Forskingsstøtte

Kom i gang med prosjektet ditt

Her har vi samla nyttige ressursar for både nye og erfarne forskarar, du får mellom anna råd om korleis du skal planlegge, gjennomføre og avslutte eit forskingsprosjekt i tråd med lovgivinga.

FORSKINGSSTØTTE

 • Helseforskingsportalen

  Er du forskar i Helse Midt-Norge eller ved NTNU og lurer på kva løsyingar du trygt kan bruke til innsamling og lagring av dine helseforskingsdata? Helseforskingsportalen gir deg svaret

 • Mal for vitskapleg poster og abstract

  Har du noko interessant fra ditt fagfelt som du vil presentere for andre? Då er posterpresentasjon ei ypparleg moglegheit. Her finn du nyttige tips og råd om abstract og postere for tilsette i HMR

 • Personvernombod for forsking

  Personvernombodet skal informere og gi råd om dei pliktene helseføretaket har etter personvernlovgivinga, og gi informasjon til dei tilsette som utfører behandling av personopplysningar.

 • Forskingsetikk i HMR

  Forskingsetikkens føremål er å bevisstgjere forskarar og samfunnet om dei etiske problemstillingane som oppstår i samband med moderne forsking. Dei etiske problemstillingane er knytt både til resultat i forskinga og til forskninga som prosess.

 • Forskingshandboka

  Handboka er utvikla i samarbeid mellom Oslo Universitetssykehus og Haukeland Universitetssykehus og kan vere til nytte for både erfarne og uerfarne forskarar i alle faser av eit forskingsprosjekt

 • Skal du forske? Dette må du vite

  Her finner du informasjon som skal sikre at medisinsk og helsefagleg forsking gjennomførast forsvarleg og i tråd med lovgivinga.

 • Forskingsmidlar

  For å stimulere til auka forskingsaktivitet og vitskapleg publisering lyses det ut interne forskingsmidlar. Her finn du også tips til eksterne utlysingar.

 • Forskingsaktivitet registrering

  Her finn du retningslinjer om rapportering på forskningsmiddel som er motteke, vitskaplege publikasjonar og registrering av forskingsaktivitet.

Folk, utstyr og lokale

 • Prislister for laboratorie-, bildediagnostikk- og apotektenester

  Her finn du prisliste over laboratorietenester (medisinsk biokjemi, patologi m.m.), bildediagnostiske tenester (CT, MR, røngten m.m.) og apotektenester.

 • FIUK-seksjonen

  Vi tilbyr mellom anna kurs i god klinisk praksis, litteratursøk, statistikk m.m. Du finn både forskings- og innovasjons-rådgjevarar, statistikar, personvernombod, monitorar og bibliotekarar hos oss.

 • Klinisk forskingspost og Biobank1

  Treng du ein stad til å utføre ditt kliniske forskingsprosjekt? Dersom du planlegg ein klinisk studie, men manglar studiehjelp, utstyr og lokal ta tidleg kontakt med Forskingsposten.

 • Fagbiblioteket i HMR

  Fagbiblioteket er eit medisinsk bibliotek tilgjengeleg for alle tilsette i helseføretaket, og skal støtte opp om vidareutdanning, forsking og kompetanseheving.  Tenestene du får ved Fagbiblioteket er gratis.

Fann du det du leita etter?