– Temasatsing kan bygge fellesskap

Lise Tarnow

Å velge ut og vektlegge visse forskingstema kan skape større forskingsfelleskap i helseføretak, og stimulere til samarbeid og nytenking. Lise Tarnow har god erfaring med denne typen satsing i Danmark.

Lise Tarnow

Lise Tarnow kjem til Regional forskingskonferanse for Helse Midt-Norge 2019. Konferansen finn stad 2. og 3. oktober i Kristiansund.

– I system og føretak som ikkje har veldig mykje forskingsmidlar, trur eg det er fornuftig å velje ut nokre satsingsområde og organisere forskinga i klynger, seier Tarnow.

Ho har bakgrunn som lege, men store deler av karrieren har ho arbeidd med å bygge infrastruktur for forsking.

Kjende dårleg til kvarandre
– Eg var forskingssjef ved Nordsjælland hospital frå 2014 til 2018. Då eg starta der, møtte eg ei haldning om at det ikkje føregjekk noko særleg forsking på sjukehuset. Det stemte ikkje. Mange hadde mindre forskingsprosjekt kvar for seg, men dei kjende dårleg til kvarandre, fortel Tarnow.

Ho bestemte seg for å bygge opp ein infrastruktur som kunne styrke fellesskapen og hjelpe folk til arbeide saman. Innfallsvinkelen blei å utarbeide ei prioritert forskingsportefølje for sjukehuset.

– Mi målsetting var at sjukehuset skulle bli berømt for fire forskingsområde, seier Tarnow.

Å velje tema var ein lang prosess som blei gjennomført i fellesskap. Ein spurde seg føre internt blant klinikkane og forskarane, men også eksternt: kva tenkte andre om forskinga ved sjukehuset? Til slutt blei det fire tema med tilhøyrande forskingsklynger:

  • Diabetes og vaskulær sjukdom
  • Kvinne, barn, ung
  • Inflammasjon og infeksjon
  • Perioperativ behandling

Deretter blei alle forskarar ved sjukehuset bedt om å besøke klyngene og finne ut om dei kunne identifisere seg med ei av dei. Forskarar blei også rekrutterte utanfrå.

Motstand
– I starten var det mykje motstand mot dette, og enkelte følte seg truga. Nokre var redde for ei sentralisering av forskingsemna, og for avgrensingar i forskingsfridomen. Dei kjende heller ikkje dei andre forskarane, og tenkte ikkje på samspelet som kan oppstå når ein treff menneske som kan noko ein ikkje kan sjølv, seier Tarnow.

Ho syns ikkje det er så rart at folk blir utrygge når ein skal gjere prioriteringar, fordi det medfører å seie ja til noko og nei til noko anna.

Tarnow trur mange førestilte seg at satsingane ville bli for snevre, men institusjonen landa på tema som var så breie at dei fleste forskarar kunne identifisere seg med eitt av dei.

Samspel
Etter kvart viste deg seg at sjukehuset fekk betre utnytting av forskingsressursane.

– Det tok tre år, men då oppsto det eit fantastisk forsterkande samspel og nokre heilt nye konstellasjonar av forskarar som skapte nye prosjekt saman. Dei hjelpte kvarandre, og kunne supplere kvarandre med metodar, utstyr og personell. No har desse nye samarbeida begynt å bere frukter, fortel Tarnow.

Særleg i feltet mellom legar og anna helsepersonell, for eksempel sjukepleiarar eller fysioterapeutar, oppstod det nye idear som ein ikkje ville fått utan nærare kjennskap til kvarandre. Dei ulike fagpersonane kunne også hjelpe kvarandre i prosessen med å bli utdanna til forskarar.

Tarnow trur det er naudsynt å bygge nokre fellesskap for å støtte ei slik utvikling, fordi det ikkje er noko som kjem av seg sjølv.

Arena
– Det som gjorde at vi lukkast, var at vi skapte eit forskingsfelleskap eller vitenfelleskap – arenaer for å møtast og snakke med andre som tenker litt annleis enn ein sjølv. Spesielt for dei unge forskarane har det vore viktig å kome seg ut av kontoret, seier Tarnow.

I dag er ho direktør for det nye Steno Diabetes Center Sjælland utanfor København. Føretaket omfattar alle diabeteseiningane i regionen. Organisasjonen er ny og byggast opp no, med både klinisk behandling, forsking og utdanning.

– Det er fem slike Steno-senter i Danmark, og dei er del av ei nasjonal satsing for å betre diabetesbehandlinga, fortel Tarnow.

Etter legeutdanninga jobba ho i 20 år med diabetespasientar på det som tidlegare var Steno Diabetes Center ved Gentofte Hospital. Ho var også forskar, og bygde opp ein infrastruktur rundt ei klinisk forskingseining.

Lise Tarnow skal halde føredrag på Regional forskingskonferanse for Helse Midt-Norge 2019. Den finn stad 2. og 3. oktober.

Meld deg på konferansen

Gå til hovudsida for konferansen

Meir frå programmet

Fann du det du leita etter?