Forsking for ei berekraftig helseteneste

Björn Gustafsson

Som ein av de øvste sjefane for den medisinske forskinga i Helse Midt-Norge er Björn Gustafsson oppeteken av korleis forskingsmidlane i regionen brukast best. Kva slags prioritering kan bidra til at helsesektoren får til omstillinga mot ei berekraftig framtid?

Björn Gustafsson kjem til Regional forskingskonferanse for Helse Midt-Norge 2019. Konferansen finn stad 2. og 3. oktober i Kristiansund.

 − Eg er oppteken av kva vi treng av forsking for å lykkast med omstillinga. Kanskje må vi snu retninga på forskingsmidlane meir mot dei store utfordringane for helsetenestene framover, seier Gustafsson. Ei aldrande befolkning og ein forventa nedgang i oljeinntektene kombinert med ei rivande teknologisk utvikling og dertil endra forventingar til helsetenesta, er viktige årsaker til at heile sektoren må omstille seg.

For forskinga sin del trur Gustafsson det kan bli nødvendig å legge meir vekt på tema som digitalisering, helseplattforma og elektronisk postjournal, medisinsk teknologi, helsetenesteforsking, samhandling og logistikk.

− Vi skal sjølvsagt ikkje gløyme translasjonsforsking og meir grunnleggande forsking, som gjennom historia har danna grunnlaget for dei store gjennombrota. Vi må klare å gjere begge deler, seier han.

Gustafsson er dekan ved Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, den største aktøren i regionen innan helseforsking. Han har vore medlem i Det regionale samarbeidsorganet sidan 2012. I fjor blei han oppnemnd til styremedlem i Helse Midt-Norge.

Gustafsson er dessutan nestleiar i HelseOmsorg21-rådet, oppnemnd av Helse- og omsorgsdepartementet. HelseOmsorg21 er ein nasjonal forskings- og innovasjonsstrategi.

I tillegg er Gustafsson professor i gastroenterologi ved Institutt for klinisk og molekylær medisin ved NTNU. Sidan 2004 har han også vore overlege i fordøyingssjukdomar ved St. Olavs hospital.

Björn Gustafsson skal halde føredrag på Regional forskingskonferanse for Helse Midt-Norge 2019. Konferansen finn stad 2. og 3. oktober.

Meld deg på konferansen

Gå til hovudsida for konferansen

Meir frå programmet

Fann du det du leita etter?