Strategi- og handlingsplan FIUK

Strategi- og handlingsplan for forsking, innovasjon, utdanning og kompetanseutvikling (FIUK) for Helse Møre og Romsdal 2018-2021

Fagdirektør og HR-direktør har det overordna ansvar for planen. Forskingssjefen leier planarbeidet som skal utarbeide ein samla strategi- og handlingsplan for forsking, innovasjon, utdanning og kompetanseutvikling  for Helse Møre og Romsdal (HMR) med ankring i nasjonalt nivå og RHF-nivå. For å ivareta samhandlingsperspektivet tar kommunesektoren og del i arbeidet.

Formålet med innhaldet på denne sida er å gjere det enkelt å halde oversikt over nødvendig informasjon og dokumentasjon til medlemmane i prosjektet.


Relevant informasjon for planarbeidet:

Referat, presentasjonar, mal for delplanar, kontaktinfo

Referat og presentasjonar frå møte som har værtTips til mal for delplanar frå arbeidsgruppeneMedlemmar i arbeidsgruppeneKontaktinfo - gruppemedlemmar og sekretariat Styringsdokument FIUK-plan med innleiing, bakgrunn for planarbeidet og mandat

Fristar for innlevering

15.oktober: Arbeidsgruppene leverer sine delplaner i løpet av dagen
17.-18.oktober: Sekretariatet og arbeidsgruppeleiare setter delplanane og innleiing saman til en heilskapleg plan
25.oktober: Styremøte HMR: Evt. klarsignal på at utviklingsplanen, inkludert FIUK-planen, kan sendast på høyring

Møteplan

Arbeidsgruppene holder sine separate møter i tillegg

August:

15.august: Gruppeleiing og sekretariatet
22. august: Styringsgruppemøte utviklingsplan + FIUK
29. august: Arbeidsmøte/seminar Vestnes – alle arbeidsgrupper og sekretariatet

September

19.september: Gruppeleiing og sekretariatet 

Oktober:

3. oktober: Workshop - gruppeleiare og Universitets- og høgskule(UH)-sektoren
15.oktober: Innlevering av delplanar frå arbeidsgruppene
17.oktober: Styringsgruppemøte utviklingsplan + FIUK
17.-18. oktober: «Samansying» av delplanar til ein heilskapleg FIUK-plan
25.oktober: Styremøte HMR: Evt. klarsignal på at utviklingsplanen, inkludert FIUK-planen, kan sendast på høyring
30. oktober 2017: Dialogmøte nr. 3, Utviklingsplanen Meld deg på her.

Oktober-desember:

Offentleg høyring

November:

14.november: Styringsgruppemøte utviklingsplan + FIUK

Desember:

Kvalitetssikring
5.desember: Styringsgruppemøte utviklingsplan + FIUK

Februar 2018

Styremøte HMR: Utviklingplanen, inkl. FIUK-planen, behandlast av styret

Bakgrunnsdokumenter

Nasjonalt:

HelseOmsorg21 – Nasjonal forsknings- og innovasjonsstrategi for helse og omsorgRegjeringa sin handlingsplan for oppfølging av HelseOmsorg21-strategienNasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019)Regjeringa sin langtidsplan for forsking og høgare utdanning 2015-2024

Regionalt:

Strategi for forsking i Helse Midt-NorgeStrategi for innovasjon i Helse Midt-NorgeStrategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-NorgeStrategi 2030 - Mot en fremragende helsetjeneste - Helse Midt-NorgeOppdragsdokument 2017 – Helse Midt-Norge RHFTilleggsdokument til oppdragsdokumentet etter Stortingets behandling

Lokalt:

Felles kompetanse- og rekrutteringsplan mellom Helse Møre og Romsdal HF og Sunnmørskommunene

Siste nytt om Strategi- og handlingsplanarbeidet

  • 03.07.2017
    Inspirerande kick-off

    Inspirasjon, motivasjon og vegen vidare. Dette var stikkorda då det vart arrangert kick off for rundt 40 deltakarar frå Helse Møre og Romsdal, kommunene og fagforeningane 1. juni.