-avdeling/nevrologisk-dagpost-moldeNevrologisk dagpost MoldeHer utføres enkle utredninger som kan ferdigstilles på en dag: spinalpunksjon, fysioterapivurderinger, laboratorieundersøkelser og radiologiske utredninger i godt planlagte pasientforløp.
Nevrologisk poliklinikk Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-rehabilitering/nevrologisk-avdeling/nevrologisk-poliklinikk-moldeNevrologisk poliklinikk MoldeNevrologisk poliklinikk er vanligvis første kontakt for nyhenviste pasienter. Noen henvises bare til laboratorieundersøkelser, mens andre henvises til legeundersøkelse. Mange nevrologiske sykdommer er av kronisk karakter og kan kreve langva...
Nevrologisk poliklinikk Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-rehabilitering/nevrologisk-avdeling/nevrologisk-poliklinikk-alesundNevrologisk poliklinikk ÅlesundNevrologisk poliklinikk tar imot nytilviste pasientar fra primærhelsetenesta med nevrologiske problemstillingar til utgreiing, vurdering og behandling. I tillegg vert mange pasientar følgd opp med kontrollar. Det vert og gjort tilsyn til in...
Nevrologisk sengepost Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-rehabilitering/nevrologisk-avdeling/nevrologisk-sengepost-moldeNevrologisk sengepost MoldeNevrologisk sengepost er inndelt i en slagenhet med 6 senger, enhet for generell nevrologi med 11 senger og en rehabiliteringsenhet med 4 senger. Nevrologisk sengepost har ansvar for nevrologiske pasienter fra hele fylket.
Tverrfagleg ryggpoliklinikkhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-rehabilitering/nevrologisk-avdeling/tverrfagleg-ryggpoliklinikkTverrfagleg ryggpoliklinikk

Fann du det du leita etter?