Forskingsstøtte

Kom i gang med prosjektet ditt

Her har vi samla nyttige ressursar for både nye og erfarne forskarar, du får mellom anna råd om korleis du skal planlegge, gjennomføre og avslutte eit forskingsprosjekt i tråd med lovgivinga.

FORSKINGSSTØTTE

 • Skal du forske? Dette trenger du å viteSkal du forske? Dette må du vite

  Her finn du informasjon som skal sikre at medisinsk og helsefagleg forsking vert gjennomført forsvarleg og i tråd med lovgjevinga.

 • colourboxKlinisk forskingspost og Biobank1

  Dersom du planlegg ei klinisk studie, men manglar folk, utstyr og lokale tilbyr Helse Møre og Romsdal no areal og forkingspersonell i vår

 • DAC-Godkjenning av forskingsprosjekt

  Intern godkjenning av forskings-, innovasjons- og kvalitetssikringsprosjekt i HMR skjer gjennom DAC-gruppa (Data Access Committee).

 • Samarbeidsorganet i Møre og Romsdal

  Det lokale samarbeidsorganet har ein rådgjevande funksjon i saker innan forsking, utdanning og innovasjon. Organet er eit samarbeid mellom Helse Møre og Romsdal HF og universiteter og høgskuler i regionen.

 • KlinforskKlinisk forskingsenhet Midt-Norge

  Visste du at du kan få bistand til forskingsprosjektet ditt frå Klinforsk?

 • Helseforskingsportalen

  Er du forskar i Helse Midt-Norge eller ved NTNU og lurer på kva løsyingar du trygt kan bruke til innsamling og lagring av dine helseforskingsdata? Helseforskingsportalen gir deg svaret

 • Mal for vitskapleg poster og abstract

  Har du noko interessant fra ditt fagfelt som du vil presentere for andre? Då er posterpresentasjon ei ypparleg moglegheit. Her finn du nyttige tips og råd om abstract og postere for tilsette i HMR

 • Forskingsetikk i HMR

  Forskingsetikkens føremål er å bevisstgjere forskarar og samfunnet om dei etiske problemstillingane som oppstår i samband med moderne forsking. Dei etiske problemstillingane er knytt både til resultat i forskinga og til forskninga som prosess.

 • Forskingsaktivitet registrering

  Her finn du retningslinjer om rapportering på forskningsmiddel som er motteke, vitskaplege publikasjonar og registrering av forskingsaktivitet.

Folk, utstyr og lokale

 • Prislister for laboratorie-, bildediagnostikk- og apotektenester

  Her finn du prisliste over laboratorietenester (medisinsk biokjemi, patologi m.m.), bildediagnostiske tenester (CT, MR, røngten m.m.) og apotektenester.

 • Illustrasjon, IstockFIUK-seksjonen

  Vi tilbyr mellom anna kurs i god klinisk praksis, litteratursøk, statistikk m.m. Du finn både forskings- og innovasjons-rådgjevarar, statistikar, personvernombod, monitorar og bibliotekarar hos oss.

 • Fagbibliotek i HMRFagbiblioteket i HMR

  Fagbiblioteket er eit medisinsk bibliotek tilgjengeleg for alle tilsette i helseføretaket, og skal støtte opp om vidareutdanning, forsking og kompetanseheving.  Tenestene du får ved Fagbiblioteket er gratis.

Fann du det du leita etter?