HELSENORGE

Russeminar - pårørande - Ålesund

For pårørande til rusavhengige pasientar og pårørande tilknytta Ålesund behandlingssenter

Kvifor delta på kurs

Vi ønsker at dere som er familie eller anna pårørande skal bli betre kjent med Ålesund behandlingssenter, få informasjon / opplæring, og treffe andre i same situasjon. Seminaret er meint som eit bidrag til meistring, auka forståing for rusavhengigheit og korleis familien vert påverka.

Det er anbefalt å delta begge dagane.


 

Innhald

  • Brukarinnlegg av ein pårørande
  • Brukarinnlegg av ein rusmisbrukar
  • Korleis blir vi påverka og kva kan vi gjere?
  • Korleis forstå avhengigheit
  • Informasjon om sjølvhjelpsgruppar
  • Erfaringsutveksling i gruppe
  • Fysiske og psykiske skadeverknader ved rusmisbruk
  • Psykiske lidingar


 

Praktiske opplysingar

Kurset går over 2 dagar

Kurset er gratis

Dersom dykk har barn i familien som har behov for tilrettelagde samtalar ber vi dykk om å ta kontakt (sjå kontaktinformasjon). Ålesund behandlingssenter leggjer til rette for barnesamtalar/familiesamtalar etter avtale og behov. Dersom barn ønsker å vere med på besøk til innlagde pasientar under pårørandeseminaret, må dette avklarast med innelagd pasient og pasientens behandlar.

Vi ber deg gi beskjed i god tid dersom det er spesielle behov vi skal ta omsyn til, for eksempel kost, allergier, hørsel etc.


 

Rettar og eigenandel

Er du pårørande til ein vaksen pasient kan du søkje arbeidsgivar om velferdspermisjon for å delta på webinaret. Deltakarbekrefting blir sendt til dei som treng det.

Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her


 


 

Nyttige nettsider

Pårørandesenteret


 

Fann du det du leita etter?