HelseIArbeid - Individtiltak Sunnmøre

Innleiing

HelseIArbeid er i ny tenestesamhandling mellom speialisthelsetenesta og NAV. Dette er eit tilbod til sjukemelde arbeidstakarar eller for arbeidstakarar som står i fare for å bli sjukemeldt. Pasienten kan bli tilvist allereie etter å ha vore sjukemeldt i 6-8 veker og treng ikkje å ha prøvd behandling i primærhelsetenesta først. Tilbodet er retta mot personar med muskel- og skjelettplager.


Tilbodet fokuserer på ei tidleg utgreiing med arbeidsfokusert avklaring. Fokus på heilskapstenking og meistringsstratgiar med utgangspunkt i den enkelte sine ressursar. 


Du vil møte eit tverrfagleg team som kan vere samansett av spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, spesialfysioterapeut/manuellterapeut, arbeidsrådgjevar og ein NAV-rettleiar. NAV-rettleiaren si rolle er å hjelpe i forhold til tiltak opp mot arbeid og kan fatte vedtak i saker der det er behov.  

Du vil få ei grundig utgreiing og saman med deg set vi opp ein vidare behandlingsplan.

Tilvising og vurdering

Du kan bli tilvist av lege, manuellterapeut eller kiropraktor. Tilvisinga bør merkast "HelseIArbeid" for arbeidsretta fokus. Tilvisinga blir vurdert av spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering i samsvar med til prioriteringsveiledaren. Tilvisingar skal bli vurdert innan 10 virkedagar, og brev om forventa tid om time vil bli sendt ut.

Sjekkliste for tilvisning - Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

Følgande helseopplysningar, i tillegg til vanleg personalia, bør minimum vere nedfelt i tilvising:         

*Yrkesstatus med eventuelle sjukemeldingsstatus.     
*Symptomframtilling og varigheit       
*Funn ved klinisk undersøking hos tilvisande lege      
*Relevante tidlegare sjukdommar        
*Forløp og behandling som eventuelt er gjeve samt eventuelt effekt av denne.              
*Resultat av oppdatert bildediagnostikk, med opplysing om tid og stad for slik undersøking - slik at vi kan innhente  bilde.         
*Sivil/familiær status              
*Viktige faste medisinar

Før

Du vil få innkalling med informasjon om oppmøtestad og tidspunkt. Det er lagt inn tid til utfylling av skjemapakke på venterommet i forkant av den tverrfaglege konsultasjonen. Både lege og fysioterapeut vil vere til stades under utgreiinga.

Under

I konsultasjonen vil du få tid til å legge fram sjukehistoria di. Det blir gjort ei grundig undersøking for problemstillinga du er tilvist for, samt kartlegging av arbeidsstatus.

Gjennom samtale, undersøking og teamdrøfting vil vi saman med deg forsøke å danne eit bilde av mogleg årsak og oppretthaldande faktorar knytt til dine smerter og den innverknaden dei har på arbeidsdeltaking.
Saman med deg utarbeidar vi mål og behandlingsplan vidare. 

Planen kan innehalde individuell oppfølging hos fysioterapeut, samtalar med arbeidsrådgjevar og NAV-rettleiar, gruppetrening og undervisning. For nokon kan det vere mest aktuelt med oppfølging i primærhelsetenesta.

Arbeid er hovudmål og det kan vere aktuelt med eit samarbeid med NAV, fastlege og arbeidsgjevar.


Etter

Du får informasjon om kva den medisinske vurderinga som er gjort betyr og vil få informasjon og råd om kva du bør gjere vidare.


Etter oppfølginga håpar vi at du har tilegnet deg kunnskap om plagene dine og korleis du kan endre på faktorar som er med på å oppretthalde smerte gjennom informasjon, meistringsstrategi og tilrettelagt trening.


Målet med oppfølginga her hos oss er å bevare eller auke arbeidsdeltakinga di.

Kontaktinformasjon

Fysikalsk medisinsk poliklinikk, Ålesund
Besøkstider
måndag - fredag Kl. 08:00 - 15:30
Telefon
70 10 57 51
måndag - fredag Kl. 08:00 - 11:30 og 14:00 - 15:30
Telefonen er stengd mellom 11:30 - 14:00 kvar dag
E-post
Postadresse
Helse Møre og Romsdal
Ålesund sjukehus
Avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering
6026 Ålesund
Ålesund sjukehus
Besøksadresse
Åsehaugen 5(Kart)
Telefon
70 10 50 00
Medisinsk nødtelefon 1 1 3

Praktisk informasjon

Barn som pårørande

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

Internett/Wifi

Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett i deler av sjukehuset, men diverre ikkje i alle avdelingar/etasjar enno. Utbygging av dekninga pågår. Sjå etter GjestenettHMN på mobil eller datamaskin.

 

Passord på SMS
Når du opnar nettlesaren får du opp ei side der du kan bestille gratis passord for å logge deg på nettet. Dette passordet varer ei veke. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt, og får då tilsendt eit passord på SMS.  

 

 


Kart og parkering

​​Besøksparkering på tilvist stad på sjukehusområdet. Betaling pr. time kontant eller bankkort.

Kart over sjukehusområdet, inkludert informasjon om parkering.

Biletet er klikkbart og gir større versjon (pdf).

 

Pasienthotellet

​​​Næraste alternativ for pasientar og pårørande som treng overnatting er pasienthotellet på Åse.

Åse hotell


Presteteneste

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Reise og tilkomst

Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon om pasientreiser finn du på helsenorge.no

Buss

Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

Fly
Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
 

Servicetorget

​Du finn oss i hovudvestibylen. Ta kontakt med oss om du treng vegskildring til avdelinga du skal besøke, om du har behov for å betale poliklinikk-timen din kontant, hjelp til å bestille drosje, eller andre serviceoppgåver.

Opningstid

07.30–15.30

Sjukehusapoteket i Ålesund

​Apoteket ligg på nordsida av sjukehuset, nær inngangen til poliklinikkane.

Opningstider og kontaktinformasjon finn du på sjukehusapoteket sine sider

 

Spisestader

Kantina

Kantina finn du i 1. etasje, og den er open for pasientar, pårørande og tilsette. 

Opningstider:

  • Måndag til fredag: kl 09.00 - 15.00
  • Helg og høgtid: stengtTa bilde?

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten at dei har sagt at det er greit.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket på sjukehuset.

Fann du det du leita etter?