HELSENORGE

Forskarar i HMR

Ph.d.-studentar i Helse Møre og Romsdal

Aae, Tommy Frøseth, Klinikk SNR: Focal cartilage defects in the knee. Surgical management, rehabilitation and biomarker.

Aaen, Jørn, Klinikk Ålesund sjukehus: Radiological findings in patients with spinal stenosis before and after surgery: comparing the impact of three surgical techniques

Aksnessæther, Bjørg Yksnøy, Klinikk for kreftbehandling og rehabilitering: Other primary cancers among Norwegian prostate cancer patients, incidence and risk factors.

Andersen Hollekim, Tone E., Klinikk Ålesund sjukehus: Helsepersonell og pasienter sine perspektiv på pasientmedvirkning for yngre pasienter i hemodialyse i ulike faser av pasientforløpet.

Berset, Ingrid Prytz, Klinikk Ålesund sjukehus: The BIOSTOP Study: A Prospective, Open Randomized, Parallelgroup Study to Evaluate the Outcome of Discontinuing vs Continuing AntiTNF in UC Patients in Remiss

Bjellmo, Solveig, Klinikk Ålesund sjukehus: "Potential harms and benefits of planned cesarean delivery of fetuses in breech presentation at term"

Bjerkan, Kirsti Kverndokk, Klinikk Ålesund sjukehus: Når fagkunnskap møter levd liv. Hvordan kunnskapsutveksling mellom pasienter og helsepersonell påvirker livet etter fedmekirurgi

Bøhle, Kari, Klinikk for psykisk helse og rus: A biopsychosocial study of stress during substance abuse treatment

Dahlberg, Audun Olav, Klinikk SNR: Chronic Lyme Disease (CLD) – an approach to gain a better understanding of the phenomenon

Driller, Bardo, Klinikk for kreftbehandling og rehabilitering: Improved end-of-life care - planning and collaboration between oncology-, community-, and palliative care

Eikrem, Morten, Klinikk Ålesund sjukehus: Operativ behandling av ustabile distale radiusfrakturer hos voksne.

Elvebakken, Hege, Klinikk for kreftbehandling og rehabilitering: Molecular alterations and their impact on treatment and prognosis in patients with gastroenteropancreatic neuroendocrine carcinomas.

Flusund, Anne-Mari Holte, Klinikk for diagnostikk: Patients with traumatic brain injury: Mapping of traumatic axonal injuries in clinical neuroimaging modalities and their importance in predicting long-term outcome.

Haram, Annbjørg, Klinikk for psykisk helse og rus: Dialogue Therapy and Standard Psychiatric Treatment in Psychosis – Psychological Aspects, Treatment and Outcome

Hareide, Svein, Klinikk Volda sjukehus: Nye noninvasive metodar i diagnostikk av koronar hjartesjukdom hos type 2 diabetes

Hjelle, Heidi, Klinikk SNR: Inflammatorisk tarmsykdom i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag

Hustad, Eldbjørg, Klinikk SNR: Parkinsons' disease - basic mechanisms of illness progression

Håberg, Øyvind, Klinikk SNR: Selektiv ultralydscreening av hofteleddene på nyfødte

Johnsen, Magnus, Klinikk SNR: The effects of tourniquet on implant migration and muscle strength and function in patients operated with total knee arthroplasty

Klungsøyr, Jan Arild, Klinikk Ålesund sjukehus: Anterior shoulder instability treated with the subscapular sling procedure. A cadaveric robot testing and a clinical pilot study of a new surgical option.

Kvammen, Øivind, Klinikk for kreftbehandling og rehabilitering: Seneffekter og mortalitet etter behandling for testikkelkreft i Norge

Larsen, Anne Strand Alfredsen, Adm. Dir. stab: Utvikling av ein modell for evaluering og læring i store statlege investeringsprosjekt, med fokus på helsesektoren.

Leira, Wibeke Stuen, Klinikk for psykisk helse og rus: Prospektiv sammenheng mellom biologiske markører og selvskadeatferd i en befolkningsundersøkelse i Nord-Trøndelag (HUNT).

Lian, Ola Midtsæther, Klinikk SNR: Smertemekanismer og patofysiologi ved kroniske senelidelser

Morsund, Åse Hagen, Klinikk SNR: Cognitive impairment in minor stroke -  an observational study of the prevalence of cognitive impairment and emotional symptoms and consequences for social functioning and employment

Opstad, Håvard Berg, Klinikk for psykisk helse og rus: Specific processes during the concentrated Exposure Treatment (cET) and outcome of treatment

Osnes, Rannveig Storaune, Klinikk for psykisk helse og rus: Mental illness in the perinatal period: Associations between gestational insomnia and perinatal anxiety and depression?

Pettersen, Håkon Neergaard, Klinikk SNR: Artificial intelligence for improved image quality and reduced user related variation in echocardiographic assessment of the left ventricle

Rasmussen, Kristen, Klinikk for prehospitale tjenester: Comparing risk manangement in different medical crew composition models in Helicopter Emergency Medical Service

Reindal, Lise, Klinikk for psykisk helse og rus: The relationship between symptom severity and functional impairment in children with autistic symptoms

Sandvik, Jorunn, Klinikk Ålesund sjukehus: Long-term results after surgical treatment for severe obesity

Sevaldsen, Kirsti, Klinikk SNR: A comparison of two different cementing techniques of the femoral component in a hip prosthesis

Sørensen, Kristian, Klinikk Ålseund sjukehus: High frame rate echocardiography for advanced evaluation of cardiac function in children

Tarberg, Anett Skorpen, Klinikk Ålesund sjukehus: Palliative pasientforløp sett ifrå eit kommuneperspektiv

Tjelle, Kristian August, Klinikk for psykisk helse og rus: Translational approach to the understanding and treatment of Obsessive-Compulsive Disorder (OCD). Can D-Cycloserine enhance and stabilize the treatment-response in relapsed and non-responding OCD-patients?  A randomized, double-blind, placebo- controlled national study." 

Vagstad, Terje, Klinikk Ålesund sjukehus: Anterior shoulder instability treated with a new surgical procedure, the subscapular sling operation. Biomechanical cadaveric studies.

Wenaas, Merethe, Klinikk for psykisk helse og rus: Helhetlige tjenester for mennesker med ruslidelser/coordination services for people with substance use disorders

Willumsen, Johannes Sverre, Klinikk SNR: Multippel sklerose i Møre og Romsdal 1950-2014 – epidemiologiske studier: Insidens, prevalens, overlevelse og uførhet gjennom seks tiår 

Øhrn, Frank-David, Klinikk SNR: In vivo kinematics and performance of contemporary knee arthroplasty

Kombinerte stillingar - førsteamanuensisar 

Tilsette i desse stillingane er pådrivarar for å bygge opp den lokale forskingsaktiviteten i HMR og har eit ansvar for ivaretaking av praksisstudentar og oppfølging av phd.d.-kandidatar i føretaket. De som er lista opp nedanfor innhar alle 20%-stillingar ved NTNU.

Solveig Roth Hoff
Seksjonsoverlege Brystdiagnostisk senter, seksjon for radiologi Ålesund sjukehus.
Førsteamanuensis ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk,
Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU.
Solveig er  birettleiar for tre ph.d.-studentar.
Forskingsinteresser: brystkreft, epidemiologi og radiologiske biltteknikkar.

Øystein Bjerkestrand Lian 

Overlege og avdelingsleiar Avdeling for ortopedi, Klinikk SNR
Førsteamanuens ved Institutt for nevromedisin, Fakultet for medisin og helsevitenskap,NTNU.
Forskingsinteresser: Interessert i forsking på senelidingar og molekylærbiologi ved ortopediske lidingar.

Eivind Samstad
Lege i spesialisering, Avdeling medisin Ålesund , Klinikk Ålesund sjukehus
Førsteamanuensis ved Institutt for klinisk og molekylærmedisin (IKOM), Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU.
Forskingsinteresser: blodsjukdommar, korleis krystallisk materiale aktiverar
immunforsvaret ved aterosklerose. Samspelet mellom inflammasjon-,
koagulasjons- og komplementsystemet.

Dag Arne Lihaug Hoff
Forskingssjef, Fagavdelinga, Helse Møre og Romsdal
Overlege, spesialist i indremedisin og fordøyelsessjukdommar ved Avdeling medisin Ålesund , Klinikk Ålesund sjukehus.
Førsteananuensisstillinga er tilknytt ved Institutt for klinisk og molekylærmedisin
(IKOM), Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU.
Forskingsinteresser: nevrogastroenterologi og motilitet.

Kristen Hagen
Psykologspesialist. Poliklinikk psykisk helse DPS Molde, Klinikk for psykisk helse og rus 
Førsteamanuensis ved Institutt for psykisk helse, Fakultet
for medisin og helsevitenskap, NTNU.
Forskingsinteresser: tvangslidingar, angst og psykisk helse.

Beate Horsberg Eriksen
Spesialist i pediatri. Ph.d innan ekkokardiografi. Seksjonsoverlege ved nyfødt intensiv Ålesund, Avd. barnemedisin og habilitering, Klinikk Ålesund sjukehus 
Førsteamanuensis ved NTNU knytta til Klinisk forskningsenhet Midt-Norge (Klinforsk). 
Forskingsinteresser: pediatrisk forskning

ANDRE I FØRETAKET MED TILSVARANDE STILLINGAR
Torstein Hole | Fagdirektør | Fagavdelinga
Egil Jonsbu | Overlege | Klinikk for psykisk helse og rus
Jo-Åsmund Lund |  Overlege | Klinikk for medisin og rehabilitering

Postdoktorar

Tone Seim Fuglset (50 % stilling)
Belønningsprosessering hos pasienter med anoreksi: en nevropsykologisk studie

Anna Carina G. Skorpen
(tilsett i 50 % postdoc-stilling ved NTNU)
Safer pregnancies in women with inflammatory rheumatic joint diseases.
A post doc project based on the national quality register for pregnancy and rheumatic diseases – RevNatus

 

Fann du det du leita etter?