Abort, Molde

Behandlingsprogram, Gynekologisk poliklinikk Molde

I Noreg har kvinner lovfesta rett til sjølvbestemt abort innan utgangen av 12. svangerskapsveke. Seinare i svangerskapet må søknaden behandlast av abortnemnda ved sjukehuset.

Les meir om Abort - uønsket svangerskap
Informasjon frå helsenorge.no

Abort - uønsket svangerskap

I Norge har kvinner selv rett til å bestemme om de vil avbryte svangerskapet i løpet av de tolv første ukene. Svangerskapets varighet regnes fra første dag av siste menstruasjon.

Du kan selv fremsette begjæring om abort. Du trenger ikke henvisning fra fastlege, men kan ta direkte kontakt med et sykehus som har gynekologisk avdeling. Du trenger ikke å begrunne valget ditt, og det er ingen krav om betenkningstid.

Når du kontakter lege, helsestasjon eller sykehus vil de spørre om datoen for siste menstruasjons første dag.

Hvis du er under 16 år, skal foreldre eller verge få mulighet til å uttale seg, hvis det ikke er spesielle grunner som taler mot det.

Helsepersonellet du kontakter skal informere deg om hvordan aborten gjennomføres og om risiko for komplikasjoner. De skal også spørre deg om du ønsker informasjon og veiledning om den støtten du har krav på fra samfunnet dersom du velger å fullføre svangerskapet.

Hvis du ønsker ytterligere råd/veiledning/støtte utover den informasjonen du får hos helsepersonell (lege/sykepleier) i forbindelse med aborten, kan du kontakte fastlege, helsestasjon eller andre som tilbyr veiledning (se eget avsnitt lenger ned på siden).

Informasjon og veiledning skal gis på en objektiv måte og uten at legen eller annet helsepersonell gir uttrykk for sine personlige vurderinger. Hvis du opplever at dette ikke er tilfelle, kan du klage til Fylkesmannen i fylket.

Abort er gratis

Alle kvinner som oppholder seg i Norge har rett til å få utført abort. Abort er gratis for kvinner som er bosatt i Norge. Kvinner som ikke er bosatt i Norge, men som er medlem av folketrygden eller er omfattet av gjensidighetsavtale med et annet land, kan få dekket utgiftene av folketrygden. Andre må betale for aborten selv. Sykehuset kan imidlertid ikke kreve forhåndsbetaling.

Hvordan utføres aborten?

Etter at du selv har tatt kontakt med sykehuset eller fastlegen din har sendt begjæringen om abort til sykehuset, blir du innkalt til en forundersøkelse.

Under forundersøkelsen vil blodtrykket ditt bli målt, hjertet og lungene bli lyttet på, det tas en blodprøve og gjøres en underlivsundersøkelse. Du vil også få informasjon om hvordan aborten vil bli utført.

Du kan ombestemme deg helt til aborten settes i gang.

Hvor blir aborten utført?

Abort utføres på sykehus eller hjemme etter oppstart på sykehuset.

Les meir om Vurderer du abort? (helsenorge.no)

Innleiing

Du får stadfesta at du er gravid på grunnlag av manglande menstruasjon, positiv graviditetstest og gynekologisk undersøking. Dersom du er ufrivillig gravid og vurderer å avbryte svangerskapet er det viktig at du tar kontakt så tideleg som mogeleg. Du treng ikkje tilvising frå fastlege, men kan ta direkte kontakt med gynekologisk avdeling på sjukehuset.

Når du tar kontakt med lege, helsestasjon eller sjukehus vil dei spørje om datoen for første dag i siste menstruasjon. Lov om svangerskapsavbrot gir deg rett til å bestemme om du vil avbryte svangerskapet innan utgangen av veke 12. Hugs at 12 veker betyr frå første dag ved siste menstruasjon. Dersom denne tida begynner å nærme seg, må du informere legen om det for at du skal sleppe å vente på time. Etter 12. svangerskapsveke må søknad om abort bli behandla av ei abortnemnd.

Tilvising og vurdering

Fastlegen vil gjere gynekologisk undersøking for å vurdere svangerskapslengde før vidare tilvising til sjukehuset. Du vil bli bedt om å signere eigenerklæring "Begjæring om svangerskapsavbrot". 

Du kan også ta direkte kontakt med sjukehuset for undersøking. Også då må du signere "Begjæring om svangerskapsavbrot".

1. Utgreiing

På sjukehuset får du ein samtale med sjukepleiar og lege ved gynekologisk poliklinikk. Du vil få ein gynekologisk undersøking med ultralyd for å fastslå svangerskapslengde. Det blir bestemt abortmetode og det vanlege er at aborten blir igangsett med medikament. Kirurgisk abort blir sjeldant brukt grunna risiko ved narkose og unødig inngrep på livmora.

Før svangerskapsveke 9 kan medikamentell behandling skje heime.

Du vil få grundig informasjon og samtale før endeleg behandling vert bestemt.

2. Behandling

Les meir om Medikamentell heimeabort, Molde

Medikamentell heimeabort, Molde

I Noreg har kvinner lovfesta rett til sjølvbestemt abort innan utgangen av 12. svangerskapsveke. Seinare i svangerskapet må søknaden behandlast av abortnemnda ved sjukehuset.

For at medikamentell abort skal kunne skje heime må du vere over 18 år, frisk og ha under 1 time reiseveg til sjukehuset. Du må kunne forstå og snakke norsk, og ha høve til å ha ein vaksen person saman med deg. Heimeabort er aktuelt fram til svangerskapsveke 9.

 1. Før

  Innleiande behandling

  Du har vore til undersøking og vurderingpå sjukehusetog det er avtalt at aborten skal skje heime ved hjelp avmedikament.Det er to ulikemedikament som blir nytta:

  • Mifegyne som startar abortprosessen
  • Cytotec som hjelper kroppen å fullføre aborten

  Første del av behandlinga skjer på sjukehuset. Du fårtablettenMifegynesom du svelger, og nårdener tatter det for seint å ombestemme seg. Før du forlet sjukehuset får dumed deg Cytotec og smertestillandefor vidare behandlingheime.

  Dukan i løpet av dei neste dagane fåblødning og menstruasjonsliknande magesmerter. Bruk bind ogikkje tampongar ved blødning. Ved behov for smertestillande kan du ta paracetamol1 gram inntilfire gonger i døgnet.Hos nokre få skjer aborten utan atvidare behandling er nødvendig.

  Ta kontakt med sjukehuset dersom:

  • du kastar opp før det er gått 2 timar etter inntak av Mifegyne
  • aborten skjer utan atvidare behandling er sett igang

  Dersom du ammar er det tilrådd at du pumpar degog kastar mjølkadei første 3 dagane etter inntak av Mifegyne.

  Levellesså normalt som mogeleg.

 2. Under

  Vidare behandling heime

  Todagar etter atabortprosessenblei startapå sjukehusethelddu frambehandlinga heime.Det er nødvendig at du har ein vaksen person i lagmed deg.

  Korleis gårdu fram?

  • Start behandlingaom morgonen
  • Sidan du skal ligge den første timenbør dugå på toalettet først
  • Deretterplasserer du4 tablettar Cytotec djupt i vagina/skjeden
  • Tatosmertestillande tablettar (1 tablett Pinex Forte + 1 tablett Diclofenac)
   • Etter 3-4 timar kan duved behov ta same dose smertestillande
  • Etter ein time bør du vere oppe for åframskynde abortprosessen
  • Du kanspise,drikke og elles leve som normalt

  Vanlegvisvilaborten skje4-6 timar etter at tablettane medCytotec blei sett. Dersom det går meir enn 6 timar før du får blødning ringer du sjukehuset for informasjon og vidare avtale.

  NB! Du kan få sterke menstruasjonssmerter og det er vanleg med rikeleg bløding. Om dublir utrygg isituasjonen tar du kontakt med sjukehuset.

  Obs!Du kan ikkje køyre bil denne dagen

 3. Etter

  Dagen etter aborten får du telefon frå sjukepleiar ved sjukehuset som vil høyre korleis du har det og om aborten er fullført. Dukan vere ivanleg aktivitet dersom du føler deg i form til det.

  Etter 4-6 veker vilmenstruasjonen oftast vere tilbake. Det er ikkje uvanleg at den første menstruasjonsblødninga både er kraftigare og varar lengre enn du er van med.

  Hormonell prevensjon kan takast i bruk så snart aborten er sluttført. Spiral kan setjast inn etter 4 veker, og skjer vanlegvis hos eigen lege.

  Etterkontroll

  Du skal ta graviditetstest 4 veker etter aborten for å påvise at svangerskapet er avslutta.

  Ta kontakt med sjukehuset ved:
  • feber - temperatur over 38°C
  • smerter og kraftig blødning (med klumpar) i meir enn 2 veker
  • positiv graviditetstest 4 veker etter aborten
  • blødning som held fram i meir enn 4 veker etter aborten
  • ikkje har fått tilbake menstruasjonen 4-6 veker etter aborten

  Vi gjer merksam på at inntakt graviditet etter abort vil inntreffe hos 1-2 kvinner av 1000 som får behandling. Metodesvikten er den same om behandlinga skjer ved medikamentell eller kirurgisk abort.

Gå til Medikamentell heimeabort, Molde

Les meir om Medikamentell abort, Molde

Medikamentell abort, Molde

I Norge har kvinner lovfesta rett til sjølvbestemt abort innan utgangen av 12. svangerskapsveke. Seinare i svangerskapet må søknaden behandlast av abortnemnda ved sjukehuset.

Medikamentell abort på sjukehuset kan bli utført fram til og medveke 12 i svangerskapet. På same måte som ved heimeabortvil du fåeit medikament som startar abortprosessen.Etter to dagarkjemdu tilbake til sjukehuset for å gjennomføre aborten her.

 1. Før

  Du har vore til undersøking og vurdering på sjukehuset og det er avtalt at aborten skal skje ved hjelp av medikament. Det er to ulike medikament som vert nytta:

  • Mifegyne som startar abortprosessen
  • Cytotec som hjelper kroppen å fullføre aborten.

  Første del av behandlinga skjer på gynekologisk poliklinikk. Du får tabletten Mifegyne som svelgast, og når den er tatt er det for seint å ombestemme seg. Du kan deretter reise heim og returnere til gynekologisk avdeling innen 36-48 timar for endeleg behandling.

  Du kan i dei neste dagane få blødning og menstruasjonsliknande smerter. Bruk bind og ikkje tampongar ved blødning. Ved behov for smertestillande kan du ta paracetamol1 gram inntilfire gonger i døgnet.Hos nokre få skjer aborten utan atvidare behandling er nødvendig.

  Ta kontakt med sjukehuset dersom:

  • du kastar opp før det er gått 2 timar etter inntak av Mifegyne
  • aborten skjer utan atvidare behandling er sett igang Dersom du ammar er det tilrådd at du pumpar degog kastar mjølkadei første 3 dagane etter inntak av Mifegyne.Levellesså normalt som mogeleg.

 2. Under

  To dagar, eller mellom 36-48 timar etter at abortprosessen blei starta, kjem du tilbake til sjukehuset. Du kan gjerne ha ein vaksen person med deg. Behandlinga kan ta tid, så ta gjerne med lesestoff el.

  • Spis gjerne frukost før du kjem
  • Du vil bli mottatt av sjukepleiar som gir deg informasjon om vidare behandlingsplan
  • Duvil få4 tablettar som du skal settedjupt i skjeden
  • Du må ligge i 1 time etterigangsett behandling, deretter bør du vere oppe
  • Du vil få smertestillande tablettar etter behov
  • Deter vanlegåvere innlagt mellom 4-6 timar
  • Dersom det tar lengre tid enn fire timar før du får blødning settes ein ny dosetablettar i skjeden kvar 3. timetil aborten er gjennomført
  • Du kan fåkraftige menstruasjonssmerter og det er normalt å blø rikeleg
  • Du kan ikkje sjølv køyre bil denne dagen
  • Etter heimkomst bør duha ein vaksen person saman med deg første døgnet

 3. Etter

  Menstruasjonsliknande bløding er vanleg den første veka. Mindre bløding eller brunleg utflod er normalt dei neste 2-3 vekene. Vi tilrår at du brukar bind og unngårtampongbruk i denne perioda. Unngå samleie og karbadså lenge du framleis blør. Det erikkje uvanlegå ha menstruasjonsliknande smerter.

  Menstruasjonen kjem vanlegvis tilbake 4-6veker etter aborten. Den første menstruasjonen kan vere kraftigare og meir langvarig enn du er van med. Du kan starte medhormonell prevensjonrett etter aborten.Spiral kansettast inn etter 4 veker hos eigen lege. Elles kan du trene og vere iaktivitet som vanleg.

  Etterkontroll:

  Fire veker etter aborten skal du ta ein graviditetstest.

  Ta kontakt med sjukehuset dersom du har:

  • Positiv graviditetstest etter fire veker
  • Smerter og kraftig blødning med klumpar i meir enn 14 dagar
  • Bløding som varar meir enn 28 dager
  • Feber (over 38 grader)
  • Ikkje har fått menstruasjonen tilbake etter 4-6 veker

  Vi gjer merksam på at inntakt graviditet etter abort vil inntreffe hos 1-2 kvinner av 1000 som får behandling. Metodesvikten er den same om behandlinga skjer ved medikamentell eller kirurgisk abort.

Gå til Medikamentell abort, Molde

Les meir om Kirurgisk abort, Molde

Kirurgisk abort, Molde

I nokre tilfelle blir det nødvendig med kirurgisk behandling for å fullføre aborten. Ein sjeldan gong kan kirurgisk abort vere førsteval ved svangerskapsavbrot.

I Noreg har kvinner lovfesta rett til sjølvbestemt abort innan utgangen av 12. svangerskapsveke. Seinare i svangerskapet må søknaden behandlast av abortnemnda ved sjukehuset.

Ved kirurgisk abort blir det gjort ei utskraping frå livmora. Inngrepet kan gjerast fram til svangerskapsveke 12, regna frå siste menstruasjons første dag.

 1. Før

  På sjukehuset får du ein samtale med sjukepleiar og gynekolog. Du vil få ein gynkologisk undersøkingmed ultralyd for å fastslå svangerskapslengde. Det blir bestemt abortmetode og detvanlege er at aborten blir igangsett med medikament. Før svangerskapsveke 9 kan behandlinga med medikamentskje heime (lenke).

  Før samtalen på sjukehuset må du fylle ut opplysningsskjema. Du vil få grundig informasjon og samtale før endelegbehandlingvert bestemt.

  Ved nokre høvevert det bestemt at svangerskapsavbrotet skal gjerast kirurgisk. Du vil då få med medikament heim som du skal starte med same dag som du kjem på sjukehuset for behandling.

  Før behandlinga startar skal du faste frå midnatt. Tidleg på morgenen skal du sette tablettar djupt i skjeden etter at du har tømt urinblæra og dusja. Etter det skal du ligge i minst ein time. Det vert anbefalt at du tek smertestillande. Du bør ha skyss til og frå sjukehuset.

 2. Under

  Kirurgisk abort vert gjort i narkose. Etter inngrepetfår dusmertestillandeved behov. Før du reiser heim må du spise, samt late vatnet som vanleg.

 3. Etter

  Du bør ha ein vaksen person saman med deg første dagen heime.

  Menstruasjonsliknande bløding er vanleg den første veka. Mindre bløding eller brunleg utflod er normalt dei neste 2-3 vekene. Vi tilrår at du brukar bind og unngårtampongbruk i denne perioda. Unngå samleie og karbadså lenge du framleis blør. Det erikkje uvanlegå ha menstruasjonsliknande smerter.

  Menstruasjonen kjem vanlegvis tilbake 4-6veker etter aborten. Den første menstruasjonen kan vere kraftigare og meir langvarig enn du er van med. Du kan starte medhormonell prevensjonrett etter aborten.Prevensjonsimplantat (spiral eller p-stav) kan settast inn under inngrepet på operasjonsstua. Spiral kanogså settast inn etter 4 veker hos eigen lege. Elles kan du trene og vere iaktivitet som vanleg.

  Etterkontroll:

  Fire veker etter aborten skal du ta ein graviditetstest.

  Ta kontakt med sjukehuset dersom du har:

  • Positiv graviditetstest etter fire veker
  • Smerter og kraftig blødning med klumpar i meir enn 14 dagar
  • Bløding som varar meir enn 28 dager
  • Feber (over 38 grader)
  • Ikkje har fått menstruasjonen tilbake etter 4-6 veker

  Vi gjer merksam på at inntakt graviditet etter abort vil inntreffe hos 1-2 kvinner av 1000 som får behandling. Metodesvikten er den same om behandlinga skjer ved medikamentell eller kirurgisk abort.

Gå til Kirurgisk abort, Molde

 

3. Oppfølging

Ingen oppfølging utover etterkontroll. Du finn meir under den einskilde metode.

fastlege eller anna helsetjenste overtek som primærkontakt

Kontaktinformasjon

Gynekologisk poliklinikk Molde
Telefon
71 12 17 80
måndag - fredag 10-14
Molde sjukehus
Besøksadresse
Parkveien 84(Kart)
6407 Molde
Telefon
71 12 00 00

Praktisk informasjon

Barn som pårørande

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

Besøkstid Molde sjukehus

Besøkstidene er på dei fleste avdelingene kl. 14:30 - 15:30 og kl. 19:00 - 19:30. Vi vil oppmode besøkjande om å ta kontakt med den aktuelle avdelinga før pasientbesøket.

Har du andre spørsmål om besøkstider, kontakt den sengeposten det gjeld eller Helse Møre og Romsdal sitt sentralbord, tlf. 71 12 00 00

 

Internett/Wifi

Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett i deler av sjukehuset, men diverre ikkje i alle avdelingar/etasjar enno. Utbygging av dekninga pågår. Sjå etter GjestenettHMN på mobil eller datamaskin.

 

Passord på SMS
Når du opnar nettlesaren får du opp ei side der du kan bestille gratis passord for å logge deg på nettet. Dette passordet varer ei veke. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt, og får då tilsendt eit passord på SMS.  

 

 


Presteteneste

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Reise og tilkomst

Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon om pasientreiser finn du på helsenorge.no

Buss

Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

Fly
Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
 

Servicetorget

​Du finn oss i hovudvestibylen. Ta kontakt med oss om du treng vegskildring til avdelinga du skal besøke, om du har behov for å betale poliklinikk-timen din kontant, hjelp til å bestille drosje, eller andre serviceoppgåver.

Opningstid

Kvardagar: 07.30–21.00

Laurdag og søndag: 10.00–19.00

Sjukehusapoteket i Molde

Spisestader

​Kantina i sokkeletasjen (aust) er open for pasientar, pårørande og tilsette.

Kantina har følgjande opningstider:

 • Måndag til fredag: 09.00 - 15.30
 • Laurdag og søndag: stengt

Ta bilde?

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten at dei har sagt at det er greit.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket på sjukehuset.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.