Forskingsmidlar

For å stimulere til auka forskingsaktivitet og vitskapleg publisering lyses det ut interne forskingsmidlar. Her finn du også tips til eksterne utlysingar.

Colourbox

​Såkornmidlar frå Helse Møre og Romsdal

For å stimulere til auka forskingsaktivitet og vitskapleg publisering i Helse Møre og Romsdal HF vert det lyst ut interne forskingsmidlar.

Les meir og søk her (for tilsette i HMR)

Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon, Helse Midt-Norge

Samarbeidsorganet er eit samarbeid mellom Helse Midt-Norge RHF og universiteter og høgskoler i regionen. Helse Midt-Norge RHF lyser kvart år ut regionale midlar til utdanning, forsking og innovasjon gjennom Samarbeidsorganet.
Frist for søknad i 2021 er 1.juni kl. 15:00
Utlysing av regionale forskingsmidlar til prosjekt i 2021 vil blir lagt i uke 16 -17. 
Meir informasjon og utlysingar finn du på Samarbeidsorganet sine nettsider.

Regionale forskningsfond Møre og Romsdal (RFF)

RFF Møre og Romsdal er ei ordning for å styrke forskingsevna i Møre og Romsdal gjennom tilskot til forskingsprosjekt og mobilisering til auka FOU-innsats. Det er Møre og Romsdal fylkeskommune som forvaltar ordninga.

Sjå utlysingar frå RFF her.

Eksterne finansieringskjeldar

Program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK)
Les meir om programmet og sjå utlysingar her.

Forskningsrådet (NFR):
Sjå utlysingar frå NFR her

Muligheter for offentlig sektor i Forskningsrådet (inkludert offentlig sektor-ph.d.)
Offentlig sektor - hvordan søke Forskningsrådet

Kreftforeningen
Kreftforeningen.no

Stiftelsen Dam (tidligere Extrastiftelsen)
Les meir og se utlysingar her.

Legathåndboken
Søk i Legathåndboken

SINTEF - Mastergradsstipend
www.sintef.no/stipend

EU:
Horizon / Horisont 2020
Horisont 2020 er EU sitt forskings- og innovasjonsprogram for perioden 2014-2020.
Les meir på Forskingsrådets Horisont2020-sider.

Horisont Europa
EUs niande rammeprogram for forsking og innovasjon Horisont Europa, startar opp 1. januar 2021. Norske aktørar kan søkje om midlar på lik line med bedrifter, offentlege verksemder og forskingsinstitusjonar i EU-medlemsland.
Les meir på Forskingsrådets HorisontEuropa-sider.

Marie Curie Research Fellowship Programme
Les meir og se aktuelle utlysingar her.

Klinforsk si oversikt over finansieringskjeldar - med søknadsfristar

Sjå Sider - Finansieringsmidler (klinforsk.no)

Fann du det du leita etter?