Avdeling Ålesund behandlingssenter

Samla sett inneheld avdelinga eit breitt spekter av tilbod; akuttbehandling, dagbehandling, poliklinisk behandling, legemiddelassistert behandling (LAR), Raskare Tilbake og døgnbehandling/utgreiing av ulik lengde/innhald, herunder innlegging på tvang etter Helse og Omsorgstjenestelova. Vi yter også tenester utanfor eigen avdeling, bl.a. inn mot arbeidsliv, psykisk helsevern, kommunale tenester og somatiske sjukehus.

Les meir om Avdeling Ålesund behandlingssenter

Avdeling Ålesund behandlingssenter

Ålesund behandlingssenter er ein del av spesialisthelsetenesta, vi er plassert sentralt på Moa ved Ålesund.

Vi tilbyr tverrfagleg spesialisert behandling til rusavhengige og har 39 elektive og 3 akutte døgnplassar fordelt på to sesksjonar. 14 + 3 (akutte) ved Seksjon for avrusning og 27 i Seksjon for behandling og utgreiing. Vi har poliklinikk med tilbod til pasientar i forkant, undervegs og i etterkant av behandling i form av individuell oppfølging, gruppetilbud, forsterka poliklinisk oppfølging (dagtilbud). Både dei kliniske seksjonane og poliklinikken gir også tilbod til pårørande i form av individuell oppfølging, familiesamtalar, parsamtalar og grupper. Vi arbeider kontinuerlig for å ha eit tett samarbeid med kommunar, psykisk helsevern og somatikken.

Det tverrfaglige teamet ved Ålesund behandlingsenter består av sosionomar, sjukepleiarar, psykologar, psykiatrar, legar, fysioterapeut, vernepleiarar, barnevernspedagogar, pedagogar og fagarbeidarar.
Vi gir individuelt tilpassa behandling, i ei forståing av at det å vere avhengig er eit resultat av sosiale, psykologiske, biologiske og kulturelle forhold.

 

Organisering

Poliklinisk seksjon

Seksjon for avrusning

Seksjon for behandling og utredning

Avdelingssjef Kari Nesseth

 

Kari.Marie.Remo.Nesseth@helse-mr.no

Kontakt

Oppmøtestad

Se under slik kjem du deg til Ålesund behandlingssenter

Telefon
70105000
E-post
Ålesund behandlingssenter
Besøksadresse
Ålesund behandlingssenter(Google maps)
Vestmoa 27
Telefon
70105000

Slik kjem du deg til Ålesund behandlingssenter

 Ålesund behandlingssenter ligg ca 5 minutts gange nordvest for bussterminalen på Moa. Gå mot Spjelkavik kyrkje.

ÅlesundBS_Nyefarger.jpg 

Praktisk informasjon

Barn og unge i familien?

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og unge blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vil gjer for barn og unge som er pårørande

Internett/WiFi

Ta kontakt med personalet for informasjon om trådlaust nett.

Presteteneste

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Abstinensbehandlinghttps://helse-mr.no/behandlinger/abstinensbehandlingAbstinensbehandlingAAbstinensbehandlingAbstinensbehandlingAbstinensbehandlingAbstinensbehandling
Avrusinghttps://helse-mr.no/behandlinger/avrusingAvrusingAAvrusningAvrusningAvrusningAvrusning
Rusavhengigheit hos gravidehttps://helse-mr.no/behandlinger/rusavhengigheit-hos-gravideRusavhengigheit hos gravideRRusavhengighet korttids døgnbehandlingRusavhengighet korttids døgnbehandlingRusavhengigheit korttids døgnbehandlingRusavhengighet korttids døgnbehandling
Rusavhengigheit korttids døgnbehandling Ålesund BShttps://helse-mr.no/behandlinger/rusavhengigheit-korttids-dognbehandling-alesund-bsRusavhengigheit korttids døgnbehandling Ålesund BSRRusavhengighet korttids døgnbehandlingRusavhengighet korttids døgnbehandlingRusavhengigheit korttids døgnbehandlingRusavhengighet korttids døgnbehandling
Rusavhengigheit poliklinisk behandling, Ålesund BShttps://helse-mr.no/behandlinger/rusavhengigheit-poliklinisk-behandling-alesund-bsRusavhengigheit poliklinisk behandling, Ålesund BSRRusavhengighet poliklinisk behandlingRusavhengighet poliklinisk behandlingRusavhengigheit poliklinisk behandlingRusavhengighet poliklinisk behandling

Avrusinghttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-rus-og-avhengigheitsbehandling/avdeling-alesund-behandlingssenter/avrusing-alesund-behandlingssenterAvrusingSeksjonen tilbyr både planlagte og rusakutte innleggingar  Lengde på planlagt behandling i Seksjon for avrusning, skal vere individuelt tilrettelagt, men vanleg behandlingstid er 1 – 4 veker. Dette blir vurdert av vurderingsinstans i samarb...
Rus og avhengigheit, behandling og utgreiinghttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-rus-og-avhengigheitsbehandling/avdeling-alesund-behandlingssenter/behandling-og-utgreiing-alesund-behandlingssenterRus og avhengigheit, behandling og utgreiing
Rus- og avhengigheitsbehandling poliklinikk Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-rus-og-avhengigheitsbehandling/avdeling-alesund-behandlingssenter/poliklinikk-alesund-behandlingssenterRus- og avhengigheitsbehandling poliklinikk Ålesund

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.