HELSENORGE

Kurs i belastningar (KiB) - Ålesund

Kurset er for dei som ynskjer å betre meistring av belastningar knytt til helse, arbeid og privatliv. Dette kan innebera å vere utbrend, stress, nedstemd, depresjon og ulike andre belastningar.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Tilvising frå fastlege eller anna behandlar i kommune/spesialisthelsetenesta sendast elektronisk til DPS Ålesund ambulante tenester, merk kurset.

Kvifor delta på kurs

Med kurset ønsker vi at du skal bli meir bevisst på eigne tankar og å sjå samanheng mellom tankar og kjensler. Vi ønsker at du kan bli bevisst på negativt tankemønster og korleis forhindre dette.

Du får opplæring i teknikkar for å endre mønsteret i tanker og handlingar som vedlikeholder og forsterker angst.

Innhald

Kurset byggjer på kognitiv metode.

Kursdeltakarane undervises i å bli oppmerksam på tankane sine, dei lærar også å sjå samanheng mellom tankar og følelser.

Kursdeltakarane lærer seg korleis dei skal vurdere og endre negative tolkningar av det som skjer.

Dei lærar også korleis dei kan kjenne igjen eit negativt mønster på tankar og endringar, og korleis dei kan forhindre dette.

Praktiske opplysningar

Kurset går over 10 kursdagar, kvar gong på 2,5 timar.

Kurset gjennomførast ved psykiatrisk poliklinikk sine lokaler 

Kursbok brukast aktivt gjonnom heile kurset

Kurset blir leda av godkjente kursleiarar

Det kan vere ca. 8-12 deltakarar på kvart kurs.

Rettar og eigenandel

Pasientar har rett til fri for å delta på pasientopplæring. Rettar ved reise og opphald gjeld som ved andre polikliniske timar på sjukehuset.
Du må betale eigenandel som ved ein vanleg poliklinisk konsultasjon. Dette går inn i frikortgrunnlaget, ingen eigenandel for deg som har frikort. Faktura sendes etter kurset.


Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her

Nyttige nettsider

Kognitiv.no

Fann du det du leita etter?