Data Access Committee

DAC - Godkjenning av forskingsprosjekt

Medisinsk og helsefagleg forsking skal organiserast og utøvast forsvarleg, i tråd med helseforskingslova. Seksjon for forsking har overordna ansvar for å føre oversikt og kontroll med forskinga som går føre seg i Helse Møre og Romsdal. 

Søknad til DAC
Alle prosjekt skal ha intern godkjenning før oppstart - det gjeld også prosjekt med ekstern prosjektleiar som nyttar data frå våre sjukehus.

Krav om intern godkjenning gjeld for alle typar prosjekt der det kan bli aktuelt å publisere resultata i vitskaplege tidsskrift – det vil seie at det, i tillegg til forskingsprosjekt, kan gjelde innovasjonsprosjekt, kvalitetssikring, kvalitetsregister og studentoppgåver.

DAC (Data Access Committee) i Helse Møre og Romsdal har til oppgåve å vurdere og behandle søknadar om godkjenning av prosjekt i vårt føretak.

Søknadsprosessen

Søknad om godkjenning sendes til DAC som vurderer prosjektet opp mot lovkrav om å drive forsvarleg forsking. DAC-gruppa møtast ca. kvar tredje veke og søknadar må vere innsendt halvanna veke før møtet (sjå søknadsfristar i liste under).

NB: Alle dokument må vere lagt ved søknaden før den behandlast i DAC.

Søknadsskjema DAC (krev at du er pålogga Helse-Midt-nettverk) 

Rettleiar til søknadsskjema DAC

Bestillingsskjema kliniske data frå HMR (PDF)

Aktuelle lover og HMR sine forskingsretningsliner: 

Møtedatoar og søknadsfristar

2020:
Søknadsfristen er ikkje alltid absolutt, ta kontakt på forsking@helse-mr.no om du er seint ute med søknad.

Møtedatoer og frister 2020 DAC.png

DAC-gruppa

Leiar:
Berit K. Teige, Forskingssjef og seksjonsleiar FIUK

Medlemmer:
Jo-Åsmund Lund, kreftspesialist/MD/ ph.d./førsteamanuensis
Tone S. Fuglset, ph.d./postdoktor
Katarina Mølsæter, spesialrådgjevar/monitor
Jan Rino Austdal, jurist/personvernombod
Bodil Røyset, personvernrådgjevar forsking
Odd J Veddeng, MD/ph.d./spesialrådgjevar forsking
Therese M. Istad, rådgjevar/leiar forskingsadministrasjon

Varaer: 
Beate H. Eriksen, spesialist barn, MD/ph.d./forskingsrådgjevar (vara for J.-Å. Lund)
Therese Stern, rådgjevar/ forskingsadministrasjon (vara for T. Istad)

Tilknytta ressursar (kallast inn / konsulterast på sak): 
Tor Åge Myklebust, ph.d., statistikar, forskar
Linda Kvernland, rådgjevar IKT-seksjonen (utlevering data), PAS
Geir Vikestrand, rådgjevar IKT-seksjonen (utlevering data), pasientjournal

Arbeidsutval (AU) for DAC

Berit K. Teige, Forskingssjef og seksjonsleiar FIUK
Bodil Røyset, personvernrådgjevar forsking 
Odd J Veddeng, MD/ph.d./spesialrådgjevar forsking 
Tone S. Fuglset, ph.d./postdoktor
Therese M. Istad, rådgjevar/leiar forskingsadministrasjon

Spørsmål? 

Ta gjerne kontakt på forsking@helse-mr.no eller med ein av rådgjevarane i FIUK-seksjonen: helse-mr.no/fiuk

Fann du det du leita etter?