Klinisk forskingsenhet Midt-Norge

Målet for Klinisk Forskningsenhet er å bidra til at Midt-Norge skal bidra til mer og bedre klinisk forskning. Vi tilbyr forskningsstøtte for alle faser av kliniske studier for forskere i NTNU og helseforetakene i Midt- Norge.

​Klinisk forskningenhet Midt Norge tilbyr følgande tenester:

Forskingsrådgjeving: Rådgjevarane har brei medisinsk, helsefagleg og vitskapleg kompetanse. Dei gjev bistand til forskarar frå idè til ferdig prosjekt, spesielt vekt på kliniske studiar: kliniske utprøvingar av legemiddel og medisinsk utstyr, og av andre intervensjonsstudiar. Søknadar: Klinforsk kan bistå i søknadsfase med råd om finansieringskjelder, protokoll, litteratursøk, studiedesign, statistikk, budsjettering.
Økonomi: Klinforsk har eigen økonom med god kunnskap både om sjukehus og forskingsprosessane og forskingsfinanisering. Kan bistå institutt på MH eller ta ansvar for prosjektøkonomi på store prosjekter i St Olav samt budsjettering spesielt av planlagte kliniske prosjekt og søknader.
Studiekoordinator: ved oppstart av studiar og opplæring av studiepersonell, råd ved søknadar til REK/ SLV, bidra til å sikre at studien følger pålagte krav som GCP og etiske/institusjonelle pålegg, prosjektøkonomi og budsjettering.
Datainnsamling: Klinforsk gir brukerstøtte til e forsk og drifter, utvikler og gir brukerstøtte på WebCRF3 som er en internettbasert løsning for datainnsamling som egner seg for alt fra enkle små kliniske studier til multisenterstudier, både nasjonale og internasjonale.
Monitorering: Klinforsk gjennomfører monitorering av kliniske utprøvingar av legemidlar og medisinsk utstyr, og av andre intervensjonsstudier. Nokre gonger er monitorering lovpålagt (legemidler og MU), andre ganger monitoreres studier kun av kvalitetsomsyn og med tanke på dokumentasjon av GCP. Monitorering gjerast på vegne av forskingsansvarleg er ein kvalitetskontroll som skal ivareta sikkerheita til dei som deltek i studien, datakvaliteten, overhalde regelverk og passe på framdrifta i studien.
Statistikk: rettleiing i statistikk, hovedvekt på statistikk for kliniske studier. Klinforsk ønsker å bidra med statistisk kompetanse i planlegging av studiens design og styrkeberegning så vel som bistand undervegs og i analyse- og publikasjonsfase.
Norcrin: er et nasjonalt forskningsnettverk som består av dei seks universitetsjukehusa i Norge. Hovudmålet til NorCRIN er å styrke og forenkle samarbeid innan klinisk forsking i Norge. Nettverket er finansiert av Norges Forskningsråd og universitetssjukehusa og fekk i 2019 ny bevilgning til 2025. ECRIN er det europeiske klinisk forskningsstøtte nettverket, og den norske koordinatoren er ein del av Norcrin.

Kontakt: ta kontakt ved å fylle i skjema


Nyhetsbrev fra Klinforsk:

Nyhetsbrev nr.1 2020 KLINFORSK (PDF)

Nyhetsbrev 2 2020 KLINFORSK (PDF)

Nyhetsbrev 3 2020 KLINFORSK (PDF)

Nyhetsbrev 4 2020 KLINFORSK (PDF)

Nyhetsbrev 5 2020 KLINFORSK (PDF)

Fann du det du leita etter?