Utlysing av interne midlar HMR

Såkornmidlar

For å stimulere til auka forskingsaktivitet og vitskapleg publisering i Helse Møre og Romsdal HF vert det lyst ut interne forskingsmidlar.

Utlysing av restmidlar såkorn
- søknadsfrist måndag 18. oktober, kl. 08:00

Er det noko i forskingsprosjektet ditt som du skulle gjort før nyttår men manglar midlar til? Har du utgifter i forbindelse med språklege endringar av eit manuskript, korrekturlesing, utgifter til forskingskurs, nettverksmøter eller liknande? Da kan du søkje om såkornmidlar.

Seksjon for forsking og innovasjon lyser no ut siste del av såkornmidlane. Det vert opna for søknader i alle sju kategoriar.
 
NB! Vi gjer merksam på at det er ein kort frist for bruk av midlane – ein må ha sendt faktura til rekneskap innan 31.12.2021

Søknadsfrist: måndag 18.oktober 2021, kl 08:00
Svar på søknadar vil bli gitt innen utgangen av oktober. Sjå link til søknadsskjema nedanfor.

Løpande søknadsfrist i kategori 6 og 7. 

Klikk her for å fylle ut og sende inn søknad om såkornmidlar

 

(krev innlogging på HMR-nett)

NB! Midlane må i sin heilskap brukast same år som de er tildelt.

Spørsmål? Kontakt Seksjon for forsking og innovasjon på forsking@helse-mr.no

Søknadskategoriar:

I kategori 1 til 5 kan du søke om støtte på inntil 100 000,-

Du kan søkje om midlar til å: 

 • Kategori 1 - skrive artikkelutkast
 • Kategori 2 - skrive protokoll til ph.d.- eller postdoktorsøknadar
 • Kategori 3 - skrive søknadar til forskings- eller innovasjonsprosjekt
 • Kategori 4 - dekke uforutsette utgifter i oppstart av, eller undervegs i ph.d.-, postdoktor-, forskings- eller innovasjonsprosjekt
 • Kategori 5 - dekke utgifter i samband med forskingskurs, forskingsseminar, oppstartsseminar forskingsprosjekt, nettverksmøter, mm (mellom anna som arrangør)

Vi har løpande søknadsfrist i kategoriane 6 og 7: 

 • Kategori 6 - Utgifter i samband med publisering (open access, korrekturlesing m.m. - inntil 30 000,-)
 • Kategori 7 - Utgifter i samband med presentasjon av forsking på konferansar (inntil 20 000,-)

Sjå krav til søknadar nedanfor.

Viktig: krav til søknadar (kategori 1 til 5):

Artiklar som spring ut frå såkornmidlar skal krediterast føretaket etter gitte reglar (se mer info under kat. 6 og 7)
Rettleiar/mentor bør ha forskarkompetanse (ph.d.)

Husk å legge ved:

 • Prosjektsøknad med tidsline (framdriftsplan)
 • Budsjett
 • Permisjonsstøtte frå seksjons-/avdelingsleiar og klinikksjef (ein kopi av epost er tilstrekkeleg)

Viktig: Krav til søknadar (kategori 6 og 7): 

Husk å legge ved: 

 • Kortfatta søknad og kostnad
 • Utkast artikkel (gjelder for kategori 6)

Arbeidet skal krediterast HMR etter gitte kriterie:

 • Tidsskriftet må være på lista over CRIStin sine godkjente tidsskrift
 • Det må være oppgitt riktig adresse (affiliasjon) på publikasjonen:

  Utanlandske tidsskrift:
  Kristiansund / Molde / Volda / Aalesund Hospital,
  Møre and Romsdal Hospital Trust, Norway

  Norske tidsskrift:
  Kristiansund / Molde / Volda / Ålesund sjukehus, Helse Møre og Romsdal HF
 • Beskjed skal sendast til forsking@helse-mr.no når artikkel er godkjend for publisering

Prosjekt som har fått midlar:

Tildelingar 2020:

I 2020 ble det tildelt totalt 1 214 728,- til følgande søkjarar og prosjekt:

 • Birgitte Tholin, Klinikk SNR: A man in his 70s with neurological symptoms and progressive pain during cancer therapy
 • Elisabeth Sæther, Klinikk Ålesund sjukehus: Neonatal transitional support with intact umbilical cord in assisted vaginal deliveries: A quality-improvement cohort study 
 • Rannveig Storaune Osnes, Klinikk for psykisk helse og rus: Mental illness in the perinatal period: Associations between gestational insomnia and perinatal anxiety and depression
 • Hans Kristian Maridal, Klinikk for psykisk helse og rus: Psychological distress among caregivers of children with neurodevelopmental disorders in Nepal 
 • Beate H. Eriksen, Klinikk Ålesund sjukehus: The SIMON study
 • Wiebke Sivertsen, Klinikk Ålesund sjukehus: Stillbirth and Infant mortality in Norway during a ten year period form 2009 to 2018
 • Tor-Johannes Stray Slørdahl, Klinikk Ålesund sjukehus: Pilotundersøkelse for test av insidens av kardial amyloidose
 • Jorunn Sandvik, Klinikk Ålesund sjukehus: Vektutvikling 10-15 år etter gastrisk bypass operasjon for alvorlig fedme ved sykehus i Helse Midt-Norge
 • Ingrid Torvik Heian, Klinikk SNR: Luktetrening ved normal luktesans
 • Christer Jensen, Fagavdelinga: Free breathing VMAT versus deep inspiration breath – hold 3D conformal radiation therapy for early stage left-sided cancer
 • Jens-Meinhard Stutzer, Klinikk SNR: Completeness and Validation of forearm fracture registrations in the Norwegian Patient Registry and the Control and Reimbursement of Healthcares Claims Registry
 • Ole Ø. A. Tomelthy, Klinikk SNR: Salmon bone meal in bone healing and its role as a bone substitute
 • Eli Otterholt, Klinikk for psykisk helse og rus: A biopsychosocial study of stress druing substance abuse treatment
 • Johanna Vigfusdottir, Klinikk for psykisk helse og rus: The Psychometric Propertites and Clinical Utility of the Norwegian Versions of the Deliberate Self-Harm Inventory of Statements About Self-Injury 
 • John Magne Hoseth, Klinikk SNR: A randomized controlled trial comparing the direct and anterior approach to the direct lateral approach in patients with femoral neck fractures receiving a total hip arthroplasty – a 1 year follow-up study
 • Marianne Valle, Klinikk SNR: Hope relieves suffering? Family members' experience when a close relative is admitted to the Intensive Care Unit.
 • Birgitte Tholin, Klinikk SNR: A Clinical Case of Hemophagocytic Lymphohistiocytosis Secondary to COVID-19 Treated with Tocilizumab
 • Elisabeth Sæther, Klinikk Ålesund sjukehus: Intact-cord stabilisation and early skin-to-skin contact for premature infants: Combining evidence-based bundles of care for the benefit of the mother-baby dyad
 • Guttorm Eldøen, Klinikk SNR: Pilotstudie av internettbasert opplæringsprogram i vestibulær rehabilitering
 • Berit K. Teige, Fagavdelinga: Før, under og etter pandemien: Hvilken lærdom kan spesialist- og kommunehelsetjenesten ta med seg frå samhandling om covid-19-krisen?