Illustrasjon innovasjon og forsking

Forsking

Skal du forske?  Dette må du vite

 

I Helse Møre og Romsdal er det  eit aktivt forskarmiljø. Forsking skal bidra til ny kunnskap om helse og sjukdom, og auke kvaliteten på behandlinga pasienten får. Forsking er ei av spesialistehelsetenesta sine fire lovpålagde oppgåver. Lenke til lov om spesialisthelsetenesta

Forskingsstrategi  - dokumentet inneheld strategi for forsking i Helse Midt-Norge

Forskingsmeldinga 2015 - dokumentet oppsummerar forskingsktiviteten i HMR

HelseOmsorg21 - dokumentet er utarbeida av Helse- og omsorgsdepartementet og målet er å bidra til 
                   kunnskapsbasert helse- og omsorgsteneste, kjenneteikna av kvalitet, pasienttryggleik og effektive
                   teneste.

 

Forskingsnytt

Jublar for tildeling frå Forskingsrådet

Helse Møre og Romsdal startar omfattande og viktig forskingsprosjekt om behandling av tarmbetennelsessjukdommen ulceriøs kolitt.

Henrik Sollie disputerte ved Det medisinske fakultet

Henrik Sollie, ansatt i Avdeling for psykisk helsevern barn og unge, disputerte 10.11 for ph.d graden ved NTNU (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Psykisk helse og barnevern (RKBU Midt-Norge) med avhandlingen « A follow-up of chil...

Ny doktorgrad i HMR

Charalampis Giannadakis disputerte 23.9 for ph.d.- graden ved NTNU med avhandlingen “Surgery for degenerative lumbar spinal spinosis. Observational studies based on data from the Norwegian registry for spine surgery”

No er protokollskulen i gong

-Det er eit lite forskingsmiljø ved sjukehuset i Namsos, her på studiet får eg jobbe med å utvikle idèen min til ein ferdig prosjektprotokoll og samtidig treffe andre kollegaer som er i same situasjon, seier deltakar og overlege i nevrologi...

Innovasjonsmidlar søkjer gode idèar

Helse Midt-Norge lyser ut midlar for å styrke satsinga på innovasjon. Søknadsfrist er 12. september 2016.

Helseforsking - frå idé til prosjektprotokoll

Helse Møre og Romsdal (HMR) har som mål å få flest mulig av sine tilsette til å satse på ph.d-grad (doktorgrad). Dette gjeld alle som jobber enten i klinikk eller i administrative stillinger og som har kvalifikasjonane som trengst for å kun...

Utlysing av forskingsmidlar 2017 for Helse Møre og Romsdal

Alle som er tilsett minimum 50 prosent i føretaket er velkomne til å søke.

Protokolleksamen er over

12. mai var fem personar frå ulike klinikkar oppe til eksamen i HMR. Dei har fått testa kunnskapen sin innan arbeidet med å utvikle forskingsprotokoll.

Innovasjonskonferansen 2016 i regi av InnoMed arrangeres 24. november

Helse- og omsorgsminister Bent Høie åpner Innovasjonskonferansen 2016.

Søk om forskings- og såkornmidlar frå Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og RHF og høgskolene

Utlysing av FoU midlar og såkornmidlar frå Samarbeidsorganet mellom Helse-Midt Norge RHF og høgskolene for 2017

Publikumsførelesing: « Bli kvitt angsten på 4 dager»

Kristen Hagen disputerer 3. mai

Delta på skrivekurs 26. mai

Sjå fleire artiklar()

Disputasar


 

Psykolog Kristen Hagen disputerte 3. mai: "Komorbid tvangslidelse (OCD) og psykoselidelse; forløp, prognose og psykologisk behandling."

Dr.med Marie Flem Sørbø disputerte 15. april: "Prevalence of abuse reported by pregnant women – impact on postpartum depression and breastfeeding. A prospective population-based analysis in the Norwegian Mother and Child Cohort study."


 

Pågåande forskingsstudiar

DAPP - studia 

Forskarar i Helse Møre og Romsdal

Her finn du ei oversikt over alle forskarar

Søk på kliniske studier på Helsenorge.no

Her kan du søke på ulike kategorier innan kliniske studier

Fasilitetar for forsking

Med forskingsfasiliteter og infrastruktur meiner vi utstyr, ressursar og andre tenester som forskingsmiljøa brukar for å utføre forsking innanfor ulike fagområder.

Dette omfattar blant anna vitenskapleg utstyr, viskaplege databasar og samlingar, og strukturert vitskapleg informasjon som mogleggjer forsking. Forskingsinfrastruktur kan vere samla på ein stad, distibuert i nettverk, eller som eigna einingar for forsking.

Forskingsposten

Det medisinske fakultetet ved NTNU 

HUNT, Helseundersøkinga i Nord-Trøndelag
HUNT biobank
NorCrin
Eining for anvendt klinisk forsking
NTNU helseforsking
Sintef

 

Finansiering av forskingsinfrastruktur kan ein mellom anna søke hos:

Noregs forskingsråd
EU
Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Noreg og NTNU

Forskingsnettverk

(Foto: Colourbox.com)