Rusbehandling TSB poliklinikk Molde

Rusavhengigheit poliklinisk behandling Molde BS

Poliklinisk behandling av rusrelaterte problem er utgreiing, vurdering og behandling utan innlegging. Her kan du få individuelle samtalar og gruppebehandling. Vi ønskjer at du som har behov for poliklinisk tilbod, skal få dette så nær heimestaden din som mogeleg, og i tett samarbeid med kommunen du bur i. Poliklinikken er for alle over 18 år som har rusproblem, og for pårørande.

Innleiing

Avdeling for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) har poliklinikk ved Molde behandlingssenter og Ålesund behandlingssenter. I tillegg samarbeider vi med polikliniske tilbod innan TSB, som organisatorisk er plassert i psykisk helsevern – rusteama i Møre og Romsdal.

Sjukdomsinformasjon, les meir på helsenorge.no

Alkohol

Narkotika

Legemiddelasistert rehabilitering (LAR)

Behandling av samtidige rusproblem og psykiske lidingar

Spelavhegigheit

Doping og dopingtelefonen

Individuellplan og koordinator

Tilvising og vurdering

Desse kan tilvise deg til tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB)

 • Sosialtenesta/NAV
 • Barneverntenesta
 • Fastlege/allmennpraktiserande lege
 • Privatpraktiserande legespesialist
 • Lege ved andre deler av spesialisthelsetenesta
 • Lege i fengselshelsetenesta
 • Anna helsepersonell som har rett til å tilvise til spesialisthelsetenesta

Ordinær tilvising

Vurderingsinstansar i Helse Midt-Norge

Dersom pasienten har behov for poliklinisk behandling og ikkje treng innlegging i døgn, skal tilvising sendast til den poliklinikken som er geografisk nærast der pasienten bur. Tilvisinga blir vurdert der.

Tilvising døgnbehandling:

Tilvisingar til døgnbehandling skal sendast til følgjande adresse:
Avdeling for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
Ålesund behandlingssenter
Vestmoa 27
6018 Ålesund

Tidlegare blei desse tilvisingane vurdert i dei fem psykiatriske poliklinikkane i tillegg til Ålesund behandlingssenter. No skal tilvisingane til døgnbehandling sendast til vurderingsteam i Avdeling for TSB.

Endringa tredde i kraft 1. september 2015.

Tilvisning poliklinisk behandling:

 • Ropteamet i Volda (Helse Møre og Romsdal), Kløvertunvegen 1, 6100  VOLDA,
  tlf. 70 05 85 60
 • Ropteamet i Ålesund (Helse Møre og Romsdal), 6026  ÅLESUND, tlf: 70 16 73 00
 • Ropteamet i Molde (Helse Møre og Romsdal), Bj. Bjørnsonsvei 45-47, 6412 MOLDE, tlf. 71 12 29 00
 • Ropteamet i Kristiansund (Helse Møre og Romsdal), Hermann Døhlens veg 1, 6508  KRISTIANSUND, tlf. 71 12 33 35
 • Psykiatrisk ungdomsteam i Sør-Trøndelag (St.Olav), Klostergata 46, tlf. 73 53 90 00
 • Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin / Kompetansesenter rus - Midt-Norge(St.Olav),tlf. 73 86 29 00
 • Avdeling for rusrelatert psykiatri (Helse Nord-Trøndelag), 7600  LEVANGER,
  tlf. 74 09 86 00
 • Avdeling for rusrelatert psykiatri (Helse Nord-Trøndelag), 7800  NAMSOS,
  tlf. 74 21 54 00

Unntak:

 • Tilvising til legemiddelassistert rehabilitering for opiatavhengige skal vere laga i samarbeid mellom pasienten, NAV/sosialtenesta og fastlegen og skal sendast på eiga tilvisning, sjå under Tilvisning til legemiddelasistert rehabilitering (LAR).
 • Ved vedvarande/alvorleg rusmiddelmisbruk kan fastlegen, den kommunalt oppfølgingsansvarleg eller pasienten/pårørende ta kontakt med Klinikk for rus og avhengigheitsmedisn S.t Olav eller Ålesund behandlingssenter for snarleg vurdering med tanke på plass for avrusing. Dersom situasjonen er livstruande, kontakt sjukehus på tlf. 113
 • For behandling utan eige samtykke (tvang) fremjar NAV/sosialtenesta sak til Fylkesnemnda for NAV/sosiale saker.
 • Dersom det ligg føre rett til nødvendig helsehjelp knytt til døgnbehandling, kan
  kriminalomsorga innvilge § 12-soning.    


 

Tilvisingsskjema for ordinær tilvising finn du her

Tilvising til legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Tilvising av pasientar som er opiatavhengige, bør utarbeidast i samarbeid mellom pasienten, NAV/sosialtenesta og fastlegen. Det skal fyllast ut eit eige skjema som skal sendast til : 

Avdeling for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
Ålesund behandlingssenter
Vestmoa 27
6018 Ålesund

For tilvising  til LAR skal det benyttes eget tilvisingsskjema:

Tilvisingsskjema LAR

Har du spørsmål om LAR, kan du ringje telefon 70 17 13 62.

Helsepersonell

Sjekkliste for tilvisning - Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

 • Tydelig skildring av probelmet
 • God anamnese (sjukehistorie bygd på opplysningar frå pasienten) som gjer greie for for aktuelle problem/lidingar
 • Informasjon om familie og sosiale forhold
 • Resultat av relevante utgreiingar og undersøkingar
 • Kva som er prøvd av behandling tidlegare både i første- og andrelinja
 • Fråsegn frå fastlegen, sosialtenesta og eventuelt andre
 • Status om individuell plan
 • Framlegg til og/eller ønske om type tiltak

Utgreiing

Det er eit team som gjer ei vurdering ut frå tilvisinga. I vurderinga skal det kome fram kva type behandling du har rett på (poliklinikk og/eller dag-/døgnbehandling), og kva behandlingsstad som vert rekna som best for deg. Innan ti verkedagar etter at vi har mottat tilvisinga, skal du få informasjon om du har rett til nødvendig helsehjelp.


Vurderinga kan ha to utfall

 1.  Ja, du får tilbod om behandling med bindande frist og tidspunkt for når utgreiing eller behandling skal starte. Du vil få eit brev der det vil kome fram når vi kan gi deg eit behandlingstilbod, og korleis gangen vidare er lagt opp for deg. 
 2. Avslag, som betyr at det er nok med behandling/oppfølging i kommunen eller annan instans. I svarbrevet skal det kome fram at det er høve til å klage og korleis du kan gå fram.

Behandling

Når du kjem til poliklinikken får du ein behandlar som skal følgje deg i løpet vidare. I lag med deg finn vi ut av kva du treng hjelp til, slik at du får ei behandling som er tilpassa deg og dine behov.

Individuell behandling

Når du får individuell behandling, har du samtalar med din faste behandlar. I dei første samtaletimane fyller vi ut forskjellige skjema i lag med deg. Først skal vi bli kjent med deg og kva utfordringar du slit med. Vi avtaler kor ofte og kvar vi skal møtast. Det kan vere vanskeleg å sitje på eit kontor og ta desse samtalane, så då kan vi treffast andre stader der, der du synest det er trygt.

Tema for samtalane varierer ut i frå dine behov, men viktige tema er korleis du kan meistre kvardagen utan bruk av rusmidlar eller med mindre bruk av rusmidlar, og korleis du har det med deg sjølv.

Dersom det er behov for nærare undersøkingar med tanke på rusbruk og psykisk helse, vil du få snakke med ein psykolog.

Ettervernsgruppe

Dersom du har gjennomført døgnbehandling i institusjon eller gått i dagbehandling, kan du få vidare oppfølging i ettervernsgruppe hos oss. Du må ha stabil rusmeistring og klare å følge opp avtalar for å kunne gå i denne gruppa. Ettervernsgruppa møtast kvar onsdag kveld frå kl 17.00 - 19.00, og blir leia av to behandlarar frå poliklinikken. I denne gruppa kan du ta opp utfordringar du møter i kvardagen, og høyre andre sine tankar og erfaringar rundt dette. Ofte er det slik at fleire har opplevd det same som deg.

LAR (legemiddelassistert rehabilitering)

Dersom du er alvorleg avhengig av legemiddel som inneheld/er laga av opium, kan LAR (legemiddelassistert rehabilitering) vere rett behandling for deg. I tillegg til samtalebehandling får du medisinar som skal ta bort suget etter opiat. For å få LAR-behandling må du søke om dette i samarbeid med fastlegen og ruskonsulenten din. I søknaden må det vere dokumentert at du er avhengig av opiat.  

Når du har fått rett til LAR-behandling, tar ein av våre behandlarar kontakt med deg. I lag med behandlaren, fastlegen og ruskonsulenten din avtaler vi eit oppstartsmøte. Dersom du har som mål å bli rusfri, anbefaler vi at du startar behandlinga med eit opphald på avrusing. Der får du eit avbrekk frå frå rusmiljøet heime, og du får omsorg i ein vanskeleg fase der du må vere utan nokon form for rusmiddel. Det kan vere godt med kvile og god mat før du tar tak i alle endringane du vil gjere i livet ditt. På avrusing startar du med opptrapping på LAR-medisinen.

Dersom du synest at det kan verke uoverkomeleg å slutte med alle rusmiddel for å starte i LAR, kan du velje skadereduksjon som målsetting. Då kan du starte opp med medisinane medan du bur heime. Vi samarbeider med apotek eller nokon i kommunen om utdeling av medisinane.

Vi samarbeider tett med deg når du er i LAR-behandling, og planane vert lagde i lag med deg. Det er vanleg å ha ei ansvarsgruppe som har møte kvar tredje månad. I desse møta brukar vi ein individuell plan der måla dine blir skrivne ned, og alle i ansvarsgruppa får oppgåver for å hjelpe deg. Vi lagar ein plan for samtalar, for eksempel kva vi skal snakke om, kor ofte og kvar vi skal møtast. Behandlar din kan også tilvise deg til andre behandlingstilbod om du ønskjer det. Det kan vere avrusing, lengre opphald i institusjon eller dagbehandling.  

Rusmeistringstiltaket Hustad fengsel

Dersom du skal sone ein dom i Hustad fengsel og slit med rusavhengigheit, kan du søke om å få plass på rusmeistringstiltaket ved fengselet. Vi har erfarne psykiatriske sjukepleiarar og psykolog som er i fengselet fleire dagar i veka. Du kan bli med i gruppe eller individuelle samtalar.

Dagbehandling

Dersom du treng eit behandlingstilbod som er «mellom» poliklinikk og døgnbehandling kan dagbehandlingen vere noko for deg. For å kunne gå i dagbehandling må du bu i grei reiseavstand frå oss, ha stabil rusmeistring og ikkje bruke vanedannande medisinar. Dersom du får LAR-behandling må du vere godt stabilisert på LAR-medisinane.
Dagbehandlinga er tre dagar i veka, varer i 12 veker og inneber gruppebehandling, individuell oppfølging og fysisk aktivitet. Vi et lunsj i lag. Brosjyre om tilbodet fin du her (PDF)

Pårørande

Dersom du som pårørande kjenner at kvardagen er krevande, slik at det går ut over helse og livskvalitet, kan du få tilbod om samtalar hos oss. Den rusavhengige treng ikkje å vere pasient hos oss for at du skal nytte dette tilbodet. Det same gjeld sjølv om den rusavhengige nektar for at han/ho har eit problem. Du kan bli tilvist av fastlegen din, bedriftshelseteneste eller Nav. Ved oppstart får du ein behandlar som du møter til samtale ein gong i veka, eller så ofte som de avtaler. Vi tilbyr både individuelle samtalar og gruppesamtalar ved poliklinikken. I tillegg til våre behandlarar har vi har erfarne familieterapeutar som jobbar med dette tilbodet.

Oppfølging

Når du skal avslutte behandlinga hos oss, planlegg vi oppfølging i lag med deg. Nokre trenger oppfølging frå ruskonsulent eller helsetenester i kommunen, medan andre har nok med oppfølging frå fastlegen.

Viss det er nødvendig med meir behandling enn det vi kan tilby i poliklinikk kan vi tilvise deg vidare til døgnbehandling, både ved Molde behandlingssenter og andre døgninstitusjonar.

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Barn som pårørande

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

Fann du det du leita etter?