Tverrfagleg ryggpoliklinikk

HelseIArbeid - Individtiltak Nordmøre og Romsdal

HelseIArbeid, individtiltak Nordmøre og Romsdal gir rask tverrfagleg utgreiing og vurdering av rygg-/nakkeplager og lettare psykiske lidingar.

Før

Du får innkalling med informasjon om oppmøtestad og tidspunkt, i tillegg til ein skjemapakke du kan fylle ut heime og ta med deg til timen.

Under

Individtiltak

Første vurderingstime

Ut ifrå opplysningane i tilvisinga vil du anten bli undersøkt av ein spesialfysioterapeut, ein psykologspesialist eller eit tverrfagleg team med lege frå nevrologisk avdeling, spesialfysioterapeut og sosionom.

Her får du få tid til å legge fram sjukehistoria di. Det blir gjort ei grundig undersøking for problemstillinga du er tilvist for, samt kartlegging av arbeidsstatus. Undersøkinga bidreg til at vi kan finne faktorane som opprettheld smertene dine, stille diagnose og lage ei vidare behandlingsplan i lag med deg.

Psykolog

Er du tilvist på grunn av psykisk liding, vil du etter utgreiing hos psykolog starte behandling med jobbfokusert  terapi.

Spesialfysioterapeut

Behandling vidare kan vere individuell oppfølging med trening i sal eller basseng med spesialfysioterapeut. Tiltaka kan vere fysisk trening i kombinasjon med samtale om mogelege årsaker til smertene. Behandlinga bygger på forsking, retningsliner og etablert praksis på feltet.

Sosionom

I den tverrfaglege utgreiinga vil sosionomen vår gjere ei kartlegging av korleis plagene dine påverkar den generelle livs- og arbeidssituasjonen din. 

NAV-rettleiar

Du kan også få tilbod om å snakke med ein NAV-rettleiar. NAV-rettleiaren har rådgivande funksjon og kan gi deg informasjon om korleis NAV kan bidra til at du kan stå i arbeidslivet trass i helseplagene dine.

Gruppetilbod

Treningsgruppe i sal og eller basseng

Dette er bevegelsesgrupper som blir leia av spesialfysioterapeut. Her har vi fokus på bevisstgjering av naturlege bevegelsar, øvingar for styrke, stabilitet, bevegelegheit og avspenning.

Undervisning

Vi vil ha undervisningsbolkar med forskjellige tema som rettar og plikter som sjukmeldt, angst, depresjon, smerte og mestring. 

Etter

Ut frå ditt behov tilbyr vi:

  • Kontrollar/oppfølgingssamtalar for å kvalitetssikre og bygge opp under dei tiltaka som er iverksett
  • Arbeidsrelatert oppfølging i samarbeid med NAV
  • Samhandling med fastlege og/eller andre deler av helsetenesta for å optimalisere vidare forløp.

Etter oppfølginga har vi som mål at du har fått kunnskap om dine plager og korleis du gjennom informasjon, gode strategiar for meistring og tilpassa aktivitet, kan endre på faktorar som er med på å oppretthalde smerte.
Målet er å klare å halde på eller auke di deltaking i arbeidslivet.

Kontaktinformasjon

Fann du det du leita etter?