Illustrasjon innovasjon og forsking

Forsking

Skal du forske? Dette må du vite

 

I Helse Møre og Romsdal er det  eit aktivt forskarmiljø. Forsking skal bidra til ny kunnskap om helse og sjukdom, og auke kvaliteten på behandlinga pasienten får. Forsking er ei av spesialistehelsetenesta sine fire lovpålagde

Strategi- og handlingsplan for forsking, innovasjon, utdanning og kompetanseutvikling (FIUK) for Helse Møre og Romsdal 2018-2021

Forskingsstrategi  - dokumentet inneheld strategi for forsking i Helse Midt-Norge

Forskingsmeldinga for Helse Møre og Romsdal 2016 (pdf) Forskingsmeldinga 2015 - dokumentet oppsummerar forskingsktiviteten i HMR

HelseOmsorg21 - dokumentet er utarbeida av Helse- og omsorgsdepartementet og målet er å bidra til kunnskapsbasert helse- og omsorgsteneste, kjenneteikna av kvalitet, pasienttryggleik og effektive teneste.

 

Månadens forskar

 • Forsking gir pasientane ein betre kvardag

  Forskingsfelt:  Erland Hermansen ved ortopedisk avdeling i Ålesund vil finne den beste behandlinga for pasientar med trang ryggmargskanal.  Han leier ei av verdas største ryggstudier på trong ryggmargskanal. 

 • Månadens forskar august

  Forskingsfelt: Sevaldsen vil finne ut om en ny teknikk gjer det mogleg å unngå reoperasjonar ved innsetting av hofteprotese

 • Månadens forskar juli 2016

  Hole vil finne ut korleis ein kan utvikle ultralydmetoden, og korleis ein kan nytte den til å få ny vitskap om normal og sjukeleg funksjon hos pasientane.

 • Månadens forskar juni 2016

  Forskingsfelt: Forskar på multippel sklerose (MS), nevroimmunologi og infeksjonssjukdomar i nervesystemet, spesielt på Borrelia-infeksjonar.

 • Månadens forskar mai 2016

  Bente Talseth-Palmer vil finne ut korleis ein kan oppdage og førebygge kreft før sjukdomen utviklar seg.

 • Månadens forskar - april 2016

  Forskingsfelt: Forskar på risikovurdering av vold og sjølvskading, i akuttpsykiatrien

Sjå alle artiklane

Å forske i Helse Møre og Romsdal

 • Forskingsaktivitet registrering

  Her finn du retningslinjer om rapportering på forskningsmiddel som er motteke, vitskaplege publikasjonar og registrering av forskingsaktivitet.

 • Forskingsmidlar

  Her finn du informasjon om kor du kan søke om forskingsmidlar i region Midt-Noreg og rettleiing for å skrive søknad.

 • Vegen til lovleg forsking

  Forsvarleg gjennomføring av medisinsk- og helsefagleg forsking

Forskingsnytt

Pågåande forskingsstudiar

DAPP - studia 

Ph.d-kandidatar i Helse Møre og Romsdal

Klinikk for akuttbehandling 

Andersen, Finn: "Intensive care for the very old".
Rasmussen, Kristen: "Comparing risk management in different medical crew composition models in Helicopter Emergency Medical Service".

Klinikk for kirurgi

Aae, Tommy: Focal cartilage defects in the knee. Surgical management, rehabilitation and biomarker.
Eikrem, Morten: "Distale radiusfrakturer hos voksne".
Hermansen, Erland: Comparison of different surgical treatments for Lumbar Spinal Stenosis. A randomized controlled trial comparing the clinical and radiological results using "spinous process osteotomi", "bilateral laminotomy" and "unilateral laminotomy with crossover".
Håberg, Øyvind: "Selektiv ultralydscreening av hofteleddene på nyfødte".
Mattsson, Tone Stokkereit: "Children with Auditory Processing Disorder - an electrophysiological study".
Sevaldsen, Kirsti: A comparison of two different cementing techniques of the femoral component in a hip prothesis".
Øhrn, Frank-David: In vivo kinematics and performance of contemporary knee arthrosplasty"

Klinikk for kvinner, barn og ungdom

Bjellmo, Solveig: "Vaginal fødsel eller keisersnitt når barnet ligger i seteleie: Hva er risikoen for barnet - hva er risikoen for mor?".
Reindal, Lise: The relationship between symptom severity and functional impairment in children with autistic symptoms".

Klinikk for medisin og rehabilitering

Aksnessæther, Bjørg Yksnøy: "Other primary cancers among Norwegian prostate cancer patients
Andersen, Tone E
Berset, Ingrid Prytz: A prospective, open randomized, parallel-group study to evaluate the outcome of discontinuing or continuing anti-tumor necrosis factor treatment in patients with ulcerative colitis in remission.
Dahlberg, Audun Olav: "Chronic lyme disease - an approach to gain a better understanding of the phenomenom".
Hareide, Svein: "Nye noninvasive metodar i diagnostikk av koronar hjartesjukdom hos type 2 diabetes".
Hustad, Eldbjørg: "Parkinsons disease - basic mechanisms of illness progression".
Jensen, Christer: "Laserbasert pustestyr strålebehandling og stråledoser ved bestråling av venstresidige brystkreftpasienter".
Morsund, Åse Hagen: "Minor Stroke. An observational study of the prevalence of cognitive impairment and emotional symptoms and consequences for social functioning and employment".
Sandvik, Jorunn: "Long term results after surgical treatment morbid obesity".
Skorpen, Carina: The interaction of pregnancy and systematic lupus erythematosus - results from a prospective multicenter study".
Tarberg, Anett: "Palliative pasientforløp sett i frå eit kommuneperspektiv".
Willumsen, Johannes Sverre: "Multippel sklerose i Møre og Romsdal 1950-2013 - epidemiologiske studier: Insidens, prevalens, overlevelse og uførhet gjennom seks tiår".

KIinikk for psykisk helse og rus

Leira, Wibeke Stuen: Prospectiv sammenheng mellom biologiske markører og selvskadeadferd i en befolkningsundersøkelse i Nord-Trøndelag (HUNT).
Osnes, Rannveig Storaune: "Mental illness in the perinatal period: Is there an association between inosmnia in pregnancy and postnatal depression and axiety?".
Wenaas, Merethe: "A biopsychosocial study of stress during substance abuse treatment"

Søk på kliniske studier på Helsenorge.no

Her kan du søke på ulike kategorier innan kliniske studier

Fasilitetar for forsking

Med forskingsfasiliteter og infrastruktur meiner vi utstyr, ressursar og andre tenester som forskingsmiljøa brukar for å utføre forsking innanfor ulike fagområder.

Dette omfattar blant anna vitenskapleg utstyr, viskaplege databasar og samlingar, og strukturert vitskapleg informasjon som mogleggjer forsking. Forskingsinfrastruktur kan vere samla på ein stad, distibuert i nettverk, eller som eigna einingar for forsking.

 • Forskingsposten
 • Det medisinske fakultetet ved NTNU 
 • HUNT, Helseundersøkinga i Nord-Trøndelag
 • HUNT biobank
 • NorCrin
 • Eining for anvendt klinisk forsking
 • NTNU helseforsking
 • Sintef

Finansiering av forskingsinfrastruktur kan ein mellom anna søke hos:

 • Noregs forskingsråd
 • EU
 • Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Noreg og NTNU

Nasjonale forskingsnyheiter

 • Oransje briller gir betring til maniske pasientar

  – Først såg vi betring hos den første pasienten, deretter hos den andre og tredje. Den kjensla var heilt fantastisk. Forskar og psykiater Tone Henriksen sin studie om behandling av bipolare pasientar med blåblokkerande briller har skapt int...

 • Mer metall, mindre medisiner (NORSTENT)

  NORSTENT-studien som overlege Kaare Harald Bønaa ved St. Olavs Hospital er en del av har i flere år sammenlignet langtidseffekten på bruken av medikamentstenter, som vi bruker istor grad i dag, kontra metallstenter. Funnene har vakt stor op...

 • Ultralyd for alle

  En liten spesialtilpasset ultralydprobe skal hjelpe diabetikere verden over. EarlyBird er navnet. Proben kan ved hjelp av ultralydteknologi avdekke dårlig blodsirkulasjon i et tidlig stadium. Dette gjør at det kan settes inn tiltak tidlig,...

 • Må lytte mer til ungdommen

  – Å trekke inn ungdommene i arbeidet med å forhindre fedme i samfunnet, er veldig viktig, sier leder av Senter for fedmeforskning og innovasjon ned St. Olavs hospital, Bård Kulseng.

 • Parkinsons sykdom: Mennesket bak forskningen

  Rundt 8 000 nordmenn er rammet av Parkinsons sykdom. Magnus Fuglestad er én av dem.

 • Banebrytende forskningssamarbeid om reindriftas hverdag

  Av Eilert Sundt, Finnmarkssykehuset. Reindriftsutøverne har samarbeidet med helseforskere for å få kartlagt sin arbeidshverdag. Forskningsprosjektet kan danne skole for hvordan forskning på urfolksgrupper bør drives i fremtiden.

 • Puster barnet normalt?

  Det har lenge vært kjent at unormalt pustemønster er et tidlig symptom ved alvorlig sykdom hos nyfødte, men det har aldri blitt forsket på hva som er normalt pustemønster. Før nå.

 • En banebrytende studie av behandling av øyesykdom gir muligheter for store økonomiske besparelser

  Øyemiljøet ved Oslo universitetssykehus har sammenlignet effekten av to medikamenter i behandlingen av øyesykdom. De to preparatene har samme effekt. Prisforskjellen er enorm.

 • Eldre hjertepasienter tåler samme behandling som yngre

  80-åringer med hjerteinfarkt bør behandles på lik linje med yngre pasienter. Det var det viktigste funnet i en unik studie av eldre pasienter med hjerteinfarkt.

 • Fra genforskning til bedre behandling av tarmkreft

  Forskere ved Oslo universitetssykehus har identifisert ny biomarkør som kan anslå prognose hos pasienter med nyoppdaget tarmkreft.

 • Behandler psykisk sykdom via Skype

  Bruken av Skype i prosjektet «Master Mind Norge» oppleves å øke både kvalitet og tilgjengelighet på behandling av psykisk sykdom. Pasienten får «møte» behandleren hjemme i egen stue, og fastleger får faglig veiledning fra spesialister via v...

 • Trygt bytte til billigere medisiner gir behandling til flere

  Forskning ved Diakonhjemmet og Akershus universitetssykehus viser at det er trygt å bytte fra kostbar original biomedisin til billigere biotilsvarende medisin. Effekten er den samme, mens kostnadene mer enn halveres. Det betyr at langt fler...

(Foto: Colourbox.com)