Data Access Committee

DAC - Godkjenning av forskingsprosjekt

Medisinsk og helsefagleg forsking skal organiserast og utøvast forsvarleg, i tråd med helseforskingslova. Seksjon for forsking og innovasjon har overordna ansvar for å føre oversikt og kontroll med forskinga som går føre seg i HMR. 

Søknad til DAC
Alle prosjekt skal ha intern godkjenning før oppstart - det gjeld også prosjekt med ekstern prosjektleiar som nyttar data frå våre sjukehus.

 
Krav om intern godkjenning gjeld for alle typar prosjekt der det kan bli aktuelt å publisere resultata i vitskaplege tidsskrift – det vil seie at det, i tillegg til forskingsprosjekt, kan gjelde innovasjonsprosjekt, kvalitetssikring, kvalitetsregister og studentoppgåver.

 
DAC (Data Access Committee) i Helse Møre og Romsdal har til oppgåve å vurdere og behandle søknadar om godkjenning av prosjekt i vårt føretak.

Korleis søkje om godkjenning?

Søknad om godkjenning sendes til DAC som vurderer prosjektet opp mot lovkrav om å drive forsvarleg forsking. DAC-gruppa møtast ca. kvar tredje veke og søknadar må vere innsendt halvanna veke før møtet (sjå søknadsfristar i liste under).

NB: Alle dokument må vere lagt ved søknaden før den behandlast i DAC.

Aktuelle lover og HMR sine forskingsretningsliner: 

Møtedatoar og søknadsfristar 2021

Søknadsfristen er ikkje alltid absolutt, ta kontakt på forsking@helse-mr.no om du er seint ute med søknad.

Møtedatoer og frister 2020 DAC.png

  • Du får svar på søknaden din innan ei veke etter DAC-møtet.

Medlemmer i DAC-gruppa

Leiar:
Dag Arne Lihaug Hoff, Forskingssjef og seksjonsleiar forsking

Medlemmer:
Jo-Åsmund Lund, kreftspesialist/MD/ ph.d./førsteamanuensis
Tone S. Fuglset, forskingsrådgjevar, ph.d./postdoktor
Katarina Mølsæter, spesialrådgjevar/monitor
Jan Rino Austdal, jurist/personvernombod
Bodil Røyset, personvernrådgjevar forsking 
Therese M. Istad, rådgjevar, Seksjon for forsking og innovasjon

Varaer: 
Beate H. Eriksen, spesialist barn, MD/ph.d./forskingsrådgjevar (vara for J.-Å. Lund)

 
Tilknytta ressursar (kallast inn / konsulterast på sak): 
Tor Åge Myklebust, ph.d., statistikar, forskar
Linda Kvernland, rådgjevar IKT-seksjonen (utlevering data), PAS
Geir Vikestrand, rådgjevar IKT-seksjonen (utlevering data), pasientjournal

Sekretariat for DAC

Bodil Røyset, personvernrådgjevar forsking 
Therese M. Istad, rådgjevar, Seksjon for forsking og innovasjon
Tone S. Fuglset, forskingsrådgjevar, ph.d./postdoktor

Spørsmål? 

Ta gjerne kontakt på forsking@helse-mr.no eller med ein av rådgjevarane i Seksjon for forsking og innovasjon: helse-mr.no/sfi

Fann du det du leita etter?