HELSENORGE

Forskingsetikk i HMR

Kva er vitenskap? Kan vi stole på vitenskap? Kor går grensene for kva vi skal tillate?

Forskningsetikkens føremål er å bevisstgjere forskarar og samfunnet om dei etiske problemstillingane som oppstår i samband med moderne forsking.

​Dei etiske problemstillingane er knytt både til resultat i forskinga og til forskninga som prosess.


Klinisk etikk-komité (KEK) i Helse Møre og Romsdal

- Eit rådggjevande organ i helseføretaket

Klinisk etikk-komité (KEK) er rådgivande i etiske spørsmål. Den er eit forum for diskusjon av vanskelege problem i situasjonar der løysingane ikkje er opplagde, både før avgjerder vert tekne - og i ettertid.

KEK skal sørge for ei brei og opa drøfting av vanskelege etiske dilemma. Dette kan gi kunnskap til hjelp i liknande situasjonar seinare. KEK vil medverke til å heve etisk kompetanse i helsefaglege spørsmål ved å arrangere seminar, undervisning osv. Pasientar, pårørande og tilsette kan ta kontakt med KEK for råd. Alle som tar kontakt med KEK får skriftleg svar.

 

Finn mandat, kontaktinformasjon og medlemmar i KEK her.

Forskningsetisk utval NTNU og Helse Midt-Norge RHF

Forskningsetisk utval er redelighetsutval for NTNU og Helse Midt-Norge RHF.

Utvalet skal:

  • behandle og gi uttaling i saker ved mistanke om vitskapleg uredeleghet eller moglege brudd på anerkjente forskingsetiske normer
  • gje uttaling i meir generelle og konkrete saker som inneheld forskingsetikk (gjeld kun for NTNU)

Finn mandat, kontaktinformasjon og medlemmar i det regionale utvalet her.


Fann du det du leita etter?