Personvernombod for forsking

Personvernombodet skal ivareta personverninteressene til alle som får personopplysningar registrert i HMR. Sjølv om personvernombodet er tilsett i HMR, har ombodet ei uavhengig stilling i arbeidet som ombod.

Personvernombod for forsking

I samsvar med den europeiske personvernforordninga (GDPR), som er innført i Norge, saman med ny personopplysningslov, har Helse Møre og Romsdals (HMR) personvernombod for forsking følgjande oppgåver:

 • Informere og gi råd til HMR og forskarar om personvern i forsking, kvalitetssikring og for kvalitetsregister:
  • Gi råd om ansvarsfordeling for oppgåver knytt til å ta vare på personvern i forsking
  • Gjennomføre haldningsskapande arbeid og opplæring av medarbeidarar
  • Informere, gi råd og anbefalingar for å sikre at regelverket blir etterlevd.
 • Overvake etterleving av personvernregelverk og anna relevant regelverk.  HMR er ansvarleg for at regelverk bli etterlevd, personvernombodets overvaking og kontroll er hjelpemiddel til gjennomføring av dette.
 • Bidra til å få oversikt over kva personopplysningar som blir brukte i forsking, kvalitetssikring og kvalitetsregister, samsvar med artikkel 30 i GDPR.  Det blir gjort ved at prosjektansvarlege i HMR registrerer forskingsprosjekt, kvalitetssikringsprosjekt og kvalitetsregister i samsvar med HMRs retningsliner (krev tilgong til interne sider).
 • Gi råd og eventuelt hjelpe med gjennomføring av vurdering av personvernkonsekvensar (Data Protection Impact Assessment – DPIA)
 • Samarbeide med Datatilsynet og fungere som kontaktpunkt mellom HMR og Datatilsynet

Referanse:  https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38

Jan Rino Austdal er personvernombod for Helse Møre og Romsdal. Han har delegert følgjande oppgåver som Helse Møre og Romsdal er pålagde i følgje ny personopplysningslov og den europeiske personvernforordningaga (GDPR), til personvernrådgivar for forsking:

KONTAKT:
Jan Rino Austdal
Personvernombod for HMR
jan.rino.austdal@helse-mr.no


Bodil Røyset 
Personvernrådgjevar for forsking HMR
Volda
Bodil.Royset@helse-mr.no
40 22 42 76

Fredrik Høie Jordet
Personvernrådgjevar for forsking, Helseforetakene i Helse Midt-Norge
Levanger
fredrikhoie.jordet@helse-nordtrondelag.no
74 09 73 53

Fann du det du leita etter?