HELSENORGE
BUP poliklinikk Kristiansund

Angst hos barn og ungdom, Kristiansund

Ved mistanke om angstliding hos deg som er barn/ungdom, kan du eller dine føresette kontakte barnehagen, skulen, helsesøster eller fastlegen. Eventuelt at desse tek kontakt med dei føresette ved mistanke om angstliding. Dei vurderer i fellesskap om det er grunn til å gå vidare til fastlegen, som igjen vurderer behovet for å tilvise til spesialisthelsetenesta.

Ventetider

Innleiing

Tilvising og vurdering

Det er fastlege, psykolog eller barnevernsleiaren som kan tilvise deg til spesialisthelsetenesta. Du blir kalla inn til eit møte med BUP (barne- og ungdomspsykiatrien) på sjukehuset. Her får du ein kontaktperson/koordinator og ein behandlingsansvarleg. Kontaktpersonen lagar utgreiingsplanen din saman med deg som er pasient. Utgreiingsplanen er tilpassa deg og sier noko om kva for undersøkingar og samtalar du skal til i løpet av utgreiingsperioda.

Utgreiing

Det er vanleg at vi snakkar saman med deg på sjukehuset for å finne svar på det problemet du er tilvist til oss for, og at vi etterpå lagar ein plan saman med deg. Du kan bli undersøkt av enten lege, psykolog, sosionom eller pedagog (eller fleire av desse), avhengig av kva som passar best for deg. Vi gjennomfører samtalar og fyller ut skjema, og du  kan bli observert i samspel med andre heime og på barnehagen eller skulen. Det vi snakkar om kan vere situasjonen heime hos deg, om korleis du har det på skulen/barnehagen og elles i nærmiljøet.

Seks aksar

I utgreiingsfasa bruker vi i BUP ei klassifisering ("det multiaksiale klassifikasjonssystemet") som består av seks "aksar" eller område. Grunnen til det er at pasientar som kjem til utgreiing hos oss ofte kan ha meir samansatte problem, og desse problema kan vi beskrive gjennom akse-systemet. I utgreiinga er vi innom alle seks aksane for å kunne gi deg så rett diagnose som mogleg, og dermed så rett behandling som mogleg.

Det multiaksiale klassifikasjonssystemet består av desse seks aksane:

Akse 1: Psykisk tilstand. Eit fellesnamn for problem, lidingar og sjukdomar som først og fremst rammar tankane og kjenslene, samt utvikling og atferd.

Akse 2: Utviklingsforstyrringar. Eit fellesnamn for tilstandar som bidreg til at utvikling blir hemma eller forsinka.

Akse 3: Kognitiv fungering. Språk, tankar, minne og sanseinntrykk.

Akse 4: Somatiske tilstandar. Kroppslege tilstandar, i til dømes fordøying, ledd og musklar.

Akse 5: Sosiale forhold. Dette kan være problemområde som følgje av hendingar eller opplevingar, til dømes mobbing, krangling, dødsfall, krig, sjukdom hos deg sjølv eller andre.

Akse 6: Funksjonsnivå - Generelt funksjonsnivå på ulike område, som heime, skule og hos dei på same alder. 

Det er ingen som får heilt like utgreiingsplanar, dei lager vi i fellesskap med deg. Dermed får du ein utgreiingsplan som skal passe best mogleg for deg. Utgreiingsplanen inneheld namn på pasientansvarleg behandlar, behandlingsansvarlege fagpersonar, liste over planlagde utgreiingar og eit anslag på kor lang tid utgreiinga vil ta.

Utgreiinga og dei nemde undersøkingane og samtalane skal skje i innan seks veker. I denne perioda finn vi ut om du treng behandling, og om den i så fall skal bestå av poliklinisk behandling og/eller innlegging hos oss.

Behandling

Det blir laga ein behandlingsplan for deg dersom du får ei angstdiagnose. Den blir laga saman med deg, føresette og dei kommunale tenestene. Denne planen skal vere konkret, den skal beskrive tiltak for møte med oss og eventuell medisinering, den skal innehalde ei tidsavgrensing, og den vil bli tilpassa deg og behova dine.

Målet med behandling av angst er å lage tilpassingar i kvardagen, slik at du kan leve lettare med angst.

Oppfølging

I oppfølginga blir det gjort ei oppsummering og evaluering av behandlinga. Det blir gitt informasjon og opplæring til deg som er pasient, føresette, barnehage eller skulen og eventuelt barnevernstjenesta. Vi skriv eit samandrag (ei  såkalla epikrise) av det som gjeld for deg, og sender den til dei som har tilvist deg til oss. Det er fastlegen din som har ansvaret for vidare oppfølging.

Relevante lenker:

Nasjonale retningslinjer (Psykisk helsevern for barn og unge)

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

​Endre/avbestille time

Må du avbestille eller endre time, så ber vi deg ta kontakt med vår ekspedisjon - på telefon. Det er viktig at ringer så snart som råd og seinast innan 24 timar før avtalt time. Unytta timar som ikkje blir varsla vil bli fakturt. Ekspedisjonstida er frå måndag til fredag, kl 08.00 – 15.30.

Barn som pårørande

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

Besøkstid Kristiansund sjukehus

Besøkstida er 14.00-15.00 og 18.00-19.00 alle dagar.  

Føde-barse​​l

For partnar som ikkje er innskriven i avdelinga saman med mor er kjernetida for besøk mellom kl 10.00-20.00.

Søsken til den nyfødte er velkomen mellom kl 17 og 19, eller etter nærare avtale. 

Vi anbefaler ro rundt mor og barn i barseltida på sjukehuset.​​Forløpskoordinator psykisk helsevern for barn og ungdom

​​​​​Forløpskoordinator skal informere, rettleie og gi råd om pakkeforløp før pasientforløpet er starta og fagperson er tildelt. Pasient, pårørande, fastlegar og andre aktuelle i kommunehelsetenesta kan ta direkte kontakt med koordinator for informasjon.

97640944

Telefontid måndag til fredag frå kl 8.00-11.30 og 12.00-1600

 

Kva er eit pakkeforløp? Les meir på helsenorge.no

Internett/Wifi

Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett i deler av sjukehuset, men diverre ikkje i alle avdelingar/etasjar enno. Utbygging av dekninga pågår. Sjå etter GjestenettHMN på mobil eller datamaskin.

 

Passord på SMS
Når du opnar nettlesaren får du opp ei side der du kan bestille gratis passord for å logge deg på nettet. Dette passordet varer ei veke. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt, og får då tilsendt eit passord på SMS.  

 

 


Ladestasjon for el-bil

​Vi har fått ladestasjonar for el-bil ved alle dei fire sjukehusa. Her finn du ladestasjonen ved ditt sjukehus:

No kan du lade el-bilen ved sjukehusa

Parfyme

​Vi ber om avgrensa bruk av parfyme, då det er mange av pasientane våre som reagerer på dette.


Preste- og samtaletenesta

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Reise og tilkomst

Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon om pasientreiser finn du på helsenorge.no

Buss

Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

Fly
Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
 

Servicetorget

​Du finn oss i hovudvestibylen. Ta kontakt med oss om du treng vegskildring til avdelinga du skal besøke, om du har behov for å betale poliklinikk-timen din kontant, hjelp til å bestille drosje, eller andre serviceoppgåver.

Opningstid

Kvardagar: 07.30–17.30

Laurdag og søndag: stengt

Sjukehusapoteket i Kristiansund

Spisestader

Kantina​​​

Vi har god heimelaga mat, varme og kalde rettar, til gode prisar. Du finn oss i 2. etasje. Velkomen!

Opningstider:

  • Måndag til fredag: kl 10.00 - 14.00
  • Helg og høgtid: stengt  

Kiosk

I tillegg har vi kiosk i 1. etasje ved Kristiansund sjukehus.

Ta bilde?

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten løyve.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket ved sjukehuset.

Tilvisingsskjema BUP

Fann du det du leita etter?