Biopsi, Kristiansund

Vevsprøve av lever og nyre
Radiologi Kristiansund

Ein biopsi er ein prosedyre der ein tek ut bitar av vevet frå kroppen for å kartlegge vevstype. Vi kan stille diagnosen ved å undersøke cellene gjennom eit mikroskop. Biopsi kan utførast ved bruk av hjelpemiddel som CT, ultralyd eller gjennomlysing.

Innleiing

Prøvetakinga vert gjort ved mistanke om sjukdom i eit organ eller oppfølging av kjent kronisk sjukdom, der det er nødvendig å ta ei nåleprøve.

 

Tilvising og vurdering

Tilvisinga blir sendt frå legen din.
Sikre rett bruk av røntgenundersøkingar

 

Når er det rett å bruke bildediagnostike tenester? Kompetanse om dette er viktig for å unngå overforbruk og sikre rett bruk bildediagnostiske tenester. Filmen er eit samarbeid mellom Akershus universitetssykehus og Statens strålevern.

Sjekkliste for tilvisning - Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

 • Det er nødvendig med gode kliniske opplysningar om sjukdommen til pasienten.
 • Dersom pasienten har auka blødningstendens eller bruker antikoagulantia, må radiologisk avdeling informerast. Det må avgjerast om biopsi kan takast eller om den må utsetjast.  
 • Ved biopsi i bukorgan så bør følgande seponerast:
  - Albyl-E - sju dagar
  - Clopidogrel - fem dagar
 • Det krevst at det blir tatt blopdrøve av nyare dato før undersøkinga.
  - INR
  - APTT
  - Trombocytter
 • Informasjon om pasienten har diabetes.  
 • Utfylt histologi remisse skal leverast røntgenavdelinga.
  For dei som nyttar ROS via Doculive, skal histologi remissa sendast elektronisk.
 • For Ultralyd Lever biopsi skal sjekkliste leverast røntgenavdelinga før undersøkinga.  
 • Pasienten må før undersøkinga få informasjon om sjølve prøvetakinga og liggetid etter undersøkinga.  
 • Dersom pasienten har behov for tolk, må dette bli oppgitt i tilvisinga. Samt kva språk pasienten snakkar.

Før

Førebuing heime

Nyttar du blodtynnande medisin, tek du dette opp med legen som sendte deg til undersøkinga.
Vanlegvis må du halde opp med å ta blodtynnande medisin opptil sju dagar før prøvetakinga.Dagen du skal undersøkast må du vere fastande. Du må ikkje ete eller drikke frå kl. 24:00.

Eksakt informasjon om førebuing til undersøkinga blir gitt i innkallingsbrevet du mottar i posten eller ved avdelinga når time blir avtalt.

Frammøte på sjukehuset

Meld deg på avtalt avdeling ved sjukehuset i følge innkallingsbrevet/telefonisk kontakt.

Under

Under prøvetakinga ligg du i ei seng og det vert lagt inn ein venekanyle. Du blir støtta opp med puter slik at du ligg godt. Både før og etter prøvetakinga blir blodtrykk og puls målt.
Huda over det aktuelle området blir vaska med desinfeksjonsmiddel og kroppen rundt området blir dekt til med eit sterilt klede. Det blir gitt lokalbedøving i huda der nåleprøva skal takast.

Røntgenlegen undersøker det aktuelle området først og merkar av kor ein skal ta nåleprøva.
Biopsinåla er kobla til ein fjærmekanisme som, når den vert utløyst, skjer ut ein liten vevsbit. Det vert tatt ein eller fleire prøver.
Det er viktig å ligge stille under undersøkinga. Røntgenlegen seier frå om du må halde pusten i eit kort augeblikk. Etter at alle nødvendige prøver er tatt, får du eit plaster over opninga.

Prøvetakinga kan gi smerter sjølv om du får lokalbedøving. 

Vi bruker frå 15 til 30 minutt på å ta prøvene.

 

Etter prøvetakinga blir du frakta i seng til sengepost/dagpost på sjukehuset for observasjon. Der får du vidareoppfølging og informasjon om heimreisa.

Etter

Observasjon etter prøvetakinga

Du vil observerast på sengeposten/dagposten i fire timar etter prøvetakinga.

Etter prøvetakinga må du halde senga og ligge på høgre side i ein time.
Dei neste tre timane kan du ligge slik du ønsker, men du må halde senga.
Dei første to timane skal du være fastande.

Ein sjukepleiar vil måle blodtrykk kvart 15. minutt den første timen. Deretter kvar halve time dei siste tre timane du må halde senga.

Har du teke biposi av levra, får du reise heim etter observasjon på dagposten.
Dagen etter prøvetakinga får du ein telefon frå sjukepleiar ved dagposten som ønsker å høyre korleis det går med deg.

Har du teke biopsi av nyra, vert du innlagt på sengeposten for observasjon til neste dag.

 

Resultat av undersøkinga

Bileta blir granska av ein røntgenlege som lagar ei beskriving av kva bileta viser.
Bileta og beskrivinga vert lagra i dataarkivet vårt.

Materialet frå prøvetakinga vert granska av ein patolog.

Svar frå patolog og røntgenlege vert sendt til legen din som informerer deg om svaret.

Ver merksam

Det kan oppstå blødning og derfor vert du observert etter prøvetakinga.

Kontaktinformasjon

Radiologi Kristiansund
Oppmøte

Gå inn hovudinngangen (plan 1) og ta heis ein etasje ned
eller gå inn inngangen ved sjukehusapoteket (plan 0).

 

Telefon
71 12 24 50
måndag - fredag 08:00 - 15:00
E-post
Postadresse

Klinikk for diagnostikk
Avdeling for radiologi Molde/Kristiansund, Seksjon Kristiansund
Helse Møre og Romsdal HF
Kristiansund sjukehus
Herman Døhlens vei 1
6508 Kristiansund

Kristiansund sjukehus
Besøksadresse
Herman Døhlens vei 1(Kart)
6508 Kristiansund
Telefon
71 12 00 00
Medisinsk nødtelefon 1 1 3

Praktisk informasjon

Barn som pårørande

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

Endre/avbestille time

Skulle du ha behov for å endre time kan du ringe avdeling for radiologi, Kristiansund sjukehus på telefon 71 12 24 50 mandag - fredag i tidsrommet 09:00 - 15:00. 

Det er viktig at du ringer så snart som råd dersom oppsett time ikkje passer. Unytta timar som ikkje er varsla blir fakturert. 

Internett/Wifi

Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett i deler av sjukehuset, men diverre ikkje i alle avdelingar/etasjar enno. Utbygging av dekninga pågår. Sjå etter GjestenettHMN på mobil eller datamaskin.

 

Passord på SMS
Når du opnar nettlesaren får du opp ei side der du kan bestille gratis passord for å logge deg på nettet. Dette passordet varer ei veke. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt, og får då tilsendt eit passord på SMS.  

 

 


KORONAVIRUSET: Viktig informasjon til besøkande

​For å unngå koronasmitte har vi restriksjonar for besøk på sjukehusa. Viss du planlegg eit besøk, må du gjere deg kjent med gjeldande rutine.

Gjeldande rutine finn du her

Presteteneste

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Reise og tilkomst

Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon om pasientreiser finn du på helsenorge.no

Buss

Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

Fly
Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
 

Servicetorget

​Du finn oss i hovudvestibylen. Ta kontakt med oss om du treng vegskildring til avdelinga du skal besøke, om du har behov for å betale poliklinikk-timen din kontant, hjelp til å bestille drosje, eller andre serviceoppgåver.

Opningstid

Kvardagar: 07.30–21.00

Laurdag: 10.00–17.00

Søndag: 12.00–19.00

Sjukehusapoteket i Kristiansund

Spisestader

​Kantina i 2. etasje er open for pasientar, pårørande og tilsette.

Kantina har følgjande opningstider:

 • Måndag til fredag: kl 10.00 - 14.00
 • Helg og høgtid: stengt  

I tillegg kan du finne kiosk i 1. etasje ved Kristiansund sjukehus.

Ta bilde?

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten at dei har sagt at det er greit.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket på sjukehuset.

Fann du det du leita etter?