HELSENORGE
Rusbehandling TSB poliklinikk Ålesund

Rusavhengigheit poliklinisk behandling, Ålesund BS

Poliklinisk behandling inneber utgreiing, vurdering og behandling av avhengigheit til rusmidler, legemideler og spel, utan innlegging. Her kan du få individuelle samtalar og gruppebehandling. Vi ønskjer at du som har behov for poliklinisk tilbod, skal få dette så nær heimstaden din som mogeleg, og i tett samarbeid med kommunen du bur i. Tilbodet er for alle over 18 år som har ein avhengigheit. Vi har også eige tilbud til pårørande til personer med avhengigheitsproblematikk.

Innleiing

Avdeling for tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB) har poliklinikk ved Molde behandlingssenter og Ålesund behandlingssenter. Poliklinisk behandling er basis for all anna behandling innan tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB). 

Treng du behandling av avhengigheit til rusmidler, legemiddel og spel, eller er du pårørande til ein med avhengigheitsproblematikk og ønsker behandling? Då må du ta kontakt med fastlegen din eller ruskonsulent i kommuna di slik at det blir sendt ei tilvising til oss. Du kan bli kontakta for samtale før vi avgjer kva type behandling du skal få. Om du får tilbod om poliklinisk behandling vil dette seie at du kjem til timesamtale og dreg heim etter denne samtalen. Du vil få timeinnkalling pr. telefon eller sms og post.

Dersom du er innlagt i ein annan rusinstitusjon og ønsker samtalebehandling når du kjem heim, kan institusjonen du er innlagt i sende tilvising til poliklinisk behandling.

Sjukdomsinformasjon, les meir på helsenorge.no

Alkohol

Narkotika

Legemiddelasistert rehabilitering (LAR)

Behandling av samtidige rusproblem og psykiske lidingar

Spelavhegigheit

Doping og dopingtelefonen

Individuellplan og koordinator

Tilvising og vurdering

Desse kan tilvise deg til tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB)

 • ​Kommune/NAV
 • Barneverntenesta
 • Fastlege/allmennpraktiserande lege
 • Privatpraktiserande legespesialist
 • Lege ved andre deler av spesialisthelsetenesta
 • Lege i fengselshelsetenesta
 • Anna helsepersonell som har rett til å tilvise til spesialisthelsetenesta


Ordinær tilvising


Dersom du har behov for behandling, skal tilvising sendast til vår vurderingsinstans TSB Helse Møre og Romsdal:

Avdeling for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
Ålesund behandlingssenter
Vestmoa 27
6018 Ålesund

Det er eit tverrfagleg team som gjer ei vurdering ut frå tilvisinga. I vurderinga skal det kome fram kva type behandling du har rett på (poliklinikk og/eller dag-/døgnbehandling), og kva behandlingsstad som vert rekna som best for deg. Innan ti verkedagar etter at vi har motteke tilvisinga, skal du få informasjon om du har rett til nødvendig helsehjelp.

Vurderinga kan ha to utfall

  1.  Ja, du får tilbod om behandling med bindande frist og tidspunkt for når utgreiing eller behandling skal starte. Du vil få eit brev der det vil kome fram når vi kan gi deg eit behandlingstilbod, og korleis gangen vidare er lagt opp for deg. 
  2. Avslag, som betyr at det er nok med behandling/oppfølging i kommunen eller annan instans. I svarbrevet skal det kome fram at det er høve til å klage og korleis du kan gå fram.


Unntak:

 • Tilvising til legemiddelassistert rehabilitering for opiatavhengige skal vere laga i samarbeid mellom pasienten, kommunal oppfølgingstjeneste og fastlegen og skal sendast på eiga tilvisning, sjå under Tilvisning til legemiddelasistert rehabilitering (LAR).
 • Dersom situasjonen er akutt kan lege kontakte avrusingen for vurdering av eventuell rusakutt innleggelse. Er situasjonen livstruande, kontakt sjukehus på tlf. 113.
 • For behandling utan eige samtykke (tvang) fremjar kommunal oppfølgingstjeneste sak til Barneverns- og helsenemnda.
 • Dersom du allerede har rett til nødvendig helsehjelp knytt til døgnbehandling, kan kriminalomsorga innvilge § 12-soning.    ​Innhald i tilvising

Tilvising til legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

​Tilvising av pasientar som er opiatavhengige, bør utarbeidast i samarbeid mellom pasienten, kommunal oppfølgingsteneste og fastlegen. Det skal fyllast ut eit eige skjema som skal sendast til: 

Avdeling for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
Ålesund behandlingssenter
Vestmoa 27
6018 Ålesund

Tilvisingsskjema LAR

Har du spørsmål om LAR, kan du ringje telefon 70 17 13 62.


Helsepersonell

Sjekkliste for tilvisning - Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

Helsepersonell

Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

Henvisningen bør inneholde en kortfattet status som inkluderer:

Aktuelt

 • Hva ønsker pasienten hjelp til? Det er ønskelig at brukeren selv skriver ned sine ønsker og hva det ønskes hjelp til. Brukeren bør ved behov få tilbud om hjelp til skriftliggjøring.
 • Pasientens ønsker om type behandling i TSB og hvor behandlingen bør finne sted.
 • Pasientens ressurser
 • Rusmiddelbruk og/eller annen avhengighetsproblematikk (spillproblematikk, bruk av anabole androgene steroider)
 • Har pasienten individuell plan (IP), koordinator og ansvarsgruppe?
 • Tidligere og nåværende behandlings- og oppfølgingstiltak
 • Somatisk helse (inkludert tannhelse) og levevaner. Hvis mulig legges det ved et skriv fra fastlegen.
 • Psykisk helse. Vurdering av overdoserisiko og risikofaktorer for selvskading/selvmord.
 • Samarbeidspartnere og andre hjelpeinstanser (inkludert statlig NAV) som pasienten er i kontakt med
 • Vurder behov for avrusning

Familie/sosialt

 • Familieforhold, spesielt fokus på pasientens mindreårige barn og/eller søsken
 • Sosiale forhold inkludert boligforhold
 • Interesser og nære støttepersoner
 • Arbeid/utdannelse (herunder sykemelding), økonomi og nettverk.
 • Har pasienten førerkort? se Førerkortveilederen

Andre forhold

 • Legemidler i bruk og relevant tidligere legemiddelbruk
 • Informasjon om allergier (inkludert legemiddelallergier)
 • Kartlegge om pasienten har historie med vold og trusler (utsatt for og/eller utøvd)
 • Spesielle hensyn (behov for tolk, oppmøtested, tilrettelegging, ønske om kjønnsdelt behandling m.m.)
 • Spesielle hensyn tilknyttet språklige eller kulturelle forskjeller, eventuell status migrasjonsbakgrunn
 • Har pasient individuell plan (IP)?

Mulige somatiske årsaker til tilstanden bør være vurdert, inkludert blodprøver der det er aktuelt (nødvendig somatisk diagnostikk vil sluttføres i spesialisthelsetjenesten dersom pasienten vurderes å ha rett til helsehjelp). Det bør komme tydelig frem hva som er begrunnelsen for henvisningen. Ved behov for særlig tilrettelegging, må dette fremkomme i henvisningen.

Utgreiing

Når du kjem til poliklinikken får du ein behandlar som skal følgje deg i løpet vidare. I lag med deg finn vi ut av kva du treng hjelp til, slik at du får ei behandling som er tilpassa deg og dine behov. Behova dine blir skrevet ned i ein behandlingsplan.

I startfasa vil hovedfokuset vere å etablere ein god relasjon og å engasjere deg i din egen endringsprosess. Underveis vil vi nytte eit breitt spekter av verktøy som ledd i kartlegging og utgreiinga. Dette gjer vi for å klarleggje omfang og alvorligheit av avhengigheita samtidig som vi undersøkjer og vurderar forekomst av psykiske og fysiske plagar eller lidingar. 

Kor lang tid dette tek er individuelt.Behandling

Individuell behandling

Når du får individuell behandling, har du samtalar med din faste behandlar. I dei første samtaletimane legg vi vekt på å bli kjent med deg og kartlegg kva utfordringar du har. I behandlinga bruker vi tilbakemeldingsskjema NORSE, slik at du kan gi fortløpande tilbakemelding på opplevd kvalitet i behandlinga og vi kan kan tilrettelegge behandlinga etter dette. 

Norse

 


Tema i samtalane vil variere ut frå dine behov. Viktige tema er korleis du meistrar kvardagen opp imot din avhegigheit, og korleis du har det i forhold til deg sjølv. I samtalane vil du utvikle større forståing på kva som er risikosituasjonar og lære deg nye måtar å handtere slike risikosituasjonar knytt til åtferd, tankar og handlingar.

Av og til vil det være nødvendig med nærare undersøkingar i forhold til rusbruk, somatisk og psykisk helse. Då vil du få tilbod om å snakke med ein psykolog eller lege som vil hjelpe deg med dette.

Dagbehandling

Målgruppa er personar med avhengigheit som skal avslutte døgnbehandling og som treng meir behandling i den sårbare overgangen til heimen, eller personar som går i eit poliklinisk forløp og har behov for meir intensiv behandling enn polikliniske samtalar åleine. For å kunne gå i dagbehandling må du bu i grei reiseavstand frå oss, og ha stabil rusmeistring. Dersom du får LAR-behandling må du vere godt stabilisert på LAR-medisinane.

Dagbehandlinga er to til tre dagar i veka

Brosjyre og timeplan for dagbehandling (PDF)

Ettervernsgruppe

Dersom du har gjennomført døgnbehandling i institusjon eller gått i dagbehandling, kan du få vidare oppfølging i ettervernsgruppe hos oss. Du må ha stabil rusmeistring og klare å følge opp avtalar for å kunne gå i denne gruppa. I denne gruppa kan du ta opp utfordringar du møter i kvardagen, og høyre andre sine tankar og erfaringar rundt dette. Felleskapet som oppstår i gruppa kan gi styrke til å meistre livet uten avhengigheit.

LAR (legemiddelasisert rehabilitering)

Dersom du har ein alvorleg avhengigheit av opiater kan det være at LAR er rett behandling for deg. LAR er legemiddelassistert rehabilitering. Det vil seie at du i tillegg til samtalebehandling får medisin som skal ta vekk russug av opiater. Det gjer rehabilitering og behandling av andre lidingar mogleg. LAR medikamentet tek ikkje vekk russug av benzodiazepiner eller andre typar rusmiddel.

For å få LAR behandling må du i samråd med fastlegen din og ruskonsulent sende ei tilvising. I tilvisinga skal det framkome dokumentasjon på din avhengigheit av opiater. Dersom du får ein rett til helsehjelp med LAR, tar ein behandlar frå oss kontakt med deg. Saman med deg, behandlar, fastlegen og ruskonsulenten avtales det eit møte for oppstart.

Om målsettinga er å bli rusfri ynskjer vi at du startar LAR behandlinga når du er innlagt i døgnseksjon for avrusing. 

Vi samarbeider med apotek eller nokon i kommuna di om utdeling av medisinen.

Vi ønsker å samarbeide tett med deg når du er i LAR behandlinga. Det er vanleg å ha ei ansvarsgruppe som har regelmessige møte etter behov. I desse møta bruker vi ein individuell plan der behandlingsmåla dine blir skrivne ned og alle i ansvarsgruppa har ulike oppgåver for å hjelpe deg. Saman lager vi ein plan for samtalar som for eksempel kva vi skal snakke om, når skal vi møtast og kvar vi skal møtast. Behandlaren din kan og tilvise deg til andre behandlingstilbod om du ønsker det.

Livsmestringsgruppe

Livsmestringsgruppe er et tilbud for deg som strever med å endre egne rusvaner. Passer både for deg med tidligere behandlingserfaring og for deg som er helt ny. I fellesskap finner vi nye måter å håndtere livet på.

Dette er ei prosessgruppe.

 • Vi ønsker å sette fokus på dei underliggande utfordringane i tillegg til rusavhengigheita
 • korleis meistre livet med dei utfordringane man har

Speleavhengigheit

Poliklinikken gir og tilbod til dei som er speleavhengig eller har ein som er speleavhengig i nær familie. Om du eller dine pårørande har eit problem i høve speleproblematikk kan du bli tilvist. Her kan du lese meir om  spelavhengigheit

Pårørande

Om du er pårørande til nokon som er rusavhengig kan du få eit behandlingstilbod. Du må ha tilvising frå fastlege.  Du som pårørande kan få både individuelle samtalar og tilbod om å vere med i gruppe saman med andre pårørande. Den rusavhengige treng ikkje å vere pasient hos oss for at du skal nytte dette tilbodet. Det same gjeld sjølv om den rusavhengige ikke opplever å ha eit problem. Du kan bli tilvist av fastlegen din, bedriftshelseteneste eller Nav. Ved oppstart får du ein behandlar som du møter til samtale ein gong i veka, eller så ofte som de avtaler. Les mer om tilbodet i brosjyeren:

Brosjyre for pårørande (PDF)

Far, mor og barn hand i hand

Oppfølging

Når du skal avslutte behandlinga hos oss planlegg vi saman med deg kva du treng av eventuell anna oppfølging. Nokon treng kanskje vidare samtalar med ruskonsulent eller andre i kommunehelsetenesta, for andre vil det halde med samtalar med fastlege.

Om du har behov for meir behandling enn det vi kan tilby deg i poliklinisk kan vi tilvise deg til døgnbehandling ved Ålesund behandlingssenter eller andre døgninstitusjonar som er tilpassa dine behov.

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Barn som pårørande

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

Endre/avbestille time

Endre/avbestille time

Skulle du ha behov for å endre time kan du ringe 70 17 13 62 mandag - fredag i tidsrommet 08.00 – 16.00. Det er viktig at du ringer så snart som råd dersom oppsett time ikkje passer.

Internett/WiFi

Ta kontakt med personalet for informasjon om trådlaust nett.

Preste- og samtaletenesta

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Fann du det du leita etter?