HELSENORGE
BUP poliklinikk Kristiansund

Psykoselidingar hos barn og ungdom, Kristiansund

Ved psykoselidingar hos barn og unge kan både utgreiing og behandling vere omfattande og langvarig. Skiljet mellom utgreiing og behandling kan ha ein glidande overgang. Barn endrar seg over tid, og symptom endrar seg både med  alderen til barnet, men også uavhengig av den. Forsking viser at både samtalebehandling, medikamentell behandling og familiearbeid er nødvendig for å gi eit best mogleg resultat.

Ventetider

Innleiing

Psykotiske symptom omfattar vrangførestillingar (herunder forfølgingsidèar), hallusinasjonar (for høyrsel, syn, lukt, smak eller fysisk kontakt), oppleving av tankepåverknad, tankeavbrot/-innfall (med neologismar, usamanhengande eller irrelevant tale), avflating av kjensler, katatoni (som eksitasjon, negativisme, mutisme eller stupor).

Psykose kan debutere akutt med dramatiske åtferdsendringar, eller gradvis med utvikling av merkelege idèar og rar oppførsel. Psykose kan ha ein prodromalfase over fleire månader med redusert interesse for skule, arbeid, sosiale aktivitetar, utsjåande og hygiene, i kombinasjon med generell angst, lett depresjon og forvirring.

 

Tilvising og vurdering

Det er lege, psykolog eller barnevernsleiar som kan tilvise til Psykisk helsevern for barn og unge (BUP). Tilvisingsskjemaet kan lastast ned her (pdf).

Spesialisthelsetenesta vil på bakgrunn i prioriteringsveilederen - psykisk helsevern for barn og unge avgjere om du har krav på behandling i spesialisthelsetenesta. Tilvisinga skal vurderast innan 10 arbeidsdagar. Maksimumsfrist for inntak er 2 veker.

Alle tilvisingane skal som hovudregel bli vurdert i poliklinikk, men dersom innlegging blir vurdert som nødvendig bør pasienten leggast inn som øyeblikkeleg hjelp.

Alle henvendingar om øyeblikkeleg hjelp bør skje gjennom fastlege eller via legevakta. Eventuelt ring nødnummer 113.

På kvardagar mellom kl 08.00 og kl 16.00, kan du ta direkte kontakt med aktutteininga ved BUP poliklinikk.

Helsepersonell

Sjekkliste for tilvisning - Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

Helsepersonell

Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

Viktig ved tilvising for psykose er:

 • Anamnese på aktuelle symptom/åtferdsendringar og prodromalsymptom. 
 • Somatisk og mental status, rusmiddelbruk, utvikling i skule, heim og fritid.
 • Eventuelle belastande livshendingar, omsorgssituasjon, tidlegare tiltak.

Utgreiing

Når tilvisinga er vurdert og det blir gitt rett til nødvendig helsehjelp, vil barnet/ungdomen bli kalla inn til ein inntakssamtale.

Det er svært viktig å gjere ei god utgreiing ved psykotiske symptom hos barn og ungdom, men ofte vanskeleg å diagnostisere ei psykoseliding dersom den er i startfasen. Unøyaktig diagnostisering kan føre til mangelfull behandling.

Det er spesielle utfordringar ved psykoseutgreiing av barn og ungdom. Symptom må til ei kvar tid bli sett i samanheng med kva for utviklingsnivå/evnenivå barnet har.

I mange tilfelle vil det vere aktuelt og nødvendig å setje i verk behandlingstiltak for å stabilisere pasienten sitt symptombilete og fungering, samtidig som ein gjennomfører ei kartlegging og utgreiing.

Utgreiingsplan som inneheld oversikt over planlagde utgreiingstiltak, blir utarbeidd på bakgrunn av tilvising og inntakssamtale i samarbeid med pasient og føresette.

Utgreiing vil som oftast skje poliklinisk og inneheld utviklingsintervju, ulike kartleggingsverktøy og kroppsleg (somatisk) undersøking.

Etter at utgreiinga er gjennomført skal ein utføre ei diagnostisk vurdering.

Behandling

Det primære målet med behandling av psykoselidingar er å oppnå at symptoma minkar og at funksjonen blir betre, og at dette skal fortsette. Ved behandling av psykoselidingar hos barn og ungdom, er det viktig å formidle håp, ha merksemda retta mot meistringsområde og ressursar, og ta omsyn til generelle forhold ved psykose i kombinasjon med individuelle behov.

Behandlingsplan blir utarbeidd på grunnlag av konklusjonen etter diagnostisk vurdering og inneheld ein kort gjennomgang av utgreiing, konklusjon og forslag til tiltak. Planen blir drøfta i samråd med pasient/føresett.

Behandlinga vil som oftast innehalde:

 • Samtalebehandling med mål om tilfrisking, symptombetring, funksjonsbetring og meistring av symptom.

Både barnet/ungdomen og foreldra blir sett på som brukar og skal i stor utstrekning involverast i utgreiings- og behandlingsprosessen. Det er viktig at den unge tar del i og blir  gjort ansvarleg i forhold til eigen behandling i den utstrekning han/ho orkar.

 • Medikamentell behandling dersom symptom er over terskel for psykose.
 • Tilrettelegging av kvardagen med fokus på meistring og utvikling innanfor barnet sitt meistringsnivå og kapasitet til utfordringar. Dette vert gjort i tett samarbeid med familie og nære omsorgspersonar.
 • Kunnskapsbasert familiesamarbeid – inkludert psykoedukasjon, utvikling av kommunikasjonsferdigheiter, meistringsstrategiar og problemløysing.
 • Tilrettelegging på skule.
 • Tett kontakt med primærhelsetenesta; skule, fastlege, kommunale tenester.

Oppfølging

Ungdom som har eller har hatt psykose vil som oftast ha behov for omfattande og langvarig oppfølging frå mange ulike instansar. Derfor bør det bli utarbeidd ein individuell plan og opprettast ansvarsgruppe. Vi skal derfor ta initiativ til at slik plan blir laga og koordinator i kommunen blir oppnemnt, dersom det ikkje allereie eksisterer.

Før avslutting hos BUP er det viktig å starte eit samarbeid med aktuelle samarbeidspartnerar i kommunen som skulen, helsesøster, fastlege, psykiatritenesta, barne- og familietenesta, pedagogisk psykologisk teneste (PPT) og andre kommunale instansar.

Psykisk helsevern for barn og unge (BUP) avsluttar saker som hovudregel når ungdomen er 18 år. Dersom ungdomen blir vurdert til å ha behov for vidare behandling/oppfølging utover fylte 18 år, kan det vere aktuelt å overføre saka til psykisk helsevern for vaksne.

Epikrise skal sendast til tilvisande instans innan 7 arbeidsdagar etter avslutting.

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

​Endre/avbestille time

Må du avbestille eller endre time, så ber vi deg ta kontakt med vår ekspedisjon - på telefon. Det er viktig at ringer så snart som råd og seinast innan 24 timar før avtalt time. Unytta timar som ikkje blir varsla vil bli fakturt. Ekspedisjonstida er frå måndag til fredag, kl 08.00 – 15.30.

Barn som pårørande

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

Besøkstid Kristiansund sjukehus

Besøkstida er 14.00-15.00 og 18.00-19.00 alle dagar.  

Føde-barse​​l

For partnar som ikkje er innskriven i avdelinga saman med mor er kjernetida for besøk mellom kl 10.00-20.00.

Søsken til den nyfødte er velkomen mellom kl 17 og 19, eller etter nærare avtale. 

Vi anbefaler ro rundt mor og barn i barseltida på sjukehuset.​​Forløpskoordinator psykisk helsevern for barn og ungdom

​​​​​Forløpskoordinator skal informere, rettleie og gi råd om pakkeforløp før pasientforløpet er starta og fagperson er tildelt. Pasient, pårørande, fastlegar og andre aktuelle i kommunehelsetenesta kan ta direkte kontakt med koordinator for informasjon.

97640944

Telefontid måndag til fredag frå kl 8.00-11.30 og 12.00-1600

 

Kva er eit pakkeforløp? Les meir på helsenorge.no

Internett/Wifi

Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett i deler av sjukehuset, men diverre ikkje i alle avdelingar/etasjar enno. Utbygging av dekninga pågår. Sjå etter GjestenettHMN på mobil eller datamaskin.

 

Passord på SMS
Når du opnar nettlesaren får du opp ei side der du kan bestille gratis passord for å logge deg på nettet. Dette passordet varer ei veke. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt, og får då tilsendt eit passord på SMS.  

 

 


Ladestasjon for el-bil

​Vi har fått ladestasjonar for el-bil ved alle dei fire sjukehusa. Her finn du ladestasjonen ved ditt sjukehus:

No kan du lade el-bilen ved sjukehusa

Parfyme

​Vi ber om avgrensa bruk av parfyme, då det er mange av pasientane våre som reagerer på dette.


Preste- og samtaletenesta

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Reise og tilkomst

Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon om pasientreiser finn du på helsenorge.no

Buss

Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

Fly
Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
 

Servicetorget

​Du finn oss i hovudvestibylen. Ta kontakt med oss om du treng vegskildring til avdelinga du skal besøke, om du har behov for å betale poliklinikk-timen din kontant, hjelp til å bestille drosje, eller andre serviceoppgåver.

Opningstid

Kvardagar: 07.30–17.30

Laurdag og søndag: stengt

Sjukehusapoteket i Kristiansund

Spisestader

Kantina​​​

Vi har god heimelaga mat, varme og kalde rettar, til gode prisar. Du finn oss i 2. etasje. Velkomen!

Opningstider:

 • Måndag til fredag: kl 10.00 - 14.00
 • Helg og høgtid: stengt  

Kiosk

I tillegg har vi kiosk i 1. etasje ved Kristiansund sjukehus.

Ta bilde?

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten løyve.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket ved sjukehuset.

Tilvisingsskjema BUP

Fann du det du leita etter?