Forskingsmidlar

Her finn du informasjon om kor du kan søke om forskingsmidlar i region Midt-Noreg og rettleiing for å skrive søknad.

​Her kan du søke:

Forskingsrådet

Generell støtte

Program for klinisk behandlingsforsking (KLINBEFORSK)

Støtte til virksomheter i offentlig sektor med ansatte som ønsker å ta doktorgrad

Extrastiftelsen

Lenke til Extrastiftelsen

Legathåndboken

Søk i Legathåndboken

European Commission Marie Curie

Forsking og innvasjonsstipend fra EU

Samarbeidsorganet Helse Midt-Noreg RHF og NTNU

Les meir om dette på NTNU sine sider

Årleg utlysing av forskingsmidlar

Ein kan søke om forskingsmiddel for å utvikle gode idear til forskingsprosjekt, om forskingsmiddel til oppstart/avslutning av forskingsprosjekt eller for å fullføre ein publikasjon

Kontakt forsking@helse-mr.no

Såkornmidlar

Helse Møre og Romsdal har som mål å stimulere til auka forskingsaktivitet og vitskapleg publisering. Difor kan tilsette i Helse Møre og Romsdal søkje om «såkornmidlar» på inntil kr 100 000 til forskingsføremål.
Ansvar
FoU-seksjonen v/sekretær sender fortløpande søknadar for handsaming i eiga Såkornnemnd.Denne har 5 medlemar i tillegg til forskingssjefen. Nemnda er sett saman av medlemar frå føretaket sitt forskingsutval.
Omfang
Det blir løyvd inntil 1 million norske kroner til dette føremålet kvart år.

SINTEF

Mastergrad? Sintefstipendet gir deg inntil 25 000 kroner
www.sintef.no/stipend

Artikkelhonorar

Stipend og legat i HMR

Søknadsrettleiing

Les meir på om søknadsrettleiing på NTNU sine sider