HELSENORGE
Mork rehabiliteringssenter

Rehabilitering - Tidlegrehabilitering etter erverva hjerneskade, Mork

Når du reknast som medisinsk stabil etter eit hjerneslag eller annan traumatisk hjerneskade, kan du bli overført til tidlegrehabilitering dersom du fyller inntakskriteria.

Ventetider

Innleiing

Erverva hjerneskade kan vere traumatiske hjerneskadar som følgje av trafikkskade, fallskade, vald med meir, og ikkje-traumatiske skadar som følgje av hjernebløding, forgifting, hjernesvulst, oksygenmangel ved drukningsulykker, kveling med meir.

Hjerneskadar kan vere lette, moderate eller alvorlege, og kan få store konsekvensar for
rehabiliterings- og læringspotensialet. Erverva hjerneskade gjeld alt frå lette skadar som ofte ikkje synes å få merkbare følgjer, til alvorlege hjerneskadar.

Les meir om traumatisk hjerneskadeLes meir om hjerneslag

Tidlegrehabilitering

Vi gir tverrfagleg spesialisert rehabilitering til pasientar med kognitiv dysfunksjon/samansette problem etter erverva hjerneskade. Fokuset for tidlegrehabilitering er å bidra/hjelpe til auka funksjonsnivå, eigenomsorg og moglegheit for deltaking i tidlegare aktivitetar.

Kvar enkelt søknad om rehabiliteringsopphald blir vurdert ut i frå kva nytte ein forventar at det tverrfaglege rehabiliteringstibodet kan gi.

Tilvising og vurdering

Akuttsjukehus, fastlege eller spesialist kan tilvise deg til rehabilitering. Tilvisinga skal innehalde områdene i sjekklista under. Søknadar om spesialisert rehabilitering skal sendast til sekretariatet for Felles Inntaksnemnd ved Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering i Ålesund:

Helse Møre og Romsdal
Ålesund sjukehus
Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering
Felles inntaksnemnd
6026 Ålesund

Utgreiing

Når du er medisinsk stabil og klar for rehabilitering rett etter akuttfasen, vurderer vi fortløpande tidspunkt for overflytting. Dette gjer vi i tett dialog med avdelinga som tilviser deg.

Behandling

Behandling og opplæring blir gjennomført i trygge og tilrettelagte omgivnader. Målet er å auke dei ferdigheitene som trengs for at du skal bli mest mogleg sjølvhjelpt, at du skal bli mest mogleg uavhengig og sett i stand til å meistre ditt eige liv. Lengda på tidlegrehabiliteringsopphald varierer, men er vanlegvis ikkje lenger enn 3 månader.

Ved innlegging møter du det tverrfaglege teamet som skal støtte deg i rehabiliteringsprosessen. Det blir gjennomført ei kartlegging av helsetilstanden din, og saman med deg og evt dine pårørande blir det sett mål for opphaldet og vi lagar ein ein rehabilteringsringsplan.

Du har eiga primærkontakt under opphaldet. Denne har eit spesielt ansvar for å koordinere det som skjer medan du er innlagt.

I tidligrehabiliteringa tilstreber vi ein balanse mellom å hjelpe deg med å dekke grunnleggande behov, og hjelpe deg med å bli mest mogleg sjølvhjelpt. Derfor vil mange daglegdagse oppgåver som for eksempel personleg stell og matlaging vere ein viktig del av treninga.

Ein del av den tverrfaglege oppfølginga vil også vere å sikre deg rette hjelpemiddel, tilpassing av heimen din og hjelpe deg med å søke på aktuelle stønader. Vi tar tidleg kontakt med heimkommunen din for å planlegge både permisjonar og utskrivning. Dette er viktig, sidan du kan ha behov for hjelp frå heimetenesta når du kjem heim.

Medverknad står sentralt i rehabiliteringa og vi baserere tenestene våre på samhandling mellom deg spesialisthelsetenesta og primærhelsetenesta.

Oppfølging

Etter utskriving blir du fulgt opp av fastlegen din og eventuelt anna helsepersonell i kommunen. Epikrise blir sendt til fastlege, og tverrfagleg rapport blir sendt med ditt samtykkje til dei som skal følge deg opp.

Vi kan også komme med anbefaling om videre utgreiingar/tilvisningar og vidare tiltak.

I nokre tilfelle kan det også vere aktuelt med behandling og/eller oppfølging av tiltak via poliklinikken eller andre rehabiliteringsopphald på sjukehuset.

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Barn som pårørande

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

Besøkstid

Utanom treningstid og andre gjeremål. Ring oss for informasjon om når på dagen det passer best med besøk.

Brann

​Av omsyn til brannfare er det ikkje tillate å brenne stearinlys på senteret. Du må heller ikkje brukar laddar til mobil og nettbrett om natta. Sjå elles oppslag om branninstruks og rømmingsvegar.

Bruk av mobiltelefon.

​Eigen mobiltelefon kan nyttast. Likevel oppmodar vi til å ikkje bruke telefon i fellesområda, under måltid og ved behandling

Internett/Wifi

Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett i deler av sjukehuset, men diverre ikkje i alle avdelingar/etasjar enno. Utbygging av dekninga pågår. Sjå etter GjestenettHMN på mobil eller datamaskin.

 

Passord på SMS
Når du opnar nettlesaren får du opp ei side der du kan bestille gratis passord for å logge deg på nettet. Dette passordet varer ei veke. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt, og får då tilsendt eit passord på SMS.  

 

 


Kioskskap

​Kioskskap ved resepsjonen. Her kan du få kjøpt enkelte varer, ta kontakt med personalet. Dersom du ønsker å handle noko i sentrum, må dette avtalast.

Måltid

Mat står framme for sjølvbetjening i bufféten, men vi prøver å ha 4 faste måltid kvar dag.

Kvardagar:
kl. 08.00 – 10.00 frukost
kl. 12.00 – 13.00 lunsj
kl. 15.30 middag
kl. 19.00 kveldsmat

Helg:
kl. 09.00 – 10.30 frukost
kl. 13.30 middag
kl. 16.00 kaffi og kaker
kl. 19.00 kveldsmat


Måltid for pårørande

Ved særskilde høve, innkallingar til møte og etc. kan pårørande kjøpe middag (måndag-fredag). Denne må bestillast før kl. 12.30 dagen før. Vi ber om forståing for at personalet først og fremst har eit pasientansvar. Betaling kontant. Vi har diverre ikkje kortterminal.


Overnatting for pårørande

Det er høve for pårørande å overnatte. Dette må avtalast med koordinator/team i god tid. Rom med enkel standard, sengetøy /handdukar blir lagt fram.

Overnatting inklusive alle måltid : Vaksne kr. 300,- Born kr. 150,-

Parkering

​Det er gratis å parkere ved Mork rehabiliteringssenter.

Permisjon

Permisjon på kveldstid og i helgane kan avtalast når det er ønskeleg eller nødvendig. Det er særs viktig at du alltid seier ifrå til personalet når du forlét huset.

Reiseutgifter i samband med permisjonen må pasienten dekke sjølv. Ved inn og utskriving får du dekka reiseutgifter eventuelt drosje. Dersom du tek buss eller blir henta av pårørande får du med skjema for innsending til Helfo. (Ta kontakt med ekspedisjonen)


Preste- og samtaletenesta

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Reise og tilkomst

​Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon om pasientreiser finn du på helsenorge.no

Buss

Bussen stoppar om lag 1 km frå Mork rehabiliteringssenter.

Fly

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden er næraste flyplass.

Rusmiddel

​Oppbevaring og bruk av alkohol og anna rusmiddel er ikkje tillate.

Røyking/bruk av El-sigarettar

​Røyking/Bruk av El-sigarettar er ikkje tillate på Helse Møre og Romsdal sine område. Vi har mange pasientar som ønsker å slutte å røyke. Vi ber difor deg og dine besøkande ta omsyn til dette.

Smitte frå pårørande

​Dersom pårørande er sjuke bør ein vente med besøket til ein er frisk. Vi gjer merksam på at ved mage-/ tarminfeksjonar går det 48 timar etter siste symptom, før ein reknast som smittefri.

Ta bilde?

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten løyve.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket ved sjukehuset.

Toalettsaker

​Du må ta med toalettsaker, (såpe, shampo, tannkost og tannkrem).

Vi bed om begrensa bruk av parfymer, då det kan være andre på huset som reagerer på dette. Dette gjeld også pårørande.


Vask av klede

​Vask av kle må så langt som mogleg bli ivareteke av pårørande. Vi samlar skittentøy i posar nedst i kleskapet hjå pasienten, og ber om at pårørande tek kleda med heim for vask. Dersom pårørande eller pasient ynskjer å vaske kle her på huset, kan ein avtale dette med personalet. Vi kan i spesielle tilfelle ta på oss litt klesvask. Kleda må då være godt merka. Vi tek ikkje ansvar for klede som blir øydelagde, eller kjem bort i vask.

Verdisaker

​Vi oppmodar om at du ikkje har store verdiar liggande på pasientromet. Der er ein safe til oppbevaring hjå kontorpersonalet om det er behov for dette.

Fann du det du leita etter?