Helsenorge

Autisme / Asperger syndrom - foreldre/fagpersonar - Ålesund

Kurset er for deg som er kontaktlærar/ barnehageansatt/ teamet som jobbar rundt barnet/eleven, saman med foreldre/foresatte til barnet/ ungdomen med autismespektervansker

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Ynskjer du/dykk å delta på opplæringa, ta kontakt med fastlegen din for tilvising.
Er familien i behandling i spesialisthelsetenesta ved klinikk for kvinner, barn og ungdom treng de ikkje ny tilvisning

Fagpersonar kan kontakte avdelinga for påmelding.

Kvifor delta på kurs

Med kurset ynskjer vi at foreldre/føresette og skole- og barnehageansatte skal få auka kunnskap om kva autisme/asperger syndrom er og korleis ein kan møte barn og unge med autisme/asperger syndrombåde i heimen og i skole- og barnehagekvardagen. Vi ønsker å skape auka forståing og meistring i rolla som forelder/føresett og fagperson. 

Vi oppmodar begge foreldre til å delta på opplæringa.

For mest mogeleg utbytte av opplæringa oppfordrar vi til at to frå kvar skule/ barnehage deltek på kurset og at det sit i same lokale som foreldra når de deltek på webinaret.


Innhald

  • Samarbeid skule-heim 

  • tilrettelegging i skole/barnehage

  • autismespekter, forståingsvanskar og tilleggsvanskar

  • Brukarhistorie

  • familieliv / søsken


Praktiske opplysningar

PPT, Familiestøttande tenester v/Grunnskuleteamet og BUP samarbeider og står for opplæringa denne dagen.

Det vil bli refleksjonar, oppgåver og pausar undervegs i programmet. Vi oppmodar foreldre og skulepersonell/ barnehagepersonell til å sitte samla i same lokale.  Rettar og eigenandel

Ingen eigenandel

Det kan søkjast om opplæringspengar for deg som er yrkesaktiv og som har omsorg for et longvarig sjukt eller funksjonshemma barn. Opplæringspengar bereknast på same måte som sjukepengar, og skal erstatte tap av arbeidsinntekt ved fråvær frå arbeid for å vere med under opplæringa.

Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her


Nyttige nettsider

Autismeforeningen i Norge, Møre og Romsdal lokallag

Fann du det du leita etter?