HELSENORGE

Konsekvensar av traume og stressrelaterte lidingar hos barn og unge

PS:

Fagdagen er utsatt til hausten 2020 pga. situasjonen med korona. Alle som er påmeldt vil framleis vere registrert - herunder dei som har betalt. Meir info kjem seinare.

....

I samband med planlagt oppstart av prosjektet Barneblikk på Søre Sunnmøre våren 2020, arrangerer vi fagdag der fokuset vert sett på dei yngste barna. Vi skal sjå nærare på barn som veks opp med foreldre som har utfordringar med rus, psykiske helse-plager og opplevd vald. Fagdagen er eit samarbeid mellom BUP Volda, Sjustjerna og Høgskulen i Volda.

Fagdag der fokuset vert sett på dei yngste barna
I samband med oppstart av Barneblikk i Ulstein har BUP-Volda, Sjustjerna og Høgskulen slått seg saman for å arrangere ein fagdag i Volda fredag 24.april 2020. Målgruppa er kommunale helsestasjonar og psykisk helseteneste, PPT, skular, barnevern, fastlegar, BUP og Høgskulen i Volda og studentar, men kan og være nyttig for foreldre og fosterforeldre.

Sentrale tema

Kva for konsekvensar får traume og stressrelaterte lidingar for utviklinga til barn? Korleis finn vi desse barna slik at vi kan gi dei hjelp? Kan vi førebygge? Korleis følgjer vi opp barn som har opplevd traume?

- Vi ønskjer at fagdagen skal gi bakgrunnskunnskap og skape forståing for kvifor vi startar opp Barneblikk-prosjektet fortel Mette Grytten, leiar for Barneblikk-satsinga.

Stine Lehmann, spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi, førsteamanuensis ved Det psykologiske fakultet, Univ. i Bergen tar opp temaet traume- og stressrelaterte symptom hos barn og unge. Konsekvensar av omsorgs-svikt og mishandling.

Kjartan Leer-Salvesen, professor ved Høgskulen i Volda vil snakke om meldeplikt til barnevernet sett ut frå empiriske, etiske og juridiske betraktningar.

Presentasjon av småbarnsteamet ved BUP Volda vert presentert av Ingvill Vik, overlege, og Ingrid Sævik, sosionom/familieterapeut.

Mette Grytten, leder for Barneblikk, og Jorunn Osnes, helse-sjukepleiar ved Ulstein helsestasjon vil fortelje om Satsing på Barneblikk. Kva har vi fått til i Molde og Ålesund, og kva blir Barneblikk på Søre Sunnmøre?

Fullt program og link til påmelding

Påmeldingsfrist 16.april

Pris: 300,- inklusiv lunsj