Svangerskapsdiabetes, Volda

Gynekologisk poliklinikk Volda

 

Svangerskapsdiabetes er ein type diabetes som debuterer under svangerskapet. Det kan gi auka risiko for svangerskapsforgiftning og føre til komplikasjonar under fødselen, blant anna fordi barnet kan få høg fødselsvekt.

1. Før

Ved kvar svangerskapskontroll skal du ta med urinprøve. Om det er sukker i urinen vil jordmor / fastlege følge dette opp med en ny urinprøvekontroll, blodsukkermåling og evetuelt en glukosebelastningstest.


 

Sukkerbelastning blir også utført tidleg i svangerskapet og ved ca. 28. svangerskapsveke hos alle gravide som har auka risiko for diabetes. Dei som er spesielt disponert for svangerskapsdiabetes er:

  • gravide med diabetes i nær familie
  • gravide som har hatt svangerskapsdiabetes i tidlegare svangerskap
  • overvektige
  • gravide over 35 år
  • gravide med sjukdommen PCOS
  • kvinner som får store barn
  • kvinner som kjem frå Asia, Nord-Afrika og Latin-Amerika

2. Under

Du vil få opplæring i måling av blodsukker, og ein oversikt over når og kor ofte du skal måle blodsukkerverdiane. 

Blodsukkermålingane blir vurdert når du kjem til svangerskapskontroll hos eigen lege eller jordmor, og du får hjelp til å sette i verk tiltak når det er nødvendig.

Fastande og før måltid bør blodsukkeret ligge under 5,5 mmol/l, og 1,5 time etter endt måltid bør blodsukkeret vere under 7 mmol/l. Om du har meir enn to målingar over anbefalte verdiar i løpet av ei veke, tydar det på behov for tiltak. Det kan vere endringar i kost, oppstart av medisinsk behandling med tablettar eller insulin, eller høgare doser om du allereie bruker medisinar. Ta kontakt med jordmor, lege eller sjukehus for vidare oppfølging.

Kost og aktivitet

Ved påvist svangerskapsdiabetes er det viktig at du følgjer dei råda du får om kost, levesett og aktivitet, samt at du møter til dei kontrolltimane du blir sett opp med. 

Dette er avgjerande for helsa di og barnet sin vekst og utvikling. Blir fosteret utsett for høgt blodsukker i svangerskapet, kan dette påverke utviklinga til barnet og i verste fall føre til alvorleg sjukdom.

Dei fleste med påvist svangerskapsdiabetes klarer seg med kostregulering og regelmessig fysisk aktivitet for å nå målet om eit tilfredsstillande blodsukker. Desse kvinnane fortset med svangerskapskontrollar hos eigen lege / jordmor. 

Kosthaldsregulert svangerskapsdiabetes har inga betyding for fødselsforløpet.

3. Etter

Både ditt og barnets blodsukker blir sjekka dei første dagane etter fødselen. Om blodsukkerverdiane dine er for høge, blir du fulgt opp av enten fastlege eller lege ved sjukehuset. 

Om blodsukkeret held seg normalt, slik det gjer hos dei fleste, må du gjere ein glukosebelastningstest tre månader etter fødselen hos eigen lege. Du må sjølv bestille time hos lege for dette.

Barn av mødrer med svangerskapsdiabetes har auka risiko for å få for lågt blodsukker etter fødselen. Blodsukkerverdiane vil derfor bli målt 3 gonger etter fødselen - eller inntil barnet har stabilt blodsukker. For å unngå for lågt blodsukker hos barnet, vil barnet ofte måtte få litt ekstra mat / mjølk fram til mjølkeproduksjonen din kjem i gang.

Kvinner som har hatt svangerskapsdiabetes har ein auka risiko for å få diabetes seinare i livet. Dette gjeld særleg for kvinner som er disponert for diabetes. Vektreduksjon, omlegging av kosthald og mosjon er dei viktigaste tiltaka for å førebygge diabetes.

Ver merksam

Dersom du har meir enn to målingar over anbefalte verdiar i løpet av ei veke, tydar det på behov for tiltak. Du må då kontakte jordmor, lege eller sjukehuset.

Tiltak som kan vere aktuelle er endringar i kosten, oppstart av medisinsk behandling med tablettar eller insulin, eller høgare dosar om du allereie bruker tablettar eller insulin.

 

Kontakt

Gynekologisk poliklinikk Volda
Telefon
70058263
måndag - fredag 09-15
Volda sjukehus
Besøksadresse
Kløvertunvegen 1(Google maps)
Telefon
70058200
Medisinsk nødtelefon 1 1 3

Praktisk informasjon

Barn og unge i familien?

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og unge blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vil gjer for barn og unge som er pårørande

Besøkstid Volda sjukehus

Besøkstida er kl. 14:00 - 19:00. Vi oppmodar besøkjande om å ta kontakt med den aktuelle avdelinga før besøket. 

Internett/Wifi

Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett i deler av sjukehuset, men diverre ikkje i alle avdelingar/etasjar enno. Utbygging av dekninga pågår. Sjå etter GjestenettHMN på mobil eller datamaskin.

 

Passord på SMS
Når du opnar nettlesaren får du opp ei side der du kan bestille gratis passord for å logge deg på nettet. Dette passordet varer ei veke. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt, og får då tilsendt eit passord på SMS.  

 

 


Parkering

Ved Volda sjukehus finn du dei fleste parkeringsplassane på oppsida (nordsida) av sjukehuset. I tillegg er det noko parkeringsareal mellom DPS-et og hovudbygget. Det er kostnadsfritt å parkere ved sjukehuset. HC-parkering ved hovudinngangen, akuttmottaket, DPS og BUP. Det er moglegheit for av- og påstiging rett utanfor hovudinngangen.


 

Pasienttelefon

På avdelingane er det telefonar ved alle sengene. Det er også telefonautomatar i alle etasjar.

 

Presteteneste

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Reise og tilkomst

Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon finn du på pasientreiser.no.

Buss

Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

Fly
Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
 

Servicetorget

​Du finn oss i hovudvestibylen. Ta kontakt med oss om du treng vegskildring til avdelinga du skal besøke, om du har behov for å betale poliklinikk-timen din kontant, hjelp til å bestille drosje, eller andre serviceoppgåver.

Opningstid

08.00–16.30

Spisestader

​Kantina i underetasjen er open for pasientar, pårørande og tilsette. Vi har middagsservering kvar dag frå kl 12.00 - 16.00 i tillegg til litt kioskvarer, krigler, kaker og påsmurt brødmat. Vi har også pålegg og brødmat som du kan smøre sjølv.

Kantina har følgjande opningstider:

  • Måndag til fredag: kl 08.00 - 16.00
  • Laurdag og søndag: kl 12.00 - 16.00

 

Ta bilde?

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten at dei har sagt at det er greit.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket på sjukehuset.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.