Såkornmidlar

Utlysing av interne midlar Helse Møre og Romsdal

For å stimulere til auka forskingsaktivitet og vitskapleg publisering i Helse Møre og Romsdal HF vert det årleg lyst ut interne forskingsmidlar.

​NB! Utlysinga om såkornmidlar for 2019 er ikkje klar – kun mogleg å søkje om støtte til open access


Grunna den økonomiske situasjonen i føretaket er det ikkje avklart om det vil bli fleire utlysingar av såkornmidlar i 2019. Det vil likevel vere mogleg å søkje om støtte til publisering i tidsskrifter med fri tilgang (open access) – sjå kategori 6. I denne kategorien er det fortløpande søknadsfrist.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Søknadsfristar:

Kategori 1 til 5: 1.mars og 1.juni 
Kategori 6 og 7: fortløpande søknadsfrist

Kven kan søke?

Tilsette med minimum 50 % stilling i HMR

Kor mye kan du søke om?

I kategori 1 til 5 kan du søke om støtte på inntil 100 000 NOK, i kategori 6 og 7 kan du søke om mindre beløp (spesifisert per kategori).

Du kan ikkje søke om:

Støtte til utgifter/ aktivitetar som kan dekkast av driftsmidlar (dersom du til dømes har eit ph.d.- eller postdoktorstipend). Såkornmidlar skal utgjøre eitt supplement til finansiering av forsking, og etablerte forskarar oppmodast difor til å søkje ekstern finansiering – spesielt ved planlegging og gjennomføring av større prosjekt.

Såkornmidlane er fordelt på sju kategoriar - du kan søke om støtte til:

 1. å skrive artikkel
 2. å utarbeide protokoller til ph.d- eller postdoktorsøknadar - til Samarbeidsorganet Helse-Midt/NTNU, Forskningsrådet, Kreftforeningen eller liknande
 3. å utarbeide søknadar til forskings- eller innovasjonsprosjekt
 4. å dekke uforutsette utgifter i oppstart av, eller underveis i ph.d-, postdoktor-, forskings- eller innovasjonsprosjekt
 5. å dekkje utgifter i samband med forskingskurs, forskingsseminar, oppstartsseminar forskingsprosjekt, nettverksmøter mm (mellom anna som arrangør)
 6. å dekke utgifter i forbindelse med publisering av artiklar (maksbeløp 30.000):

  • publisering i tidsskrifter med fri tilgang (Open Access)
  • omsetting av artiklar til anna språk
  • korrekturlesing m.v.

    7.  å delta på konferansar, møter eller kurs for å presentere eiga forsking (maksbeløp 20.000)

Viktig: krav til søknadar (kategori 1 til 5):

Artiklar som spring ut frå såkornmidlar skal krediterast føretaket etter gitte reglar (se mer info under kat. 6 og 7)
Rettleiar/mentor bør ha forskarkompetanse (ph.d.)

Husk å legge ved:

 • Søkjar sin CV (anbefalt lengde 2 sider)
 • Søknad med framdriftsplan
 • Protokoll (maks 10 sider inkl. referansar) eventuelt utkast til artikkel
 • Budsjett
 • Forankring frå rettleiar/mentor på protokollen/søknaden/prosjektet
 • Permisjonsstøtte frå seksjons-/avdelingsleiar og klinikksjef (ein kopi av epost er tilstrekkeleg)

Alle vedlegg må være i PDF

Viktig: Krav til søknadar (kategori 6 og 7): 

 • Arbeidet skal krediterast HMR etter gitte kriteriar:
   • Tidsskriftet må være på lista over CRIStin sine godkjente tidsskrift
   • Det må være oppgitt riktig affiliasjon / adresse på publikasjonen:
    Utanlandske tidsskrift:
    Kristiansund / Molde / Volda / Aalesund Hospital, Møre and Romsdal Hospital Trust, Norway
    Norske tidsskrift:
    Kristiansund / Molde / Volda / Ålesund sjukehus, Helse Møre og Romsdal HF

  Dersom ein ikkje har eige forskingsfond på avdelinga/i klinikken eller dersom ph.d-grad el postdoktorarbeid, forskingsprosjekt, artikkelskriving mm ikkje har driftsmidlar kan ein søkje Såkornmidlar for deltaking på konferanse/presentasjon av eiga forsking

Husk å legge ved: 

 • Kortfatta søknad og budsjett
 • Utkast artikkel

Alle vedlegg må være pdf

Klikk her for å fylle ut og sende inn søknad om såkornmidlar
(krev innlogging på HMR-nett)