Avslutning av forskingsprosjekt

Korleis lagrar og avsluttar du eit forskingsprosjekt på riktig måte? Les her

​Lagring:

Bestille lagringsområde
Helse Møre og Romsdal HF samarbeidar med Hemit sio bidreg til sikker lagring og handsaming av persondata og sensitiv forskingsdata. Prosjektleiar/ansvarleg studiepersonell bestiller tilgong til mappe gjennom å fylle ut internt meldeskjema 

Personvernombud for Helse Møre i Romsdal  vil deretter kontakte Hemit og opprette ei mappe på server som er godkjent i henhold til relevante lovverk  og retningslinjer. Internt meldeskjema med vedlegg, søknad om lagringsområde vil bli lagra i internt arkivsystem.

Følgande lagringsplass er ikkje i henhold til lovverk og må ikkje førekome:

  • lokale områder på HMR-server

  • privateigd utstyr

  • ordinært høgskule/universitet nett eller lignende utdanningsinistitusjonar

Lagring av forskingsdata i gjennomføringsfasa må og følge retningslinjer og lovverk. Les meir om dette under gjennomføring.

Langtidslagring av forskingsdata:
Dersom prosjektet skal ha forskingsdata lagra etter avslutting av studia, må godkjenning av studia omfatte tida for arkivering, eller slik forlenging for arkivering søkjast og godkjennast.

Kriteriar: 

  • Prosjektleiar skal ved prosjektavslutting sørge for at forskingdata blir anonymisert eller sletta, med mindre
  • REK eller tilsvarande organ har godkjend fortstat oppbevaring av identifiserbare data
  • REK kan bestemme at forskingsdata  skal oppbevarast i inntil 5 år etter at prosjektet er avslutta
  • Ved klinisk utprøving av legemiddel på mennesker skal alle kildedata vere tilgjengeleg på kvar utprøvingsstad i minst 15 år etter at sluttrapporten føreligg.
  • Kjeldedata eller andre forskingdata og dokument må ikkje slettast dersom tilsynsmyndigheitene har opne saker tilknytta forskingsprosjekt, eller dersom prosjektleiar eller medarbeidarar er under gransking i uredeligheitsutvalet for forsking.

Anonymisering føregår vablegvis ved å slette koplingsnøkkelen. Dersom dette ikkje er utført, må alle direkte og indirekte person-idenifiserbare opplysningar fjernast frå forskingsdataene.

Prosjektleiar, forskingsdeltakarar, avdelingsleiar eller andre skal ha begrensa tilgong til forskingsdata når data er under langtidsoppbevaring (passiv data). Prosjektleiar er ansvarleg for at eventuelle kopiar av forskingsdata hos prosjektmedarbeidarane slettast.

Personvernombud har som oppgåve å kontrollere at avslutta studiar er arkivert og tilgongar fjerna. Fjerning av tilgong blir bestilt av personvernombod om dette ikkje allereie er gjennomført.

Langtidsoppbevaring av person- og helseopplysningar i papirformat
For forskingsprosjekt som involverar klinisk utprøving av legemiddel på mennesker ved HMR HF må prosjektleiar ta ansvar for at skjema for datainnsamling (Case Report Form - CRF) og andre studiespesifikke skjema for datainnsamling må arkiveres i henhold til retningsljner (www.norcrin.no)

Lagring og oppbevaring av elektronisk forskingsdata
Data skal langtidslagrast i forskingsområdet (I:\HMR -Forsking) eller andre eigna godkjende databaser. Enhet for anvendt klinisk forskning AKF kan også bistå med langtidslagring https://www.ntnu.no/mh/akf

Slik avsluttar du prosjekt:
Når du skal avslutte  er det viktig å lagre person- og helseopplysninger i alle typer forksingsstudiar, kvalitetsregister, tematiske register og interne kvalitetsregister kan først gjerast etter at databehandlinga er godkjent. Godkjenninga omfattar både formell godkjenning frå enten REK, personvern/datatilsynet, SLV med fleire som gir formelt behandlingsgrunnlag for databehandlinga. Prosjektet skal og vere internt forankra i helseføretaket. Vidare må lagring av opplysningane vere i samsvar med det som er meldt på internt meldeskjema, sjå lenke til meldeskjema (intern pålogging).

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.