Utlysing av interne midlar HMR

Såkornmidlar

For å stimulere til auka forskingsaktivitet og vitskapleg publisering i Helse Møre og Romsdal HF vert det lyst ut interne forskingsmidlar.

Løpande søknadsfrist i kategori 6 og 7. 

Det vil også kome ei utlysing for kategori 1-5 i haust, sannsynlegvis oktober 2021.

Klikk her for å fylle ut og sende inn søknad om såkornmidlar
(krev innlogging på HMR-nett)

NB! Midlane må i sin heilskap brukast same år som de er tildelt.

Spørsmål? Kontakt Seksjon for forsking og innovasjon på forsking@helse-mr.no

Søknadskategoriar:

I kategori 1 til 5 kan du søke om støtte på inntil 100 000,-

Du kan søkje om midlar til å: 

 • Kategori 1 - skrive artikkelutkast
 • Kategori 2 - skrive protokoll til ph.d.- eller postdoktorsøknadar
 • Kategori 3 - skrive søknadar til forskings- eller innovasjonsprosjekt
 • Kategori 4 - dekke uforutsette utgifter i oppstart av, eller undervegs i ph.d.-, postdoktor-, forskings- eller innovasjonsprosjekt
 • Kategori 5 - dekke utgifter i samband med forskingskurs, forskingsseminar, oppstartsseminar forskingsprosjekt, nettverksmøter, mm (mellom anna som arrangør)

Vi har løpande søknadsfrist i kategoriane 6 og 7: 

 • Kategori 6 - Utgifter i samband med publisering (open access, korrekturlesing m.m. - inntil 30 000,-)
 • Kategori 7 - Utgifter i samband med presentasjon av forsking på konferansar (inntil 20 000,-)

Sjå krav til søknadar nedanfor.

Viktig: krav til søknadar (kategori 1 til 5):

Artiklar som spring ut frå såkornmidlar skal krediterast føretaket etter gitte reglar (se mer info under kat. 6 og 7)
Rettleiar/mentor bør ha forskarkompetanse (ph.d.)

Husk å legge ved:

 • Prosjektsøknad med tidsline (framdriftsplan)
 • Budsjett
 • Permisjonsstøtte frå seksjons-/avdelingsleiar og klinikksjef (ein kopi av epost er tilstrekkeleg)

Viktig: Krav til søknadar (kategori 6 og 7): 

Husk å legge ved: 

 • Kortfatta søknad og kostnad
 • Utkast artikkel (gjelder for kategori 6)

Arbeidet skal krediterast HMR etter gitte kriterie:

 • Tidsskriftet må være på lista over CRIStin sine godkjente tidsskrift
 • Det må være oppgitt riktig adresse (affiliasjon) på publikasjonen:

  Utanlandske tidsskrift:
  Kristiansund / Molde / Volda / Aalesund Hospital,
  Møre and Romsdal Hospital Trust, Norway

  Norske tidsskrift:
  Kristiansund / Molde / Volda / Ålesund sjukehus, Helse Møre og Romsdal HF
 • Beskjed skal sendast til forsking@helse-mr.no når artikkel er godkjend for publisering

Tidlegare tildelte prosjekt

Såkornmidlar for 2020: 
sjå oversikt over prosjekt som fekk midlar i siste utlysingsrunde her (interne sider HMR).