Avslutning av forskingsprosjekt i HMR

Korleis lagrar og avsluttar du eit forskingsprosjekt på riktig måte?

Helse Møre og Romsdal HF har som forskingsansvarleg institusjon eit ansvar for å etablere eit adekvat internkontrollsystem for medisin og helsefagleg forsking. Tilsette ved HMR HF har eit eige ansvar for å sette seg inn i prosedyrene og følgje desse.

Langtidslagring av forskingsdata:
Dersom prosjektet skal ha forskingsdata lagra etter avslutting av studia, må godkjenning av studia omfatte tida for arkivering, eller slik forlenging for arkivering søkjast og godkjennast.

Kriteriar: 

  • Prosjektleiar skal ved prosjektavslutting sørge for at forskingdata blir anonymisert eller sletta, med mindre REK eller tilsvarande organ har godkjend fortsatt oppbevaring av identifiserbare data
  • REK kan bestemme at forskingsdata  skal oppbevarast i inntil 5 år etter at prosjektet er avslutta
  • Ved klinisk utprøving av legemiddel på mennesker skal alle kildedata vere tilgjengeleg på kvar utprøvingsstad i minst 15 år etter at sluttrapporten føreligg
  • Kjeldedata eller andre forskingdata og dokument må ikkje slettast dersom tilsynsmyndigheitene har opne saker tilknytta forskingsprosjekt, eller dersom prosjektleiar eller medarbeidarar er under gransking i uredeligheitsutvalet for forsking

Anonymisering føregår vanlegvis ved å slette koplingsnøkkelen. Dersom dette ikkje er utført, må alle direkte og indirekte personidentifiserbare opplysningar fjernast frå forskingsdataene.

Prosjektleiar, forskingsdeltakarar, avdelingsleiar eller andre skal ha begrensa tilgong til forskingsdata når data er under langtidsoppbevaring (passiv data). Prosjektleiar er ansvarleg for at eventuelle kopiar av forskingsdata hos prosjektmedarbeidarane slettast.

Personvernombud har som oppgåve å kontrollere at avslutta studiar er arkivert og tilgongar fjerna. Fjerning av tilgong blir bestilt av personvernombod om dette ikkje allereie er gjennomført.

Langtidsoppbevaring av person- og helseopplysningar i papirformat
For forskingsprosjekt som involverar klinisk utprøving av legemiddel på mennesker ved HMR HF må prosjektleiar ta ansvar for at skjema for datainnsamling (Case Report Form - CRF) og andre studiespesifikke skjema for datainnsamling må arkiveres i henhold til retningsljner (www.norcrin.no)

Lagring og oppbevaring av elektronisk forskingsdata
Data skal langtidslagrast i forskingsområdet (I:\HMR -Forsking) eller andre eigna godkjende databaser. Enhet for anvendt klinisk forskning (AKF) ved NTNU kan også bistå med langtidslagring. 


Sjå også:

  • Planlegging:
    Korleis starte opp og planlegge ditt forskingsprosjekt? Her finn du krav og rettleiing til oppstart
  • Gjennomføring:
    Korleis gjennomfører du ditt forskingsprosjekt på ein lovleg måte?


Fann du det du leita etter?