Illustrasjon innovasjon og forsking

Forsking

Skal du forske? Dette må du vite

 

I Helse Møre og Romsdal er det  eit aktivt forskarmiljø. Forsking skal bidra til ny kunnskap om helse og sjukdom, og auke kvaliteten på behandlinga pasienten får. Forsking er ei av spesialistehelsetenesta sine fire lovpålagde

Årsmeldingar FoU Helse Møre og Romsdal

Dokumentet HelseOmsorg21 er utarbeida av Helse- og omsorgsdepartementet og målet er å bidra til kunnskapsbasert helse- og omsorgsteneste, kjenneteikna av kvalitet, pasienttryggleik og effektive teneste.

 Lenke til Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forsking og innovasjon

Publikasjonar i Helse Møre og Romsdal

Gå til oversikt

Pågåande forskingsstudiar

DAPP - studia 

Ph.d-kandidatar i Helse Møre og Romsdal

Fagavdelinga
Anne Strand Alfredsen Larsen: Utvikling av ein modell for evaluering og læring i store statlege investeringsprosjekt, med fokus på helsesektoren.

Klinikk for akuttbehandling 

Andersen, Finn: Intensive care for the very old.
Rasmussen, Kristen: Comparing risk management in different medical crew composition models in Helicopter Emergency Medical Service.

Klinikk for kirurgi

Aae, Tommy: Focal cartilage defects in the knee. Surgical management, rehabilitation and biomarker.
Aaen, Jørn: Radiological findings in patients with spinal stenosis before and after surgery: comparing the impact of three surgical techniques
Eikrem, Morten: Distale radiusfrakturer hos voksne.
Hermansen, Erland: Comparison of different surgical treatments for Lumbar Spinal Stenosis. A randomized controlled trial comparing the clinical and radiological results using "spinous process osteotomi", "bilateral laminotomy" and "unilateral laminotomy with crossover".
Håberg, Øyvind: Selektiv ultralydscreening av hofteleddene på nyfødte.
Johnsen, Magnus: The effects of tourniquet on implant migration and muscle strength and function in patients operated with total knee arthroplasty.
Klungsøyr, Jan Arild: Anterior shoulder instability treated with the subscapular sling procedure. A cadaveric robot testing and a clinical pilot study of a new surgical option. (50% 6 år, oppstart 2018)
Mattsson, Tone Stokkereit: Children with Auditory Processing Disorder - an electrophysiological study.
Sevaldsen, Kirsti: A comparison of two different cementing techniques of the femoral component in a hip prothesis.
Vagstad, Terje:  Anterior shoulder instability treated with a new surgical procedure, the subscapular sling operation. Biomechanical cadaveric studies. (50% 6 år)
Øhrn, Frank-David: In vivo kinematics and performance of contemporary knee arthrosplasty.

Klinikk for kvinner, barn og ungdom

Bjellmo, Solveig: Vaginal fødsel eller keisersnitt når barnet ligger i seteleie: Hva er risikoen for barnet - hva er risikoen for mor?.
Reindal, Lise: The relationship between symptom severity and functional impairment in children with autistic symptoms.

Klinikk for medisin og rehabilitering

Aksnessæther, Bjørg Yksnøy: Other primary cancers among Norwegian prostate cancer patients
Andersen, Tone E: Helsepersonell og pasienter sine perspektiv på pasientmedvirkning for yngre pasienter i hemodialyse i ulike faser av pasientforløpet.
Berset, Ingrid Prytz: A prospective, open randomized, parallel-group study to evaluate the outcome of discontinuing or continuing anti-tumor necrosis factor treatment in patients with ulcerative colitis in remission.
Elvebakken, Hege:  Molecular alterations and their impact on treatment and prognosis in patients with gastroenteropancreatic neuroendocrine carcinomas. (100 % 3 år, oppstart 2018)
Dahlberg, Audun Olav: Chronic lyme disease - an approach to gain a better understanding of the phenomenom.
Hareide, Svein: Nye noninvasive metodar i diagnostikk av koronar hjartesjukdom hos type 2 diabetes.
Hustad, Eldbjørg: Parkinsons disease - basic mechanisms of illness progression.
Jensen, Christer: Laserbasert pustestyr strålebehandling og stråledoser ved bestråling av venstresidige brystkreftpasienter.
Kvammen, Øivind: Seneffekter og mortalitet etter behandling for testikkelkreft i Norge.
Morsund, Åse Hagen: Minor Stroke. An observational study of the prevalence of cognitive impairment and emotional symptoms and consequences for social functioning and employment.
Sandvik, Jorunn: Long term results after surgical treatment morbid obesity.
Skorpen, Carina: The interaction of pregnancy and systematic lupus erythematosus - results from a prospective multicenter study.
Tarberg, Anett: Etterlatne og helsepersonell i kommunehelsetenesta sine erfaringar med palliative pasientforløp
Willumsen, Johannes Sverre: Multippel sklerose i Møre og Romsdal 1950-2013 - epidemiologiske studier: Insidens, prevalens, overlevelse og uførhet gjennom seks tiår.

KIinikk for psykisk helse og rus

Bøhle, Kari: A biopsychosocial study of stress during substance abuse treatment.
Leira, Wibeke Stuen: Prospektiv sammenheng mellom biologiske markører og selvskadeadferd i en befolkningsundersøkelse i Nord-Trøndelag (HUNT).
Kjellaug Myklebust: Skriftlig miljøterapirapport i psykisk helsearbeid - Fokus på beskrivelser av samspill mellom bruker og miljøpersonale
Osnes, Rannveig Storaune: Mental illness in the perinatal period: Is there an association between inosmnia in pregnancy and postnatal depression and axiety?.
Wenaas, Merethe: Helhetlige tjenester for mennesker med ruslidelser.

Søk på kliniske studier på Helsenorge.no

Her kan du søke på ulike kategorier innan kliniske studier

Støtte til forsking og innovasjon i Helse Møre og Romsdal

Med forskingsfasiliteter og infrastruktur meiner vi utstyr, ressursar og andre tenester som forskingsmiljøa brukar for å utføre forsking innanfor ulike fagområder.

Dette omfattar blant anna vitenskapleg utstyr, viskaplege databasar og samlingar, og strukturert vitskapleg informasjon som mogleggjer forsking. Forskingsinfrastruktur kan vere samla på ein stad, distibuert i nettverk, eller som eigna einingar for forsking.

Årsmeldingar for forsking HMR

Her finn du oversikt over årsmeldingar som er gitt ut for HMR

Forskarar i Helse Møre og Romsdal

Sjå alle artiklane

Forskingsnytt

Nasjonale forskingsnyheiter

 • Nordlandssykehuset
  Individualisert gruppebasert fysioterapi positivt for personer med MS

  Forskere ved Nordlandssykehuset har utviklet en ny fysioterapi-tilnærming for pasienter med MS: Intensiv og tilpasset gruppebasert trening. Resultatene viser at pasientene blir bedre – og det varer!

 • Universitetssykehuset Nord-Norge
  Nyfødte kan ta skade av for mye antibiotika

  Hvis nyfødte utsettes for langvarig antibiotikabruk, kan de få svakere immunforsvar, økt sykelighet og økt fare for antibiotikaresistens. Start antibiotikabehandling sjeldnere og stopp fortere, anbefaler forskere i Tromsø.

 • Universitetssykehuset Nord-Norge
  Først i verden med unikt funn i hjernen

  Tenk deg at du ved å få se på utseendet til biler skal forutse hvilke av dem som i fremtiden kommer til å bli totalvrak i en ulykke. Akkurat så umulig er oppgaven som hjerneforskere i Tromsø har tatt på seg. Svarene de nå har funnet vekker...

 • Oslo universitetssykehus
  Betennelsesdempende medisiner med god effekt på hjerteinfarkt

  Hva får du når tre innovative forskere vil finne en ny medisinsk behandling for hjerteinfarkt? Et spennende resultat etter utprøving av et betennelsesdempende preparat – brukt på hjerteinfarkt!

 • Oslo universitetssykehus
  Vil ruste opp kroppens soldater til å bli bedre i kampen mot kreft

  Kreftforsker Johanna Olweus har vist at immunceller fra friske blodgivere kan gjenkjenne mutasjoner i kreftcellene til pasienter. Dette åpner nye muligheter for genterapi av kreft.

 • St. Olavs hospital
  Nærmer seg svar på Sepsis-gåten

  Med hjelp av kunstig intelligens og innsamlet genmateriale fra nær 3000 trøndere, er leger ved St. Olavs hospital HF i ferd med å løse gåten bak en av sykdommene som tar flest liv ved norske sykehus.

 • St. Olavs hospital
  Koppler skal redusere komplikasjoner etter kreftoperasjon

  Frustrasjonen over alvorlige komplikasjoner etter kreftoperasjon satte de to kirurgene på ideen om en bedre løsning. Resultatet: Den sammenleggbare stiftemaskinen koppler.

 • Helse Nord-Trøndelag
  Trøndersk urin ble internasjonal døråpner

  I to gigantiske fryserom på Levanger oppbevares dyrebare dråper med trøndersk urin. De kan nemlig bidra til å forutsi om du står i fare for å utvikle alvorlig nyresvikt.

 • Helse Bergen
  Livet etter et slag i ung alder

  Et slag kan endre livet totalt. For en mor i 30-årene vil et hjerneslag kunne påvirke alt fra jobbkarriere til lekselesing med barna. NOR-SYS-studien har som formål å gjøre livet hennes best mulig.

 • Helse Bergen
  Vil revolusjonere behandlingen av Parkinsons sykdom

  Ved å finne "the missing link" mellom miljø og genetikk mener Charalampos Tzoulis at han vil kunne revolusjonere både forståelsen og behandlingen av hjernesykdommen Parkinsons sykdom.

 • Helse Bergen
  I mål med Mottaksklinikken

  Det er snart ti år siden man på Haukeland universitetssjukehus begynte å jobbe med et konsept som fundamentalt har endret hvordan sykehuset tar imot «øyeblikkelig hjelp-pasienter». Endringen får også store konsekvenser for driften i resten av sykehuset.

 • Helse Bergen
  Frå dødsdom til håp

  Å få diagnosen kreft i bukspyttkjertelen blir ofte omtalt som ein dødsdom. Ein fersk studie frå Haukeland universitetssjukehus viser at ein kombinasjon av ultralyd og kontrastbobler med cellegift kan doble levetida for desse pasientane.

 • Oslo universitetssykehus
  Forsket seg frem til behandling av kronisk kuldeagglutininsykdom

  150 personer i Norge lever med kronisk kuldeagglutininsykdom (CAD). Tidligere har behandlingen for disse vært redusert til å måtte holde seg innendørs på vinterstid og unngå å bli nedkjølt. Et forskningsprosjekt med Geir Erland Tjønnfjord i...

 • Oslo universitetssykehus
  HoloViz - fra 2D til 3D

  HoloViz er prosjektet som gjør at kirurgene kan planlegge kompliserte operasjoner ved hjelp av hologrammer.

 • St. Olavs hospital
  Ultralyd for alle

  En liten spesialtilpasset ultralydprobe skal hjelpe diabetikere verden over. EarlyBird er navnet. Proben kan ved hjelp av ultralydteknologi avdekke dårlig blodsirkulasjon i et tidlig stadium. Dette gjør at det kan settes inn tiltak tidlig,...

 • St. Olavs hospital
  Må lytte mer til ungdommen

  – Å trekke inn ungdommene i arbeidet med å forhindre fedme i samfunnet, er veldig viktig, sier leder av Senter for fedmeforskning og innovasjon ned St. Olavs hospital, Bård Kulseng.

 • Sykehuset Innlandet
  Puster barnet normalt?

  Det har lenge vært kjent at unormalt pustemønster er et tidlig symptom ved alvorlig sykdom hos nyfødte, men det har aldri blitt forsket på hva som er normalt pustemønster. Før nå.

 • St. Olavs hospital
  Mer metall, mindre medisiner (NORSTENT)

  NORSTENT-studien som overlege Kaare Harald Bønaa ved St. Olavs hospital er en del av har i flere år sammenlignet langtidseffekten på bruken av medikamentstenter, som vi bruker istor grad i dag, kontra metallstenter. Funnene har vakt stor op...

 • Finnmarkssykehuset
  Banebrytende forskningssamarbeid om reindriftas hverdag

  Av Eilert Sundt, Finnmarkssykehuset. Reindriftsutøverne har samarbeidet med helseforskere for å få kartlagt sin arbeidshverdag. Forskningsprosjektet kan danne skole for hvordan forskning på urfolksgrupper bør drives i fremtiden.

 • Helse Stavanger
  Parkinsons sykdom: Mennesket bak forskningen

  Rundt 8 000 nordmenn er rammet av Parkinsons sykdom. Magnus Fuglestad er én av dem.

 • Akershus universitetssykehus
  Trygt bytte til billigere medisiner gir behandling til flere

  Forskning ved Diakonhjemmet og Akershus universitetssykehus viser at det er trygt å bytte fra kostbar original biomedisin til billigere biotilsvarende medisin. Effekten er den samme, mens kostnadene mer enn halveres. Det betyr at langt fler...

 • Oslo universitetssykehus
  Eldre hjertepasienter tåler samme behandling som yngre

  80-åringer med hjerteinfarkt bør behandles på lik linje med yngre pasienter. Det var det viktigste funnet i en unik studie av eldre pasienter med hjerteinfarkt.

 • Oslo universitetssykehus
  Fra genforskning til bedre behandling av tarmkreft

  Forskere ved Oslo universitetssykehus har identifisert ny biomarkør som kan anslå prognose hos pasienter med nyoppdaget tarmkreft.

 • Helse Fonna
  Oransje briller gir betring til maniske pasientar

  – Først såg vi betring hos den første pasienten, deretter hos den andre og tredje. Den kjensla var heilt fantastisk. Forskar og psykiater Tone Henriksen sin studie om behandling av bipolare pasientar med blåblokkerande briller har skapt int...

 • Oslo universitetssykehus
  En banebrytende studie av behandling av øyesykdom gir muligheter for store økonomiske besparelser

  Øyemiljøet ved Oslo universitetssykehus har sammenlignet effekten av to medikamenter i behandlingen av øyesykdom. De to preparatene har samme effekt. Prisforskjellen er enorm.

 • Vestre Viken
  Kunstig intelligens finner sykdom som leger kan overse

  Ny forskning kan gi bedre pasientbehandling og øke effekten av tarmkreftscreening.

(Foto: Colourbox.com)

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.