Utlysing av interne midlar HMR

Såkornmidlar

For å stimulere til auka forskingsaktivitet og vitskapleg publisering i Helse Møre og Romsdal HF vert det lyst ut interne forskingsmidlar.

Løpande søknadsfrist i kategori 6 og 7. 

Det vil også kome ei utlysing for kategori 1-5 i haust, sannsynlegvis oktober 2021.

Klikk her for å fylle ut og sende inn søknad om såkornmidlar
(krev innlogging på HMR-nett)

NB! Midlane må i sin heilskap brukast same år som de er tildelt.

Spørsmål? Kontakt Seksjon for forsking og innovasjon på forsking@helse-mr.no

Søknadskategoriar:

I kategori 1 til 5 kan du søke om støtte på inntil 100 000,-

Du kan søkje om midlar til å: 

 • Kategori 1 - skrive artikkelutkast
 • Kategori 2 - skrive protokoll til ph.d.- eller postdoktorsøknadar
 • Kategori 3 - skrive søknadar til forskings- eller innovasjonsprosjekt
 • Kategori 4 - dekke uforutsette utgifter i oppstart av, eller undervegs i ph.d.-, postdoktor-, forskings- eller innovasjonsprosjekt
 • Kategori 5 - dekke utgifter i samband med forskingskurs, forskingsseminar, oppstartsseminar forskingsprosjekt, nettverksmøter, mm (mellom anna som arrangør)

Vi har løpande søknadsfrist i kategoriane 6 og 7: 

 • Kategori 6 - Utgifter i samband med publisering (open access, korrekturlesing m.m. - inntil 30 000,-)
 • Kategori 7 - Utgifter i samband med presentasjon av forsking på konferansar (inntil 20 000,-)

Sjå krav til søknadar nedanfor.

Viktig: krav til søknadar (kategori 1 til 5):

Artiklar som spring ut frå såkornmidlar skal krediterast føretaket etter gitte reglar (se mer info under kat. 6 og 7)
Rettleiar/mentor bør ha forskarkompetanse (ph.d.)

Husk å legge ved:

 • Prosjektsøknad med tidsline (framdriftsplan)
 • Budsjett
 • Permisjonsstøtte frå seksjons-/avdelingsleiar og klinikksjef (ein kopi av epost er tilstrekkeleg)

Viktig: Krav til søknadar (kategori 6 og 7): 

Husk å legge ved: 

 • Kortfatta søknad og kostnad
 • Utkast artikkel (gjelder for kategori 6)

Arbeidet skal krediterast HMR etter gitte kriterie:

 • Tidsskriftet må være på lista over CRIStin sine godkjente tidsskrift
 • Det må være oppgitt riktig adresse (affiliasjon) på publikasjonen:

  Utanlandske tidsskrift:
  Kristiansund / Molde / Volda / Aalesund Hospital,
  Møre and Romsdal Hospital Trust, Norway

  Norske tidsskrift:
  Kristiansund / Molde / Volda / Ålesund sjukehus, Helse Møre og Romsdal HF
 • Beskjed skal sendast til forsking@helse-mr.no når artikkel er godkjend for publisering

Prosjekt som har fått midlar:

Tildelingar 2020:

I 2020 ble det tildelt totalt 1 214 728,- til følgande søkjarar og prosjekt:

 • Birgitte Tholin, Klinikk SNR: A man in his 70s with neurological symptoms and progressive pain during cancer therapy
 • Elisabeth Sæther, Klinikk Ålesund sjukehus: Neonatal transitional support with intact umbilical cord in assisted vaginal deliveries: A quality-improvement cohort study 
 • Rannveig Storaune Osnes, Klinikk for psykisk helse og rus: Mental illness in the perinatal period: Associations between gestational insomnia and perinatal anxiety and depression
 • Hans Kristian Maridal, Klinikk for psykisk helse og rus: Psychological distress among caregivers of children with neurodevelopmental disorders in Nepal 
 • Beate H. Eriksen, Klinikk Ålesund sjukehus: The SIMON study
 • Wiebke Sivertsen, Klinikk Ålesund sjukehus: Stillbirth and Infant mortality in Norway during a ten year period form 2009 to 2018
 • Tor-Johannes Stray Slørdahl, Klinikk Ålesund sjukehus: Pilotundersøkelse for test av insidens av kardial amyloidose
 • Jorunn Sandvik, Klinikk Ålesund sjukehus: Vektutvikling 10-15 år etter gastrisk bypass operasjon for alvorlig fedme ved sykehus i Helse Midt-Norge
 • Ingrid Torvik Heian, Klinikk SNR: Luktetrening ved normal luktesans
 • Christer Jensen, Fagavdelinga: Free breathing VMAT versus deep inspiration breath – hold 3D conformal radiation therapy for early stage left-sided cancer
 • Jens-Meinhard Stutzer, Klinikk SNR: Completeness and Validation of forearm fracture registrations in the Norwegian Patient Registry and the Control and Reimbursement of Healthcares Claims Registry
 • Ole Ø. A. Tomelthy, Klinikk SNR: Salmon bone meal in bone healing and its role as a bone substitute
 • Eli Otterholt, Klinikk for psykisk helse og rus: A biopsychosocial study of stress druing substance abuse treatment
 • Johanna Vigfusdottir, Klinikk for psykisk helse og rus: The Psychometric Propertites and Clinical Utility of the Norwegian Versions of the Deliberate Self-Harm Inventory of Statements About Self-Injury 
 • John Magne Hoseth, Klinikk SNR: A randomized controlled trial comparing the direct and anterior approach to the direct lateral approach in patients with femoral neck fractures receiving a total hip arthroplasty – a 1 year follow-up study
 • Marianne Valle, Klinikk SNR: Hope relieves suffering? Family members' experience when a close relative is admitted to the Intensive Care Unit.
 • Birgitte Tholin, Klinikk SNR: A Clinical Case of Hemophagocytic Lymphohistiocytosis Secondary to COVID-19 Treated with Tocilizumab
 • Elisabeth Sæther, Klinikk Ålesund sjukehus: Intact-cord stabilisation and early skin-to-skin contact for premature infants: Combining evidence-based bundles of care for the benefit of the mother-baby dyad
 • Guttorm Eldøen, Klinikk SNR: Pilotstudie av internettbasert opplæringsprogram i vestibulær rehabilitering
 • Berit K. Teige, Fagavdelinga: Før, under og etter pandemien: Hvilken lærdom kan spesialist- og kommunehelsetjenesten ta med seg frå samhandling om covid-19-krisen?