Forskingsavdelinga

Har du forskingsrelaterte spørsmål?

Du kjem i kontakt med forskingsavdelinga (FoU-seksjonen) ved å sende e-post til forsking@helse-mr.no

 

​Felles e-post adresse til forskingsavdelinga: forsking@helse-mr.no

Gjennom forsking (og innovasjon, utdanning og kompetansebygging) skal leiinga i Helse Møre og Romsdal HF (heretter HMR) leggje til rette for å utvikle/implementere forskingsbasert og framtidsretta kunnskap om helse- og omsorgstenestene. Forskingsarbeidet har høg kvalitet som mål og skal gjennomførast i samsvar med internasjonale/nasjonale lover og reglar. Nasjonale føringar, regionale strategiar, lokale handlingsplanar og andre vesentlege styringsdokument, t.d. Utviklingsplan 2030, skal også leggjast til grunn for arbeidet. Forskinga skal vere forankra i respekt for menneskerettane og menneskeverdet. Omsynet til velferd og integritet for deltakarar i forskingsprosjekta skal gå føreinteressene i vitskap og samfunn.

Medarbeidarar i FoU-seksjonen

​Berit Kvalsvik Teige
Ph.d., forskingssjef, seksjonsleiar
Ålesund
forsking@helse-mr.no
70 10 68 87 - 90 09 97 73
​Forsking
Marit Kvangarsnes
Professor, ph.d, forskingsrådgjevar 70%
Ålesund/Volda
marit.kvangarsnes@helse-mr.no
99 40 06 95
​Katarina Mølsæter (80 %)
Spesialrådgjevar
Ålesund
katarina.molseter@helse-mr.no
93 67 92 32 - 70 10 68 69

 

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.