Illustrasjon innovasjon og forsking

Forsking

Skal du forske?  Dette må du vite

 

I Helse Møre og Romsdal er det  eit aktivt forskarmiljø. Forsking skal bidra til ny kunnskap om helse og sjukdom, og auke kvaliteten på behandlinga pasienten får. Forsking er ei av spesialistehelsetenesta sine fire lovpålagde oppgåver. Lenke til lov om spesialisthelsetenesta

Forskingsstrategi  - dokumentet inneheld strategi for forsking i Helse Midt-Norge

Forskingsmeldinga 2015 - dokumentet oppsummerar forskingsktiviteten i HMR

HelseOmsorg21 - dokumentet er utarbeida av Helse- og omsorgsdepartementet og målet er å bidra til 
                   kunnskapsbasert helse- og omsorgsteneste, kjenneteikna av kvalitet, pasienttryggleik og effektive
                   teneste.

 

Månadens forskar

 • Forsking gir pasientane ein betre kvardag

  Forskingsfelt:  Erland Hermansen ved ortopedisk avdeling i Ålesund vil finne den beste behandlinga for pasientar med trang ryggmargskanal.  Han leier ei av verdas største ryggstudier på trong ryggmargskanal. 

 • Månadens forskar august

  Forskingsfelt: Sevaldsen vil finne ut om en ny teknikk gjer det mogleg å unngå reoperasjonar ved innsetting av hofteprotese

 • Månadens forskar juli 2016

  Hole vil finne ut korleis ein kan utvikle ultralydmetoden, og korleis ein kan nytte den til å få ny vitskap om normal og sjukeleg funksjon hos pasientane.

 • Månadens forskar juni 2016

  Forskingsfelt: Forskar på multippel sklerose (MS), nevroimmunologi og infeksjonssjukdomar i nervesystemet, spesielt på Borrelia-infeksjonar.

Å forske i Helse Møre og Romsdal

 • Forskingsaktivitet registrering

  Her finn du retningslinjer om rapportering på forskningsmiddel som er motteke, vitskaplege publikasjonar og registrering av forskingsaktivitet.

 • Forskingsmidlar

  Her finn du informasjon om kor du kan søke om forskingsmidlar i region Midt-Noreg og rettleiing for å skrive søknad.

 • Infrastruktur

  Folk, utstyr og lokaler

 • Vegen til lovleg forsking

  Forsvarleg gjennomføring av medisinsk- og helsefagleg forsking

Forskingsnytt

Disputasar


 

Psykolog Kristen Hagen disputerte 3. mai: "Komorbid tvangslidelse (OCD) og psykoselidelse; forløp, prognose og psykologisk behandling."

Dr.med Marie Flem Sørbø disputerte 15. april: "Prevalence of abuse reported by pregnant women – impact on postpartum depression and breastfeeding. A prospective population-based analysis in the Norwegian Mother and Child Cohort study."


 

Pågåande forskingsstudiar

DAPP - studia 

Forskarar i Helse Møre og Romsdal

Her finn du ei oversikt over alle forskarar

Søk på kliniske studier på Helsenorge.no

Her kan du søke på ulike kategorier innan kliniske studier

Fasilitetar for forsking

Med forskingsfasiliteter og infrastruktur meiner vi utstyr, ressursar og andre tenester som forskingsmiljøa brukar for å utføre forsking innanfor ulike fagområder.

Dette omfattar blant anna vitenskapleg utstyr, viskaplege databasar og samlingar, og strukturert vitskapleg informasjon som mogleggjer forsking. Forskingsinfrastruktur kan vere samla på ein stad, distibuert i nettverk, eller som eigna einingar for forsking.

Forskingsposten

Det medisinske fakultetet ved NTNU 

HUNT, Helseundersøkinga i Nord-Trøndelag
HUNT biobank
NorCrin
Eining for anvendt klinisk forsking
NTNU helseforsking
Sintef

 

Finansiering av forskingsinfrastruktur kan ein mellom anna søke hos:

Noregs forskingsråd
EU
Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Noreg og NTNU

Forskingsnettverk

(Foto: Colourbox.com)