Utlysing av interne midlar HMR

Såkornmidlar

For å stimulere til auka forskingsaktivitet og vitskapleg publisering i Helse Møre og Romsdal HF vert det lyst ut interne forskingsmidlar.

Såkornmidlar for 2020 er tildelt, sjå oversikt over prosjekt som fekk midlar i siste utlysingsrunde her (interne sider HMR).

Utlysning 2021
- kjem etter planen fyrste kvartal 2021.

Søknadskategoriar:

 • Kategori 1 - Skrive artikkel
 • Kategori 2 - Utarbeiding av protokollar til ph.d. eller postdoktor søknadar
 • Kategori 3 - Utarbeiding av søknadar til forskings- eller innovasjonsprosjekt
 • Kategori 4 - Å dekke uforutsette utgifter i oppstart av, eller undervegs i ph.d., postdoktor, forskings- eller innovasjonsprosjekt
 • Kategori 5 - Å dekke utgifter i samband med forskingskurs, forskingsseminar, oppstartsseminar forskingsprosjekt, nettverksmøter, mm (mellom anna som arrangør)

Vi har løpande søknadsfrist i kategoriane 6 og 7: 

 • Kategori 6 - Utgifter i forbindelse med publisering (oversetting, open access, korrekturlesing m.m. - maksbeløp 30 000)
 • Kategori 7 - Utgifter i forbindelse med presentasjon av forskning på konferanser (maksbeløp 20 000)

Kor mykje kan du søke om?

I kategori 1 til 5 kan du søke om støtte på inntil 100 000 NOK, i kategori 6 og 7 kan du søke om mindre beløp (spesifisert per kategori).

Du kan ikkje søke om:

Såkornmidlar skal utgjøre eitt supplement til finansiering av forsking, og etablerte forskarar oppmodast difor til å søkje ekstern finansiering – spesielt ved planlegging og gjennomføring av større prosjekt.

NB! Midlane må i sin heilskap brukast same år som de er tildelt.

Sjå krav til søknadar nedanfor og link til søknadsskjema nedst på sida.

Viktig: krav til søknadar (kategori 1 til 5):

Artiklar som spring ut frå såkornmidlar skal krediterast føretaket etter gitte reglar (se mer info under kat. 6 og 7)
Rettleiar/mentor bør ha forskarkompetanse (ph.d.)

Husk å legge ved:

 • Søkjar sin CV (anbefalt lengde 2 sider)
 • Søknad med framdriftsplan
 • Protokoll (maks 10 sider inkl. referansar) eventuelt utkast til artikkel
 • Budsjett
 • Forankring frå rettleiar/mentor på protokollen/søknaden/prosjektet
 • Permisjonsstøtte frå seksjons-/avdelingsleiar og klinikksjef (ein kopi av epost er tilstrekkeleg)

Alle vedlegg må være i PDF

Viktig: Krav til søknadar (kategori 6 og 7): 

 • Arbeidet skal krediterast HMR etter gitte kriteriar:
   • Tidsskriftet må være på lista over CRIStin sine godkjente tidsskrift
   • Det må være oppgitt riktig affiliasjon / adresse på publikasjonen:
    Utanlandske tidsskrift:
    Kristiansund / Molde / Volda / Aalesund Hospital, Møre and Romsdal Hospital Trust, Norway
    Norske tidsskrift:
    Kristiansund / Molde / Volda / Ålesund sjukehus, Helse Møre og Romsdal HF

  Dersom ein ikkje har eige forskingsfond på avdelinga/i klinikken eller dersom ph.d-grad el postdoktorarbeid, forskingsprosjekt, artikkelskriving mm ikkje har driftsmidlar kan ein søkje Såkornmidlar for deltaking på konferanse/presentasjon av eiga forsking

Husk å legge ved: 

 • Kortfatta søknad og budsjett
 • Utkast artikkel

Alle vedlegg må være pdf

Klikk her for å fylle ut og sende inn søknad om såkornmidlar  (krev innlogging på HMR-nett)


Spørsmål?
Kontakt forskingsadministrasjonen på forsking@helse-mr.no