HELSENORGE
BUP poliklinikk Volda

Eksponering med responsprevensjon (ERP) for barn og ungdom, Volda

Eksponering med responsprevensjon gjeld gradvis å bli eksponert/utsetje seg for ubehagelege situasjonar og gjennom dette lære seg å tolerere angst, kombinert med at den rituelle handlemåten ikkje blir utført, dvs. unnlate å utføre tvangshandlingar.

Behandlinga som blir brukt er eksponeringsterapi med responsprevensjon (ERP) i kombinasjon med kognitiv terapi.

Innleiing

Til dømes kan ein person med smittetvang trene ved først å ta på noko dei vurderer som "litt skittent". Dette kan vere eit tørkepapir som så vidt har vore borti eit anna tørkepapir som igjen har vore i kontakt med enden på ein tannpirkar som har vært i kontakt med ei bok som har vore ein stad personen opplever som skittent. Dette er "eksponeringa".

"Responsprevensjonen" er at ein etterpå ikkje skal vaske seg. Eit anna døme er å forlate huset og sjekke låsen berre ein gong (eksponering) utan å gå tilbake og sjekke igjen (responsprevensjon). Personen blir ganske raskt fortruleg med situasjonen som gir angst og oppdagar at angstnivået har gått mykje ned. Dei kan då gå vidare til å ta på noko som er meir "forurensa" eller ikkje sjekke låsen i det heile tatt, utan å utføre den rituelle atferda som vasking eller sjekking.

Det finst mykje dokumentasjon som viser at eksponering og responsprevensjon (ERP) er ein effektiv metode. Generelt blir dette vurdert å vere den mest effektive behandlinga for tvangslidingar (OCD).

Før

Du må sjølv ta eit val om å ville bli kvitt lidinga og bestemme deg for å ta imot behandlinga, for at behandlinga skal virke.

Det må vere tilstrekkeleg plass i kvardagen din til å ha nok tid og fokus på behandlinga, noko som i ei periode kan gå ut over deltaking i skule og andre aktivitetar/oppgåver. Nokre gongar kan det vere aktuelt å be om samtykke for lyd-/videoopptak for å kvalitetssikre behandlinga.

Under

Eksponering med responsprevensjon inneber gradvis å bli eksponert/utsetje seg for ein ubehageleg situasjon og gjennom dette lære seg å tolerere angst, kombinert med at den rituelle atferda ikke blir utført, dvs. unngå å utføre tvangshandlingar.

Behandlinga som blir brukt er eksponeringsterapi med responsprevensjon (ERP) i kombinasjon med kognitiv terapi.

Vanlegvis går behandlingsforløpet over 3 månader med inntil 14 behandlingsmøte. Behandlinga blir som regel gitt individuelt, men for å optimalisere behandlinga er det som regel heilt naudsynt med informasjon og deltaking frå føresette/pårørande.

Mellom behandlingstimane, som varer i 45–90 minutt ein til to gongar i veka, vil du få i oppgåve å trene vidare på det du har gjort i timane. OCD-behandlaren vil fungere som ein personleg trenar, og vil gi deg konkret hjelp til å gjennomføre behandlinga på den måten som er mest effektiv og nyttig. Dersom du allereie får behandling for andre lidingar enn tvang, eller det viser seg å vere behov for dette, vil du som regel få oppfølging av ein annan behandlar ved din lokale allmennpoliklinikk i forhold til andre lidingar undervegs eller i etterkant av OCD-behandlinga. 

Etter

Det er viktig å fortsetje å bruke det du har lært i behandlinga. Det er også vanleg å kunne snakke om korleis redusere fare for tilbakefall i slutten av terapi.

Kontaktinformasjon

Informasjon om timeavtale og besøk

Har du fått innkalling til time, er blodgivar eller skal besøke nokon på sjukehuset? 

Sjå våre smitteverntiltak og gjeldande rutinar

Parkering

Ved Volda sjukehus finn du dei fleste parkeringsplassane på oppsida (nordsida) av sjukehuset. I tillegg er det noko parkeringsareal mellom DPS-et og hovudbygget. 

Det er kostnadsfritt å parkere ved sjukehuset. HC-parkering ved hovudinngangen, akuttmottaket, DPS og BUP. Det er moglegheit for av- og påstiging rett utanfor hovudinngangen.

Parkering ved Volda sjukehus. Oversiktsbilde med markeringar.


 

Praktisk informasjon

​Endre/avbestille time

Må du avbestille eller endre time, så ber vi deg ta kontakt med vår ekspedisjon - på telefon. Det er viktig at ringer så snart som råd og seinast innan 24 timar før avtalt time. Unytta timar som ikkje blir varsla vil bli fakturt. Ekspedisjonstida er frå måndag til fredag, kl 08.00 – 15.30.

Barn som pårørande

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

Besøkstid Volda sjukehus

Besøkstid kl. 17.00-19.00 alle dagar. 

Ta kontakt med aktuell avdeling før besøket. ​


På barselavdelinga gjeld følgjande besøkstider​​​​​​

For partnar som ikkje er innskriven i avdelinga saman med mor er kjernetida for besøk mellom kl 10.00-20.00.

For å redusere smitterisikoen for korona og influensavirus er det inntil videre stengt for besøk av søsken på føde/barsel.

Besøkstid for besteforeldre mellom kl 17.00 og 18.00.

Vi anbefaler ro rundt mor og barn i barseltida på sjukehuset.​​

Forløpskoordinator psykisk helsevern for barn og ungdom

​​​​​Forløpskoordinator skal informere, rettleie og gi råd om pakkeforløp før pasientforløpet er starta og fagperson er tildelt. Pasient, pårørande, fastlegar og andre aktuelle i kommunehelsetenesta kan ta direkte kontakt med koordinator for informasjon.

97640944

Telefontid måndag til fredag frå kl 8.00-11.30 og 12.00-1600

 

Kva er eit pakkeforløp? Les meir på helsenorge.no

Internett/Wifi

Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett i deler av sjukehuset, men diverre ikkje i alle avdelingar/etasjar enno. Utbygging av dekninga pågår. Sjå etter GjestenettHMN på mobil eller datamaskin.

 

Passord på SMS
Når du opnar nettlesaren får du opp ei side der du kan bestille gratis passord for å logge deg på nettet. Dette passordet varer ei veke. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt, og får då tilsendt eit passord på SMS.  

 

 


Ladestasjon for el-bil

​Vi har fått ladestasjonar for el-bil ved alle dei fire sjukehusa. Her finn du ladestasjonen ved ditt sjukehus:

No kan du lade el-bilen ved sjukehusa

Parfyme

​Vi ber om avgrensa bruk av parfyme, då det er mange av pasientane våre som reagerer på dette.


Preste- og samtaletenesta

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Reise og tilkomst

Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon om pasientreiser finn du på helsenorge.no

Buss

Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

Fly
Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
 

Servicetorget

​Du finn oss i hovudvestibylen. Ta kontakt med oss om du treng vegskildring til avdelinga du skal besøke, om du har behov for å betale poliklinikk-timen din kontant, hjelp til å bestille drosje, eller andre serviceoppgåver.

Opningstid

08.00–16.30

Spisestader

Kantina

Hos oss får du god heimelaga mat til gode prisar. 

Middagsservering kvar dag frå kl 12.00 - 16.00. I tillegg har vi litt kioskvarer, krigler, kaker og påsmurt brødmat. Vi har også pålegg og brødmat som du kan smøre sjølv.

Opningstider:

  • Måndag til fredag: kl 08.00 - 16.00
  • Laurdag og søndag: kl 12.00 - 16.00

 

Ta bilde?

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten løyve.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket ved sjukehuset.

Tilvisingsskjema BUP

Fann du det du leita etter?