Forskarar i HMR

​Ph.d.-kandidatar i Helse Møre og Romsdal

Klinikk for akuttbehandling 

Rasmussen, Kristen: Comparing risk management in different medical crew composition models in Helicopter Emergency Medical Service.
Driller, Bardo: Improved end-of-life care - planning and collaboration between oncology-, community- and palliative care

Klinikk for diagnostikk

Flusund, Anne-Mari Holte:  Patients with traumatic brain injury: Mapping of traumatic axonal injuries in clinical neuroimaging modalities and their importance in predicting long-term outcome

Klinikk for kirurgi

Aae, Tommy: Focal cartilage defects in the knee. Surgical management, rehabilitation and biomarker.
Aaen, Jørn: Radiological findings in patients with spinal stenosis before and after surgery: comparing the impact of three surgical techniques
Eikrem, Morten: Distale radiusfrakturer hos voksne.
Håberg, Øyvind: Selektiv ultralydscreening av hofteleddene på nyfødte.
Johnsen, Magnus: The effects of tourniquet on implant migration and muscle strength and function in patients operated with total knee arthroplasty.
Klungsøyr, Jan Arild: Anterior shoulder instability treated with the subscapular sling procedure. A cadaveric robot testing and a clinical pilot study of a new surgical option. (50% 6 år, oppstart 2018)
Lian, Ola: Smertemekanismer og patofysiologi ved kroniske senelidelser
Sevaldsen, Kirsti: A comparison of two different cementing techniques of the femoral component in a hip prothesis.
Vagstad, Terje:  Anterior shoulder instability treated with a new surgical procedure, the subscapular sling operation. Biomechanical cadaveric studies. (50% 6 år)
Øhrn, Frank-David: In vivo kinematics and performance of contemporary knee arthrosplasty.

Klinikk for kvinner, barn og ungdom

Bjellmo, Solveig: Vaginal fødsel eller keisersnitt når barnet ligger i seteleie: Hva er risikoen for barnet - hva er risikoen for mor?
Opstad, Håvard: Specific processes during the concentrated Exposure Treatment (cET) and outcome og treatment
Reindal, Lise: The relationship between symptom severity and functional impairment in children with autistic symptoms.
Sørensen, Kristian: High frame rate echocardiography for advanced evaluation of cardiac function in children

Klinikk for medisin og rehabilitering

Aksnessæther, Bjørg Yksnøy: Other primary cancers among Norwegian prostate cancer patients
Andersen, Tone E: Helsepersonell og pasienter sine perspektiv på pasientmedvirkning for yngre pasienter i hemodialyse i ulike faser av pasientforløpet.
Berset, Ingrid Prytz: A prospective, open randomized, parallel-group study to evaluate the outcome of discontinuing or continuing anti-tumor necrosis factor treatment in patients with ulcerative colitis in remission.
Dahlberg, Audun: Chronic Lyme Diseas (CLD) -an approach to gain a better understanding of the phenomen
Elvebakken, Hege:  Molecular alterations and their impact on treatment and prognosis in patients with gastroenteropancreatic neuroendocrine carcinomas. (100 % 3 år, oppstart 2018)
Dahlberg, Audun Olav: Chronic lyme disease - an approach to gain a better understanding of the phenomenom.
Driller, Bardo: Improved end-of-life care - planning and collaboration between oncology-, community- and palliative care
Hareide, Svein: Nye noninvasive metodar i diagnostikk av koronar hjartesjukdom hos type 2 diabetes.
Hjelle, Heidi: Inflammatorisk tarmsykdom i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag
Hustad, Eldbjørg: Parkinsons disease - basic mechanisms of illness progression. 
Kvammen, Øivind: Seneffekter og mortalitet etter behandling for testikkelkreft i Norge.
Morsund, Åse Hagen: Minor Stroke. An observational study of the prevalence of cognitive impairment and emotional symptoms and consequences for social functioning and employment.
Sandvik, Jorunn: Long term results after surgical treatment morbid obesity.
Tarberg, Anett: Etterlatne og helsepersonell i kommunehelsetenesta sine erfaringar med palliative pasientforløp
Willumsen, Johannes Sverre: Multippel sklerose i Møre og Romsdal 1950-2013 - epidemiologiske studier: Insidens, prevalens, overlevelse og uførhet gjennom seks tiår.

KIinikk for psykisk helse og rus

Bøhle, Kari: A biopsychosocial study of stress during substance abuse treatment.
Leira, Wibeke Stuen: Prospektiv sammenheng mellom biologiske markører og selvskadeadferd i en befolkningsundersøkelse i Nord-Trøndelag (HUNT).
Kjellaug Myklebust: Skriftlig miljøterapirapport i psykisk helsearbeid - Fokus på beskrivelser av samspill mellom bruker og miljøpersonale
Osnes, Rannveig Storaune: Mental illness in the perinatal period: Is there an association between inosmnia in pregnancy and postnatal depression and axiety?.
Storebø, Michael L: Diffusing capacity of the lung for carbon monoxide – Variability and longitudinal changes over nine years.
Tjelle, Kristian August: Translational approach to the understanding and treatment of Obsessive-Compulsive Disorder (OCD). Can D-Cycloserine enhance and stabilize the treatment-response in relapsed and non-responding OCD-patients?  A randomized, double-blind, placebo- controlled national study.” Mediators and moderators for treatment outcome
Wenaas, Merethe: Helhetlige tjenester for mennesker med ruslidelser.

Fagavdelinga

Anne Strand Alfredsen Larsen: Utvikling av ein modell for evaluering og læring i store statlege investeringsprosjekt, med fokus på helsesektoren.

Kombinerte stillingar i HMR

Tilsette i desse stillingane er pådrivarar for å bygge opp den lokale forskingsaktiviteten i HMR og har eit ansvar for ivaretaking av praksisstudentar og oppfølging av phd.d.-kandidatar i føretaket. De som er lista opp nedanfor innhar alle 20%-stillingar ved NTNU.

Solveig Roth Hoff
Seksjonsoverlege Brystdiagnostisk senter, seksjon for radiologi Ålesund sjukehus.
Førsteamanuensis ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk,
Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU.
Solveig er  birettleiar for tre ph.d.-studentar.
Forskingsinteresser: brystkreft, epidemiologi og radiologiske biltteknikkar.

Øystein Bjerkestrand Lian 

Overlege og avdelingsleiar Avdeling for ortopedi, sjukehusa i Kristiansund og Molde.
Førsteamanuensisstillinga er knytt til Institutt for nevromedisin, Fakultet for medisin og helsevitenskap,NTNU.
Forskingsinteresser: Interessert i forsking på senelidingar og molekylærbiologi ved ortopediske lidingar.

Eivind Samstad
Lege i spesialisering, Medisinsk avdeling, Ålesund sjukehus
Førsteamanuensisstillinga er knytt til Institutt for klinisk og molekylærmedisin
(IKOM), Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU.
Forskingsinteresser: blodsjukdommar, korleis krystallisk materiale aktiverar
immunforsvaret ved aterosklerose. Samspelet mellom inflammasjon-,
koagulasjons- og komplementsystemet.

Dag Arne Lihaug Hoff
Overlege, spesialist i indremedisin og fordøyelsessjukdommar i Medisinsk
avdeling på Ålesund sjukehus, Klinikk for medisin og rehabilitering.
Førsteananuensisstillinga er tilknytt ved Institutt for klinisk og molekylærmedisin
(IKOM), Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU.
Forskingsinteresser: nevrogastroenterologi og motilitet.

Kristen Hagen
Psykologspesialist. Poiklinikk psykisk helse DPS Molde
Førsteamanuensis ved Institutt for psykisk helse, Fakultet
for medisin og helsevitenskap, NTNU.
Forskingsinteresser: tvangslidingar, angst og psykisk helse.

Beate Horsberg Eriksen
Spesialist i pediatri. Ph.d innan ekkokardiografi. Seksjonsoverlege nyfødt intensiv seksjon i Ålesund, Klinikk for kvinner, barn og ungdom.
Førsteamanuensisstillinga ved NTNU er knytta til Klinisk forskningsenhet Midt-Norge. 
Forskingsinteresser: pediatrisk forskning

ANDRE I FØRETAKET MED TILSVARANDE STILLINGAR

Torstein Hole | Fagdirektør | Fagavdelinga
Egil Jonsbu | Overlege | Klinikk for psykisk helse og rus
Jo-Åsmund Lund |  Overlege | Klinikk for medisin og rehabilitering

POSTDOKTORARAR I HMR

Tone Seim Fuglset
"Belønningsprosessering hos pasienter med anoreksi: en nevropsykologisk studie".
Erland Hermansen
"NORDSTEN-studien - The NORwegian Degenerative spondylolisthesis and spinal STENosis trial"

FORSKINGSRÅDGJEVARAR MED PH.D.-UTDANNING:

Berit K. Teige| Covid-19-prosjekt | Fagavdelinga (100% stilling) 
Tor Åge Myklebust | Statistikk | Fagavdelinga (40% stilling)
Beate Horsberg Eriksen | Overlege | Klinikk for kvinner, barn og ungdom (20% stilling)
Marit Kvangarsnes | Forskingsrådgjevar | Fagavdelinga (20% stilling)
Tone Seim Fuglset  | Forskingsrådgjevar  | Fagavdelinga (20%stilling)

Fann du det du leita etter?