Utlysing av interne midlar HMR

Såkornmidlar

For å stimulere til auka forskingsaktivitet og vitskapleg publisering i Helse Møre og Romsdal HF vert det lyst ut interne forskingsmidlar.

Utlysing såkornmidlar 2021

For å stimulere til auka forskingsaktivitet og vitskapleg publisering i Helse Møre og Romsdal, vert det no lyst ut interne forskingsmidlar.

Ein kan m.a. søke finansiell støtte til arbeidet med skrivinga av eit vitskapleg manuskript til ein artikkel, skrive prosjektskildringar eller studieprotokollar, stønad til ekstra utgifter i samband med eit prosjekt, kurs/seminar/nettverksmøte, publisering eller konferansar.

Søkaren må være tilsett i HMR, og ein kan søke i ulike kategoriar, inntil 100 000,-.
Sjå søknadskategoriar og krav til søknadar nedanfor.

Frist for innsending av søknad: 12. februar kl 23:59

Klikk her for å fylle ut og sende inn søknad om såkornmidlar
(krev innlogging på HMR-nett)

NB! Midlane må i sin heilskap brukast same år som de er tildelt.
Det vil også kome ei utlysing i haust, sannsynlegvis oktober 2021.

Spørsmål? Kontakt Seksjon for forsking og innovasjon på forsking@helse-mr.no

Søknadskategoriar:

I kategori 1 til 5 kan du søke om støtte på inntil 100 000,-

Du kan søkje om midlar til å: 

 • Kategori 1 - skrive artikkelutkast
 • Kategori 2 - skrive protokoll til ph.d.- eller postdoktorsøknadar
 • Kategori 3 - skrive søknadar til forskings- eller innovasjonsprosjekt
 • Kategori 4 - dekke uforutsette utgifter i oppstart av, eller undervegs i ph.d.-, postdoktor-, forskings- eller innovasjonsprosjekt
 • Kategori 5 - dekke utgifter i samband med forskingskurs, forskingsseminar, oppstartsseminar forskingsprosjekt, nettverksmøter, mm (mellom anna som arrangør)

Vi har løpande søknadsfrist i kategoriane 6 og 7: 

 • Kategori 6 - Utgifter i samband med publisering (oversetting, open access, korrekturlesing m.m. - inntil 30 000,-)
 • Kategori 7 - Utgifter i samband med presentasjon av forsking på konferansar (inntil 20 000,-)

Sjå krav til søknadar nedanfor.

Viktig: krav til søknadar (kategori 1 til 5):

Artiklar som spring ut frå såkornmidlar skal krediterast føretaket etter gitte reglar (se mer info under kat. 6 og 7)
Rettleiar/mentor bør ha forskarkompetanse (ph.d.)

Husk å legge ved:

 • Prosjektsøknad med tidsline (framdriftsplan)
 • Budsjett
 • Permisjonsstøtte frå seksjons-/avdelingsleiar og klinikksjef (ein kopi av epost er tilstrekkeleg)

Viktig: Krav til søknadar (kategori 6 og 7): 

Husk å legge ved: 

 • Kortfatta søknad og kostnad
 • Utkast artikkel (gjelder for kategori 6)

Arbeidet skal krediterast HMR etter gitte kriterie:

 • Tidsskriftet må være på lista over CRIStin sine godkjente tidsskrift
 • Det må være oppgitt riktig adresse (affiliasjon) på publikasjonen:

  Utanlandske tidsskrift:
  Kristiansund / Molde / Volda / Aalesund Hospital,
  Møre and Romsdal Hospital Trust, Norway

  Norske tidsskrift:
  Kristiansund / Molde / Volda / Ålesund sjukehus, Helse Møre og Romsdal HF
 • Beskjed skal sendast til forsking@helse-mr.no når artikkel er godkjend for publisering

Tidlegare tildelte prosjekt

Såkornmidlar for 2020: 
sjå oversikt over prosjekt som fekk midlar i siste utlysingsrunde her (interne sider HMR).